• Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez promocję racjonalnych sposobów korzystania z zasobów przyrodniczych obszarów NATURA 2000;
  • Edukacja ekologiczna społeczeństwa w zakresie zrównoważonego rozwoju na terenach Natura 2000 poprzez emisję cyklu telewizyjnego, umocnienie pozytywnego wizerunku Natury 2000 w społeczeństwie;
  • Zwiększenie dostępu do informacji na temat sieci Natura 2000 wśród społeczności lokalnych gmin objętym projektem oraz w społeczeństwie;
  • Wykorzystanie potencjału poszczególnych ostoi Natura 2000 do promocji gmin objętych projektem;
  • Zainicjowanie i wypromowanie nowych działań, projektów związanych z wykorzystaniem korzyści jakie niesie obecność Natury 2000 na danym terenie;
  • Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań w promocji ekoturystyki.