Gmina Lubowidz położona jest w północnej części powiatu żuromińskiego w województwie mazowieckim, leży w dorzeczu Narwi i jej dopływu, rzeki Wkry, do której odprowadzany jest nadmiar wód powierzchniowych. Ukształtowane warunki glebowe nie są sprzyjające dla intensywnego rozwoju rolnictwa. Tereny użytkowane rolniczo zajmują 58% ogólnej powierzchni gminy. Gmina odznacza się wysokim wskaźnikiem lesistości. Lasy zajmują ok. 36% obszaru gminy.
Warunki przyrodniczo-krajobrazowe, piękno czystej zieleni, liczne lasy i rzeka Wkra, dobry mikroklimat i czyste powietrze stwarzają warunki do rozwoju turystyki i letniego wypoczynku. Czysta woda rzeki Wkry przyciąga nie tylko amatorów kąpieli, ale również stwarza doskonałe warunki dla wędkarzy. Zwarte kompleksy leśne są nie lada atrakcją dla amatorów grzybobrania i owoców leśnych oraz jako siedliska zwierzyny łownej, stanowią raj dla myśliwych.

 

          25.10.2012 013        Lubowidz 027
Wysokie walory przyrodnicze Gminy Lubowidz są faktem ustanowienia na jej obszarze obszarów prawnie chronionych. Największym powierzchniowo terenem chronionym jest Obszar Chronionego Krajobrazu Międzyrzecza Skrwy i Wkry, następnie Zieluńsko - Rzęgnowski Obszar Chronionego Krajobrazu oraz Obszar Chronionego Krajobrazu Okolice Rybna i Lidzbarka. Obszary te zostały ustanowione, ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokojenia potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnią funkcję korytarzy ekologicznych.
Inwestycje na terenie Gminy Lubowidz
W ostatnich latach dzięki uzyskaniu dofinasowań ze środków Unii Europejskiej poprawiła się jakość życia mieszkańców na terenie Gminy Lubowidz. Stworzyliśmy miejsca wypoczynku i spotkań mieszkańców – zmodernizowane świetlice wiejskie, zagospodarowane parki i przestrzeń publiczna, wyposażenie świetlicy wiejskiej, wybudowana oczyszczalnia ścieków oraz sieć kanalizacji sanitarnej. Osoby wykluczone społecznie podniosły swoje kwalifikacje i zyskały szansę na rozwój. Usprawniliśmy obsługę mieszkańców i przedsiębiorców poprzez dostęp do usług elektronicznych poprzez informatyzację urzędu gminy. Dzieci i młodzież mogą aktywnie spędzać czas wolny – wybudowane boiska oraz place zabaw.

 

          WFOSiGW 002            Lubowidz 003


Największą inwestycją Gminy jest wybudowanie biologicznej oczyszczani ścieków w Lubowidzu. Koszt całej inwestycji to 3.309.490,24 zł, kwota dofinansowania to 2.021.203,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

 

Natura 2000 w Gminie Lubowidz                                                   Lubowidz 045
Gmina Lubowidz zajmuje obszar ok. 191 km2,                                          
zamieszkuje ją ok. 7 300 mieszkańców.
Powierzchnia obszarów ptasich wynosi 19,143 km2 – 
Dolina Wkry i Mławki, natomiast powierzchnia obszarów        
siedliskowych wynosi 3,27 km2 – Ostoja Lidzbarska.

 

Więcej o Gminie Lubowidz na:

 

www.uglubowidz.pl.,
www.bip.uglubowidz.pl