Uprawnienia organizacji społecznych w dziedzinie ochrony środowiska


WZORY PISM W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM, CYWILNYM I KARNYM [1]

 

 1. WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
 2. WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM
 3. WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI NAKAZUJĄCEJ WSTRZYMANIE DZIAŁALNOŚCl POGARSZAJĄCEJ STAN ŚRODOWISKA
 4. WNIOSEK O STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI DECYZJI
 5. SKARGA DO NSA
 6. SKARGA (w trybie skarg i wniosków)
 7. ODWOŁANIE OD DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ
 8. ZAŻALENIE NA POSTANOWIENIE
 9. ZAŻALENIE NA BEZCZYNNOŚĆ ORGANU ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ
 10. POZEW O ZANIECHANIE NARUSZENIA I PRZYWRÓCENIE STANU ZGODNEGO Z PRAWEM
 11. POZEW O ODSZKODOWANIE
 12. POZEW O NAPRAWIENIE SZKODY
 13. WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA KARNEGO
 14. WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI
 15. WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE / PRZESŁANIE INFORMACJI
 16. WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM
 17. SKARGA NA POSTANOWIENIE O ODMOWIE DOPUSZCZENIA DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 18. ZAWIADOMIENIE O ZGŁOSZENIU CELEM PRZEJRZENIA AKT SPRAWY
 19. ODWOŁANIE OD DECYZJI WOJEWODY O USTALENIU LOKALIZACJI AUTOSTRADY
 20. SKARGA NA DECYZJĘ MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA W SPRAWIE LOKALIZACJI AUTOSTRADY
 21. WNIOSEK O WNIESIENIE REWIZJI NADZWYCZAJNEJ
 22. OGÓLNY WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI

Uwagi:

 1. Pod pismem powinny się znajdować imię, nazwisko, funkcja i podpis osoby upoważnionej statutowo do reprezentowania organizacji.

 2. Niektóre organy uzależniają rozpatrzenie wniosku od przesłania wyciągu z rejestru i statutu (uzasadniając to np. koniecznością sprawdzenia czy wniosek jest podpisany przez właściwe osoby).

 3. Jeśli pismo podpisuje pełnomocnik, to należy dołączyć upoważnienie do reprezentowania organizacji w danej sprawie.

 4. Pisma od numeru 14 dotyczą procesu lokalizacji autostrad, innego niż w przypadku pozostałych inwestycji.

 

1. WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Nazwa organizacji, adres [2] Miejscowość, data

Na podstawie art. 31 par. 1 pkt. 1 KPA, oraz art. 100 ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska wnoszę o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie (przedstawić stan faktyczny uzasadniający wszczęcie postępowania, ewentualnie podać przepisy prawne, które zostały naruszone).

Załączniki:

 1. ………
 2. ………
 3. ………

(podpis)

 

2. WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM

Nazwa organizacji, adres Miejscowość, data

Na podstawie art. 31 par. 1 pkt. 2 k.p.a. oraz art. 14 ustawy o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wnoszę o dopuszczenie (nazwa organizacji) do udziału w toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie (...) na prawach strony.

Uzasadnienie:

Tocząca się sprawa jest ściśle związana z celami statutowymi naszej organizacji, jakimi jest troska o ochronę środowiska naturalnego. Nasz udział w postępowaniu niewątpliwie leży w interesie publicznym. Nasza wiedza na ten temat z pewnością przyczyni się do właściwego zakończenia postępowania.

Załączniki:

 1. Statut organizacji.
 2. Wyciąg z rejestru organizacji.
 3. ………

(podpis)

 

3. WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI NAKAZUJĄCEJ WSTRZYMANIE DZIAŁALNOŚCl POGARSZAJĄCEJ STAN ŚRODOWISKA

Nazwa organizacji, adres Miejscowość, data

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 100, w związku z art. 83 ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska z 31 stycznia 1980 r. wnoszę o wydanie decyzji nakazującej wstrzymanie działalności przedsiębiorstwa(...).

Uzasadnienie:

(podać stan faktyczny uzasadniający wniosek)

Załączniki:

 1. ………
 2. ………
 3. ………

(podpis)

 

4. WNIOSEK O STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI DECYZJI

Nazwa organizacji, adres Miejscowość, data

Na podstawie art. 156 par.1 KPA wnoszę o stwierdzenie nieważności, wydanej z rażącym naruszeniem prawa, decyzji (...) wydanej przez (...), nr (...), z dnia (...)

Uzasadnienie:

Decyzja została wydana z naruszeniem następujących przepisów: (...).

(podpis)

 

5. SKARGA DO NSA

Nazwa organizacji, adres Miejscowość, data

Naczelny Sąd Administracyjny [4]
Oddział Zamiejscowy w (...)

SKARGA NA DECYZJĘ (...)

Wnoszę o uchylenie ostatecznej decyzji (...) z dnia..., w sprawie..., wydanej przez..., jako niezgodnej z prawem.

Uzasadnienie:

(podać argumenty wskazujące, że decyzja jest niezgodna z prawem)

Załączniki:

 1. ………
 2. ………
 3. ………

(podpis)

 

6. SKARGA (w trybie skarg i wniosków)

Nazwa organizacji, adres Miejscowość, data

Na podstawie przepisów działu VIII k.p.a. składam skargę na

Uzasadnienie:

(podać stan faktyczny potwierdzający skargę, przedstawić okoliczności sprawy, umotywować skargę)

Załączniki:

 1. ………
 2. ………
 3. ………

(podpis)

 

7. ODWOŁANIE OD DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

Nazwa organizacji, adresMiejscowość, data

ODWOŁANIE

od decyzji nr (...), z dnia (...), w sprawie (...)

Na podstawie art. 127 KPA. wnoszę o uchylenie decyzji jako niecelowej (niezgodnej z prawem).

Uzasadnienie:

(podać stan faktyczny uzasadniający odwołanie)

Załączniki:

 1. ………
 2. ………
 3. ………

(podpis)

 

8. ZAŻALENIE NA POSTANOWIENIE

Nazwa organizacji, adresMiejscowość, data

Samorządowe Kolegium Odwoławcze (lub inny organ II instancji)
poprzez
Prezydenta miasta (lub inny organ I instancji)

Na podstawie art. 141 k.p.a., wnoszę o uchylenie postanowienia Prezydenta (lub innego organu I instancji) w sprawie

Uzasadnienie:

(podać stan faktyczny uzasadniający zażalenie, opisać dlaczego organizacja zajmuje się tą sprawą)

Załączniki:

 1. ………
 2. ………
 3. ………

(podpis)

 

9. ZAŻALENIE NA BEZCZYNNOŚĆ ORGANU ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

Nazwa organizacji, adresMiejscowość, data

Samorządowe Kolegium Odwoławcze (lub inny organ II instancji)

poprzez

Prezydenta miasta (lub inny organ I instancji)

Na podstawie art. 37 k.p.a. wnoszę o:

 1. wyznaczenie... (organowi I instancji) dodatkowego terminu załatwienia sprawy...,
 2. zarządzenie wyjaśnienia przyczyn niezałatwienia sprawy w terminie.

Uzasadnienie:

W dniu (...) skierowałem do (...) wniosek o (...). Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem informacji o sposobie załatwienia sprawy.

Załączniki:

 1. Kopia pisma do organu I instancji (prezydent miasta).
 2. ………
  (...)

(podpis)

 

10. POZEW O ZANIECHANIE NARUSZENIA I PRZYWRÓCENIE STANU ZGODNEGO Z PRAWEM

Miejscowość, data

Powód:

Nazwa organizacji, adres

Pozwany:

Nazwa przedsiębiorstwa / imię i nazwisko, adres

POZEW

Na podstawie art. 100 ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska wnoszę o:

 1. Zaniechanie naruszenia środowiska przez przedsiębiorstwo (...).
 2. Przywrócenie stanu zgodnego z prawem.
 3. Zakazanie (ograniczenie) działalności zagrażającej środowisku
 4. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu.

Ponadto wnoszę o:

 1. Przeprowadzenie rozprawy także w nieobecności pozwanego.
 2. Nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności
 3. Wezwanie na rozprawę następujących świadków: (...)

Uzasadnienie:

(opisać stan faktyczny i wszelkie okoliczności sprawy, uzasadnić dlaczego organizacja jest zainteresowana sprawą)

Załączniki:

 1. Ekspertyzy z badań
 2. Statut organizacji
 3. Wyciąg z rejestru organizacji
  (...)

(podpis)

 

11. POZEW O ODSZKODOWANIE

Miejscowość, data

Sąd rejonowy w...
Wydział Cywilny

Powód:

Imię, nazwisko, adres, zawód poszkodowanego

Pozwany:

Nazwa przedsiębiorstwa / imię i nazwisko, adres

wartość przedmiotu sporu: (...) zł.

POZEW

Na podstawie art. 415 k.c (435 par. 1 k.c. w związku z art. 363 par. 1 k.c.) wnoszę o:

 1. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda, odszkodowania w wysokości (...) zł.
 2. Zasądzenie od pozwanego kosztów procesu.

  Ponadto wnoszę o:

 3. Prowadzenie rozprawy także w nieobecności pozwanego.
 4. Nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności
 5. Wezwanie na rozprawę następujących świadków: (...)

Uzasadnienie:

(podać stan faktyczny uzasadniający powództwo z podaniem dowodów i świadków mogących potwierdzić zaistniałe szkody, ich charakter i wysokość)

W związku z tym wnoszę jak na wstępie.

Załączniki:

 1. Dowody.
 2. Wycena szkody przez rzeczoznawcę.
 3. (...)

(podpis)

 

12. POZEW O NAPRAWIENIE SZKODY

Miejscowość, data

Powód:

Imię, nazwisko, adres, zawód poszkodowanego

Pozwany:

Nazwa przedsiębiorstwa / imię i nazwisko, adres

wartość przedmiotu sporu: (...) zł.

POZEW

na podstawie art. 415 k.c w związku z art.. 435 par. 1 k.c wnoszę o:

 1. Naprawienie szkody wyrządzonej mi bezprawnym działaniem pozwanego poprzez (...) (rekultywację gleby, ponowny zasiew upraw).
 2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu.

Ponadto wnoszę o:

 1. Prowadzenie rozprawy także w nieobecności pozwanego.
 2. Wezwanie na rozprawę następujących świadków: (...)

Uzasadnienie:

(podać stan faktyczny uzasadniający powództwo z podaniem dowodów i świadków mogących potwierdzić zaistniałe szkody, ich charakter i wysokość)

W związku z tym wnoszę jak na wstępie.

Załączniki: (tak jak we wcześniejszym pozwie)

(podpis)

 

13. WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA KARNEGO

Nazwa organizacji, adresMiejscowość, data

Prokuratura Rejonowa w (...)

Na podstawie art. 14 w związku z art. 49 k.p.k. wnoszę o wszczęcie postępowania

(podać treść wniosku, opisać zaistniałe przestępstwo, przedstawić okoliczności sprawy, podać jakie przepisy naruszono, wskazać świadków mogących potwierdzić przytoczone fakty)

Załączniki:

 1. ………
 2. ………
 3. ………

(podpis)

 

14. WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI [6]

Nazwa organizacji, adresMiejscowość, data

Prezes
Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad

Na podstawie art. 71 i 86 Konstytucji RP z dnia 6 kwietnia 1997 roku, oraz art. 5 ust 1. i 2, oraz art. 13 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zgłaszamy wniosek o przesłanie do nas:

 1. Kopii/wyciagu z wykazu danych o ..... (wymienić o jakie dokumenty chodzi) za okres od .... do ......
 2. Kopii wniosku/decyzji/raportu/planu/programu/opracowania/studium dot. ......... (podać szczegóły), skierowanego do Centralnego Urzędu Planowania, a odnoszącego się do planów rozwoju sieci autostrad, celem ich zaopiniowania.

Ponadto pragniemy otrzymywać wyniki prac studialnych, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 1994 roku o autostradach płatnych (Dz. U. z 1994r. nr 127, poz. 627)

(podpis)

 

15. WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE / PRZESŁANIE INFORMACJI [7]

Nazwa organizacji, adresMiejscowość, data

Wojewoda (...)

W związku z art. 5 ust 1. i 2, oraz art. 13 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwracamy się z wnioskiem o przesłanie do nas:

 1. Kopii/wyciagu z wykazu danych o ..... (wymienić o jakie dokumenty chodzi) za okres od .... do ......
 2. Kopii wniosku/decyzji/raportu/planu/programu/opracowania/studium dot. ......... (podać szczegóły).
 3. Informacji o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji autostrad oraz wydania pozwolenia na budowę.

Ponadto prosimy o przesłanie adresów urzędów gmin oraz tytułów prasy lokalnej, w których będą się ukazywać obwieszczenia, o których mówi art. 21 i 22 ustawy z dnia 27 października 1994 roku o autostradach płatnych.

(podpis)

Załącznik:

1. Wyciąg z rejestru organizacji.

 

16. WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM

Nazwa organizacji, adresMiejscowość, data

Na podstawie art. 31 par. 1 pkt 2 k.p.a., oraz art. 14 ustawy o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wnoszę o dopuszczenie (nazwa organizacji) do udziału, na prawach strony, w toczącym się postępowaniu administracyjnym

(informacja o jaką autostradę i jaki jej odcinek chodzi).

W niniejszej sprawie występujemy w interesie publicznym. Tocząca się sprawa jest ściśle związana z celami statutowymi naszej organizacji, do których należy troska o ochronę środowiska naturalnego. Nasza wiedza na ten temat niewątpliwie przyczyni się do właściwego rozstrzygnięcia postępowania.

(podpis)

Załączniki:

 1. Statut organizacji.
 2. Wyciąg z rejestru organizacji.

 

17. SKARGA NA POSTANOWIENIE O ODMOWIE DOPUSZCZENIA DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nazwa organizacji, adresMiejscowość, data

Naczelny Sąd Administracyjny

SKARGA

Na podstawie art. 16 ustawy o NSA, wnosimy skargę na postanowienie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej o odmowie dopuszczenia naszej organizacji do udziału w postępowaniu w sprawie wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji autostrady.

Uzasadnienie:

(argumenty przemawiające za tym, że postanowienie jest niezgodne z prawem, np. cytat ze statutu, z którego wynika, że celem działania organizacji jest ochrona środowiska, któremu autostrada może zagrażać).

(podpis)

 

18. ZAWIADOMIENIE O ZGŁOSZENIU CELEM PRZEJRZENIA AKT SPRAWY

Nazwa organizacji, adresMiejscowość, data

Zawiadamiamy, że zgodnie z art. 73 par. 1 kodeksu postępowania administracyjnego, w dniu (...) o godzinie (...) nasz przedstawiciel (imię i nazwisko) legitymujący się dowodem osobistym (...) przybędzie do

w celu przejrzenia akt w sprawie

(podpis)

 

19. ODWOŁANIE OD DECYZJI WOJEWODY O USTALENIU LOKALIZACJI AUTOSTRADY

Nazwa organizacji, adresMiejscowość, data


Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
za pośrednictwem
Wojewody (...)

ODWOŁANIE

od decyzji nr (...) z dnia (...) wydanej przez wojewodę (...) w sprawie ustalenia lokalizacji autostrady.

Na podstawie art. 127 k.p.a. wnoszę o uchylenie decyzji jako niezgodnej z prawem (niecelowej)

Uzasadnienie:

(argumenty obalające uzasadnienie faktyczne i prawne podane w decyzji i potwierdzające konieczność dokonania zmian w decyzji).

Załączniki:

 1. ………
 2. ………
 3. ………

(podpis)

 

20. SKARGA NA DECYZJĘ MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA W SPRAWIE LOKALIZACJI AUTOSTRADY

Nazwa organizacji, adresMiejscowość, data

Naczelny Sąd Administracyjny

SKARGA

na decyzję Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia... utrzymującą w mocy decyzję wojewody (...) z dnia (...) o lokalizacji autostrady (...).

Na podstawie art. 16 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym wnoszę o uchylenie decyzji ostatecznej Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia (...) jako niezgodnej z prawem.

Uzasadnienie:

(argumenty wykazujące, że decyzja ministra lub wojewody jest niezgodna z prawem).

(podpis)

 

21. WNIOSEK O WNIESIENIE REWIZJI NADZWYCZAJNEJ

Nazwa organizacji, adresMiejscowość, data

W związku z art. 57 par. 2 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym zwracam się o wniesienie rewizji nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia (...). Jesteśmy zdania, że orzeczenie to rażąco narusza prawo i interes Rzeczypospolitej Polskiej.

Uzasadnienie:

(argumenty przemawiające za tym, że zostało rażąco naruszone prawo i interes RP).

Załącznik:

1. Orzeczenie NSA z dnia (...)

(podpis)

 

22. OGÓLNY WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI (do uwag i wniosków zgłaszanych w postępowaniu z udziałem społeczeństwa przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego dotyczących skarg i wniosków nie stosuje się - art. 17 ustawy o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie) [9]

Nazwa organizacji, adresMiejscowość, data

Na podstawie art. 61 i 74 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, oraz art. 5 ustawy o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wnosimy o przesłanie

 1. Kopii/wyciagu z wykazu danych o ..... (wymienić o jakie dokumenty chodzi) za okres od .... do ......
 2. Kopii wniosku/decyzji/raportu/planu/programu/opracowania/studium dot. ......... (podać szczegóły).

W związku z art. 13 ustawy o dostępie do informacji wnioskujemy także o podanie adresu strony internetowej, na której są podawane do publicznej wiadomości informacje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o wydanie decyzji oraz o możliwości składania uwag i wniosków.

(podpis)

Załączniki:

1. Wyciąg z rejestru organizacji.

 


1 Wzory przygotowali: Piotr Rymarowicz, Piotr Szkudlarek i Tomasz Tatomir.

2 We wzorach pism, w miejscach oznaczonych kursywą, należy wpisać dane odnoszące się do konkretnego przypadku.

3 Kropkami oznaczono przykłady do wyboru w zależności od konkretnej sytuacji. Jeśli pismo zostanie skierowane do niewłaściwego organu (gdy organ uzna się za niekompetentny), to ma on obowiązek przesłać pismo pod właściwy adres.

4 Skargę wnosi się (w dwóch egzemplarzach) bezpośrednio do sądu - zgodnie z własciwością do NSA w Warszawie lub odpowiedniego ośrodka zamiejscowego NSA.

5 W powyższych sprawach, w przypadku bezskuteczności odwołania, służy skarga do NSA.

6 zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji za wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesyłanie organ administracji publicznej pobiera opłatę w wysokości odzwierciedlającej związane z tym uzasadnione koszty - należy więc rozważyć zawężenie wniosku np. do sentencji wniosku/decyzji (bez uzasadnienia i załączników).

7 zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji za wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesyłanie organ administracji publicznej pobiera opłatę w wysokości odzwierciedlającej związane z tym uzasadnione koszty - należy więc rozważyć zawężenie wniosku np. do sentencji wniosku/decyzji (bez uzasadnienia i załączników).

8 Wniosek można skierować tylko do jednego organu.

9 zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji za wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesyłanie organ administracji publicznej pobiera opłatę w wysokości odzwierciedlającej związane z tym uzasadnione koszty - należy więc rozważyć zawężenie wniosku np. do sentencji wniosku/decyzji (bez uzasadnienia i załączników).