POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

1.      Postępowanie administracyjne to

-        regulowany przez prawo ciąg czynności podejmowany przez organy administracyjne oraz inne podmioty, które uczestniczą w postępowaniu, mający na celu rozstrzygnięcie konkretnej sprawy w formie decyzji administracyjnej,

-        regulowany przez prawo ciąg czynności podjętych w celu weryfikacji decyzji administracyjnej.

2.      Podmioty postępowania administracyjnego

ZAWSZE WYSTĘPUJĄ

NIE ZAWSZE WYSTĘPUJĄ

-        organ administracyjny (prowadzi postępowanie administracyjne)

-        strona postępowania

-        podmiot na prawach strony

-        osoby zainteresowane przedmiotem postępowania

-        świadkowie

-        biegli

3.      Wyłączenie pracownika i organu administracyjnego

WYŁĄCZENIE PRACOWNIKA

WYŁĄCZENIE ORGANU ADMINISTRACYJNEGO

Z mocy prawa

Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie

-        w której jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki,

-        swego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia,

-        osoby związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

-        w której był świadkiem lub biegłym albo był lub jest przedstawicielem jednej ze stron czy w której przedstawicielem strony jest jedna z wyżej wymienionych osób,

-        w której brał udział w niższej instancji w wydaniu zaskarżonej decyzji,

-        z powodu której wszczęto przeciw niemu dochodzenie służbowe, postępowanie dyscyplinarne lub karne,

-        w której jedną ze stron jest osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej.

Na wniosek lub z urzędu

-        jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności, które mogą wywołać wątpliwość co do bezstronności pracownika.

 

Podstawa wyłączenia

Organ administracji publicznej podlega wyłączeniu od załatwienia sprawy dotyczącej interesów majątkowych

-        swego kierownika lub jego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, osoby związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

-        osoby zajmującej stanowisko kierownicze w organie bezpośrednio wyższego stopnia lub osób pozostających z nim w stosunkach wyżej określonych.

 

 

Z orzeczeń NSA

„W świetle art. 25, par 1 kpa oczywistym jest, że wyłączenie organu nie następuje na jego wniosek, lecz z mocy prawa, i nie na podstawie ogólnie sformułowanej troski tego organu o uniknięcie stronniczości i braku obiektywizmu przy załatwianiu sprawy.”

4.      Przebieg postępowania administracyjnego

WARIANT I

Zagięty narożnik: postano-wienie
wszczęcie                                                                             zakończenie postępowania                               brak odwołania

postępowania                                                                    

Zagięty narożnik: decyzja pra-womocna
                                                                                                                                                                           

wniosek strony                                                                                                                  14 dni na

wniesienie odwołania

Zagięty narożnik: decyzja nie-prawomocna
 

 

 

 

 

 

 


Przykład:

Inwestor X (strona) występuje do Prezydenta Miasta Y (organ administracyjny) z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji – stacji paliw płynnych. Dzień wpłynięcia do urzędu wniosku inwestora jest dniem wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie.

W toku postępowania Prezydent Miasta Y wydaje postanowienie o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu organizacji społecznej (podmiot na prawach strony).

Postępowanie zostaje zakończone wydaniem pozytywnej dla inwestora decyzji o warunkach zabudowy. W terminie 14 dni od dnia otrzymania przez podmioty postępowania decyzji administracyjnej żaden z nich nie wnosi odwołania.

Decyzja nabiera mocy prawnej i może być wykonywana przez stronę.


WARIANT II

wszczęcie                              zakończenie postępowania               wstrzymanie                         utrzymanie w mocy

Zagięty narożnik: posta-nowienie
postępowania                                                                                     wykonania decyzji              decyzji I instancji               

                                                                                                                                

wniosek strony                                                                   14 dni na

Zagięty narożnik: decyzja nieprawo-mocna
wniesienie odwołania

Zagięty narożnik: odwołanie do II instancji
Zagięty narożnik: decyzja pra-womocna
 

 

 

 

 


Przykład:

Inwestor X (strona) występuje do Prezydenta Miasta Y (organ administracyjny) z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji – stacji paliw płynnych. Dzień wpłynięcia do urzędu wniosku inwestora jest dniem wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. W toku postępowania Prezydent Miasta Y wydaje postanowienie o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu organizacji społecznej (podmiot na prawach strony). Postępowanie zostaje zakończone wydaniem pozytywnej dla inwestora decyzji o warunkach zabudowy. W terminie 14 dni od dnia otrzymania przez podmioty postępowania decyzji administracyjnej jeden z nich wnosi odwołanie. Odwołanie wstrzymuje wykonanie decyzji. Organ II  instancji utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję. Decyzja nabiera mocy prawnej i może być wykonywana przez stronę.

WARIANT III

Zagięty narożnik: posta-nowienie
wszczęcie                                       zakończenie postępowania          wstrzymanie                     uchylenie

postępowania                                                                                         wykonania decyzji          decyzji I instancji               

                                                              

                                                                                                                                

Zagięty narożnik: decyzja nieprawo-mocna
wniosek strony                                                                       14 dni na

wniesienie odwołania

Zagięty narożnik: odwołanie do II instancji
 

 

 

 

 

 

 

 


skierowanie do ponownego rozpoznania przez organ I instancji

 


Przykład:

Inwestor X (strona) występuje do Prezydenta Miasta Y (organ administracyjny) z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji – stacji paliw płynnych. Dzień wpłynięcia do urzędu wniosku inwestora jest dniem wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. W toku postępowania Prezydent Miasta Y wydaje postanowienie o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu organizacji społecznej (podmiot na prawach strony). Postępowanie zostaje zakończone wydaniem pozytywnej dla inwestora decyzji o warunkach zabudowy. W terminie 14 dni od dnia otrzymania przez podmioty postępowania decyzji administracyjnej jeden z nich wnosi odwołanie. Odwołanie wstrzymuje wykonanie decyzji. Organ II  instancji uchyla zaskarżoną decyzję i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania przez organ I instancji.

 

Z orzeczeń NSA

„Zgodnie z art. 61, par. 3 kpa datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia organowi żądania. Wszczęcie postępowania administracyjnego, zgodnie z tym przepisem, nie jest więc uzależnione od woli urzędnika czy też uznania organu, gdyż ma miejsce w dniu złożenia żądania.”

5.      Strona

-        to każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo ten, kto żąda czynności organu administracyjnego ze względu na swój obowiązek lub interes prawny.

Obowiązek, interes prawny istnieje, jeżeli na podstawie określonej normy prawnej, której jesteśmy adresatami, przysługuje nam jakieś prawo lub musimy zadośćuczynić nałożonemu na nas obowiązkowi.

6.      Udział organizacji społecznych w postępowaniu

Organizacja społeczna może w sprawie dotyczącej innej osoby występować z żądaniem

-        wszczęcia postępowania,

-        dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu,

jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

Organ administracyjny orzeka o wszczęciu postępowania oraz o dopuszczeniu organizacji do udziału w postępowaniu w formie postanowienia, na które służy zażalenie.

Organ administracji publicznej, wszczynając postępowanie w sprawie dotyczącej innej osoby, zawiadamia o tym organizację społeczną, jeżeli uzna, że może ona być zainteresowana udziałem w tym postępowaniu ze względu na swoje cele statutowe, i gdy przemawia za tym interes społeczny.

Organizacja społeczna, która nie uczestniczy w postępowaniu na prawach strony, może za zgodą organu administracji publicznej przedstawić temu organowi swój pogląd w sprawie, wyrażony w uchwale lub oświadczeniu jej organu statutowego.

Wyjątki!!!

Przepisów kpa odnośnie udziału organizacji społecznych w postępowaniu administracyjnym nie stosuje się w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę.

Organizacje ekologiczne, które powołując się na miejsce swego działania zgłoszą chęć uczestniczenia w określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, uczestniczą w nim na prawach strony. Uprawnienie to przysługuje im z mocy prawa i udział w postępowaniu nie jest zależny od woli organu administracyjnego.

  Z orzeczeń NSA

1.       „Nie do zaakceptowania jest pogląd, że brak formalnego postanowienia, o jakim mowa w art. 31, par. 2 kpa, uniemożliwia wniesienie odwołania przez organizację społeczną, która złożyła wniosek o dopuszczenie jej do udziału w postępowaniu, zgodny z jej celami statutowymi i interesem społecznym, oraz która składała w tym postępowaniu pisma i oświadczenia merytoryczne i której doręczono rozstrzygnięcie organu I instancji z pouczeniem o prawie wniesienia odwołania.”

 

2.       „Jeżeli organ administracji nie wydał wymaganego przez art. 31, par. 2 kpa formalnego postanowienia o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu organizacji społecznej, jednakże przyjmował składane przez tę organizację oświadczenia, a także doręczał tej organizacji decyzje i postanowienia, fakty te należy uznać jako dopuszczenie organizacji do udziału w postępowaniu administracyjnym.” 

7.      Załatwianie spraw

Terminy

-        miesiąc, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż dwa miesiące od dnia wszczęcia postępowania;

-        miesiąc od dnia otrzymania odwołania.

Nie należy do powyższych terminów wliczać terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

W przypadku niezałatwienia sprawy w terminie przysługuje zażalenie na bezczynność organu do organu administracyjnego wyższego stopnia.

Z orzeczeń NSA

1.       „Organ administracji publicznej pozostaje w bezczynności w każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 kpa, jeżeli nie dopełnił czynności określonych w art. 36 kpa lub nie podjął innych działań wynikających z przepisów procesowych mających na celu usunięcie przeszkody w wydaniu decyzji.”

2.       „Wszczęte postępowanie administracyjne musi być zakończone załatwieniem sprawy w terminie określonym w art. 35 kpa przez wydanie decyzji, chyba że przepis kodeksu stanowi inaczej. Pisma wysyłane do strony, informujące o sprawie, zamiast wydania decyzji administracyjnej, nie stanowią załatwienia sprawy w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Niezachowanie powyższego trybu postępowania wskazuje na bezczynność organu. Z bezczynnością organu administracji publicznej mamy do czynienia wówczas, gdy w terminie ustalonym przez prawo organ ten nie podjął żadnych czynności w sprawie lub nie zakończył postępowania wydaniem decyzji, postanowienia lub też innego aktu lub nie podjął czynności, do której był prawnie zobowiązany.”

3.       „Złożenie skargi na bezczynność przez stronę jest jej prawem, z którego może, lecz nie musi korzystać. Obowiązkiem organów państwa jest natomiast załatwianie spraw w terminach wynikających z ustaw. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organy mają obowiązek zawiadomić stronę, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.”

 

8.      Doręczenia

Z orzeczeń NSA

1.       „Pocztowy dowód doręczenia przesyłki jest dokumentem urzędowym w rozumieniu art. 76, par. 1 kpa, co oznacza, że stanowi dowód tego, co zostało w nim urzędowo stwierdzone. Jest oczywiście możliwe przeprowadzenie dowodu przeciwko treści dokumentów urzędowych (art. 76, par. 3 kpa), ale należało mieć na uwadze, że również w postępowaniu administracyjnym ciężar przeprowadzenia dowodu spoczywa na tym, kto z określonego faktu wywodzi skutki prawne.”

2.       „Listonosz, doręczając jednostce organizacyjnej pismo, nie ma obowiązku sprawdzania, czy pismo odbiera uprawniona osoba. To znaczy, [że] obowiązkiem jednostki organizacyjnej (osoby prawnej) jest takie zorganizowanie odbioru pism, by odbioru dokonywała osoba upoważniona.”

9.      Udostępnienie akt sprawy

Strona ma prawo w każdym stadium postępowania przeglądać akta sprawy. Odmowa udostępnienia akt następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Z orzeczeń NSA

„Przepis zapewniający stronie postępowania administracyjnego możliwość przeglądania akt sprawy, a także sporządzania z nich odpisów i notatek, dotyczy również korzystania z kserokopiarek, laptopów, skanerów i maszyn do pisania.”

10.  Zawieszenie postępowania

Przesłanki zawieszenia postępowania:

1.       Z urzędu:

-        w razie śmierci strony lub jednej ze stron, jeżeli wezwanie spadkobierców zmarłej strony do udziału w postępowaniu nie jest możliwe i nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 30, par. 5, a postępowanie nie podlega umorzeniu jako bezprzedmiotowe,

-        w razie śmierci przedstawiciela ustawowego strony,

-        w razie utraty przez stronę lub przez jej ustawowego przedstawiciela zdolności do czynności prawnych,

-        gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd.

2.       Na wniosek:

-        organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu.

Z orzeczeń NSA

„Pod pojęciem >>zagadnienia wstępnego<< należy rozumieć sytuację, w której wydanie orzeczenia merytorycznego w sprawie będącej przedmiotem postępowania przed właściwym organem uwarunkowane jest uprzednim rozstrzygnięciem wstępnego zagadnienia prawnego, zaś ocena tego zagadnienia wstępnego, gdyby ono samo w sobie mogło być przedmiotem odrębnego postępowania, należy ze względu na jego przedmiot do kompetencji innego organu państwowego niż ten, przed którym toczy się postępowanie w głównej sprawie.”

11.  Dowody

Dowodem jest wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W szczególności dowodem mogą być:

-        dokumenty,

-        zeznania świadków,

-        opinie biegłych

-        oględziny.

Z orzeczeń NSA

1.       „Dokumenty i oświadczenia składane przez stronę w postępowaniu administracyjnym korzystają z domniemania prawdziwości, jeżeli nie są oczywiście sprzeczne z innymi dowodami lub okolicznościami i faktami znanymi organowi administracyjnemu z urzędu.”

2.       „Na gruncie postępowania administracyjnego ma w pełni zastosowanie zasada, że ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne. Wyciąganie jednak dla strony negatywnych skutków, w razie nieprzedstawienia przez stronę określonych dowodów, jest możliwe po uprzednim zakreśleniu stronie terminu do dostarczenia tych dowodów.”

3.       „Strona powinna być zawiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych przynajmniej na 7 dni przed terminem, a stronie przysługuje prawo do udziału w przeprowadzeniu dowodu. Samo doręczenie kserokopii opinii nie może być utożsamiane z wykonaniem przez organ obowiązków nałożonych przez przepis prawa. Art. 79 kpa stanowi następną (po wyrażonej w art. 10) gwarancję realizacji zasady ogólnej czynnego udziału strony w postępowaniu. Nakłada obowiązek zawiadomienia strony co najmniej na 7 dni przed terminem czynności. Zachowanie wymogu art. 79 kpa, niezależnie od wagi i treści przeprowadzonego dowodu, jest bezwzględnym obowiązkiem organu administracji państwowej. Naruszenie tego obowiązku stanowi naruszenie przepisów o postępowaniu administracyjnym mającym wpływ na wynik sprawy. Naruszenie przez organ administracji państwowej obowiązków wypływających z art. 79 kpa jest naruszeniem zasady czynnego udziału strony w postępowaniu, co stanowi podstawę do wznowienia postępowania (art. 145, par. 1 pkt 4 kpa)”.

4.       „Możliwość zapoznania się przez skarżących z protokołem zeznań świadka nie czyni zadość zasadom czynnego bezpośredniego udziału w przeprowadzeniu takiego dowodu, w szczególności prowadzi do pozbawienia możliwości zadawania świadkowi pytań”.

12.  Decyzja a postanowienie

Decyzja

Rozstrzyga sprawę w części albo w całości – co do jej istoty – lub w inny sposób kończy sprawę w danej instancji.

Postanowienie

Wydawane w toku postępowania przez organ administracyjny, dotyczy poszczególnych kwestii wynikających w toku postępowania. Nie rozstrzyga o istocie sprawy.

Decyzje i postanowienia, na które przysługuje zażalenie doręcza się wszystkim stronom na piśmie.

 

Wyjątek!

Decyzje i postanowienia mogą być ogłoszone ustnie

-        gdy przemawia za tym interes strony,

-        przepis prawa nie stoi temu na przeszkodzie,

-        treść ich musi być utrwalona w aktach sprawy w formie protokołu lub adnotacji.

 

DECYZJA

POSTANOWIENIE

Zawsze przysługuje odwołanie

Przysługuje zażalenie, ale tylko wtedy, gdy stanowi tak kodeks (jeśli nie przysługuje, zażalenie należy zawrzeć w odwołaniu).

Elementy składowe*:

-        oznaczenie organu administracyjnego,

-        data wydania,

-        oznaczenie stron,

-        podstawa prawna,

-        rozstrzygnięcie,

-        uzasadnienie faktyczne i prawne,

-        pouczenie o dopuszczalności wniesienia odwołania,

-        podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska osoby upoważnionej do wydania decyzji.

Elementy składowe:

-        oznaczenie organu administracyjnego,

-        data wydania,

-        oznaczenie stron,

-        podstawa prawna,

-        rozstrzygnięcie,

-        pouczenie o dopuszczalności wniesienia odwołania,

-        podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska osoby upoważnionej do wydania decyzji.

Dodatkowym elementem postanowienia, na które przysługuje zażalenie lub które zostało wydane na skutek wniesionego zażalenia jest uzasadnienie faktyczne i prawne.

ODWOŁANIE

ZAŻALENIE

Termin 14 dni

Termin 7 dni

Wstrzymuje wykonanie decyzji

Nie wstrzymuje wykonania decyzji

Z orzeczeń NSA

1.       „Stosownie do art. 107, par. 1 kpa jednym z istotnych elementów decyzji jest podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji. Podpis na decyzji musi być własnoręczny. Nie jest dopuszczalne stosowanie tzw. facsimile podpisu, czyli odcisku pieczęci z kopią wzoru podpisu.”

2.       Podpisanie decyzji administracyjnej przez wiceprezydenta miasta, upoważnionego przez prezydenta do jej wydania, bez zaznaczenia, że jest to decyzja wydana z upoważnienia, nie narusza art. 107, par. 1 kpa.”

3.       „Instytucja uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej, przewidziana w art. 154, par. 1 kpa, nie zastępuje instytucji odwołania jako środka zaskarżenia decyzji nieostatecznej.”

4.       „Zażalenie jest zwyczajnym, samodzielnym i formalnym środkiem prawnym. Środek ten przysługuje tylko na niektóre postanowienia. Artykuł 141, par. 1 kpa stanowi, że >>na wydane w toku postępowania postanowienia służy stronie zażalenie, gdy kodeks tak stanowi<<. Oznacza to, iż zażalenie może być wnoszone tylko na postanowienia enumeratywnie wyliczone w kodeksie. Jest to rozwiązanie procesowe odmienne niż w przypadku odwołania, które przysługuje od decyzji wydanych w I instancji. Zażalenie nie przysługuje od pism, jeżeli nie mają one charakteru postanowienia.”

5.       „Brak udziału strony w postępowaniu przed organem I instancji nie pozbawia jej przymiotu strony w postępowaniu odwoławczym. Strona pozbawiona, chociażby z przyczyn niezawinionych przez organ, udziału w postępowaniu pierwszoinstancyjnym może szukać ochrony swych praw za pomocą dwu środków – odwołania lub wniosku o wznowienie postępowania. Między tymi środkami nie istnieje konkurencja.”

6.       „O dacie wniesienia odwołania w drodze zwykłej przesyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego na kopercie zawierającej przesyłkę.”

13.  Ugoda

Ugodę można zawrzeć

-        przed organem prowadzącym postępowanie,

-        kiedy nie sprzeciwia się temu przepis prawa,

-        jeśli przyczyni się to do uproszczenia i przyśpieszenia postępowania,

-        Prostokąt z zaokrąglonymi narożnikami: SPÓR

STRONA X 		STRONA Y
jeżeli przemawia za tym charakter sprawy (ugoda może być zawarta tylko wtedy, gdy strony postępowania mają wzajemnie sprzeczne interesy).

                                                                    STOSUNEK ADM.- PR

ORGAN ADMINISTRACYJNY

 

 


14.  Przywrócenie terminu

Termin zawity

Niedochowanie takiego terminu wywołuje określone skutki prawne, np. wniesienie odwołania od decyzji po terminie tego rodzaju jest bezskuteczne.

Niedochowanie terminu, który jest wyznaczony przez przepis prawa, pociąga za sobą ujemne skutki procesowe, ponieważ czynność dokonana po upływie wyznaczonego terminu jest w zasadzie prawnie nieskuteczna. Ważnym uprawnieniem jest zatem możliwość przywrócenie takiego terminu.

Termin może być przywrócony

-        tylko na wniosek  zainteresowanego,

-        gdy niezachowanie terminu nastąpiło bez winy osoby zainteresowanej (trzeba to udowodnić),

-        gdy wniosek zostanie wniesiony w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu, przy jednoczesnym dopełnieniu czynności, dla której termin był określony.

Przykład:

Strona bez własnej winy nie wniosła w terminie odwołania od decyzji, ponieważ w momencie wydania decyzji przebywała w szpitalu. Może zatem wnieść wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania w ciągu 7 dni licząc od dnia wyjścia ze szpitala, wnosząc jednocześnie odwołanie.

Z orzeczeń NSA

1.       „Brak winy, jako przesłanka zasadności wniosku o przywrócenie terminu, wiąże się z obowiązkiem strony do zachowania staranności przy dokonywaniu czynności procesowych i można mówić o niej tylko wówczas, gdy dopełnienie czynności w terminie stało się niemożliwe z powodu trudnej do przezwyciężenia przeszkody niezależnej od strony. Za taką zaś przeszkodę nie może być uznany fakt, że skarżący nieprawidłowo ustalił końcową datę terminu uiszczenia wpisu (przez pominięcie w obliczeniu dni wolnych od pracy), tym bardziej że przepisy określające zasady liczenia terminów (art. 57 kpa) należą do podstawowych norm prawnych, są jasne i nie nasuwają żadnych wątpliwości interpretacyjnych, a skarżący posiada wyższe wykształcenie, prowadzi działalność gospodarczą i nawet nie twierdzi, że jest osobą nieporadną.”

2.       „7-dniowy termin do wniesienia prośby o przywrócenie terminu jest terminem prekluzyjnym, niepodlegającym przywróceniu.”

3.       „Strona obowiązana jest do zachowania szczególnej staranności przy dokonywaniu czynności procesowej, zatem przywrócenie terminu nie jest dopuszczalne, gdy strona dopuściła się choćby lekkiego niedbalstwa. Brak winy w uchybieniu terminu można przyjąć tylko wtedy, gdy strona nie mogła przeszkody usunąć, nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku.”

4.       „Skoro strona nie była świadoma uchybienia terminu, termin do złożenia prośby o jego przywrócenie liczy się od uzyskania przez nią wiadomości o tym, iż odwołanie złożone zostało z uchybieniem terminu.”

5.       „Zaniedbania pracownika odpowiedzialnego za sprawy napływającej korespondencji w stosunku do osób trzecich obciążają osobę prawną (pracodawcę) zatrudniającą tegoż pracownika.”

 

 

15.  Postępowanie odwoławcze

Naczelny Sąd Administracyjny

Naczelny Sąd Administracyjny

                                              

skarga kasacyjna

skarga kasacyjna

                                  

Wojewódzki Sąd Administracyjny

Wojewódzki Sąd Administracyjny

 

skarga 30 dni

 

skarga 30 dni

 

 

Organ II instancji

 

Organ I instancji

 

Odwołanie – 14 dni

wniosek o ponowne

rozpoznanie sprawy – 14 dni

 

Organ I instancji

Organ I instancji

 


16.  Nadzwyczajne środki zaskarżenia

WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI DECYZJI

Błędy procesowe*:

-        dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe,

-        decyzja wydana została w wyniku przestępstwa,

-        decyzja została wydana przez pracownika lub organ administracji publicznej, który podlega wyłączeniu,

-        strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu,

-        wyszły na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji, nieznane organowi, który wydał decyzję,

-        decyzja wydana została bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu,

-        zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez właściwy organ lub sąd odmiennie od oceny przyjętej przy wydaniu decyzji,

-        decyzja została wydana w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu, które zostało następnie uchylone lub zmienione.

 

Błędy merytoryczne*:

-        decyzja wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości,

-        wydano ją bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa,

-        dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną,

-        została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie,

-        była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały,

-        w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą,

-        zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa.

 

 

Z orzeczeń NSA

1.       „Organ właściwy do stwierdzenia nieważności decyzji (art. 157, par. 1 kpa) jest jednocześnie uprawniony do stwierdzenia nieważności decyzji organu pierwszej instancji, jeżeli decyzja ta jest dotknięta którąś z wad wymienionych w art. 156, par. 1 kpa.”

2.       „W razie wznowienia postępowania administracyjnego z powodu braku udziału jednej ze stron bez jej winy należy uchylić kwestionowaną w postępowaniu decyzję w całości. Uchylenie decyzji tylko w części odnoszącej się do strony, bez udziału której postępowanie przeprowadzono i zakończono je kwestionowaną decyzją, skutkuje stwierdzeniem nieważności decyzji wydanej w postępowaniu wznowieniowym (art. 156, par.  1, pkt 2 kpa). Orzeczenie na podstawie art. 151 par. 1, pkt 2 kpa jedynie o uchyleniu decyzji kwestionowanej w tym postępowaniu, bez jednoczesnego wydania nowej, rozstrzygającej o istocie sprawy, również podlega stwierdzeniu nieważności na podstawie art. 156, par. 1, pkt 2 kpa.”

17.  Tryb skargowo-wnioskowy

Skargę wnosi się w przypadku zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań, naruszenia praworządności lub interesów skarżących, przewlekłe załatwianie spraw itp.

Wniosek – w celu ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy, ochrony własności itp.

O tym, czy pismo jest skargą, czy wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.                                                         * Elementy te są konieczne, w przypadku braku jednego z nich decyzja lub postanowienie obarczone zostały wadą istotną, powodującą ich nieważność.

* Tylko i wyłącznie w wymienionych przypadkach.

* Jw.