Uprawnienia organizacji społecznych w dziedzinie ochrony środowiska


WZORY DOKUMENTÓW STOWARZYSZENIA[1]
I STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

 

 1. WZÓR STATUTU STOWARZYSZENIA BEZ ODDZIAŁÓW TERENOWYCH
 2. PRZYKŁAD LISTY CZŁONKÓW ZAŁOŻYCIELI STOWARZYSZENIA
 3. PRZYKŁAD OŚWIADCZENIA
 4. PRZYKŁAD PROTOKOŁU Z ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO
 5. PRZYKŁAD WNIOSKU O ZWOLNIENIE STOWARZYSZENIA OD KOSZTÓW SĄDOWYCH
 6. PRZYKŁAD DEKLARACJI CZŁONKOWSKIEJ
 7. ZAKŁADANIE STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH
 8. WZÓR REGULAMINU STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO
 9. WZÓR ZGŁOSZENIA ORGANOWI NADZORUJĄCEMU POWSTANIA STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO
 10. WZÓR LISTY ZAŁOŻYCIELI STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO
 11. ZAKAZ PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ STOWARZYSZENIE ZWYKŁE

Wniosek o dokonanie rejestracji składa się na urzędowym formularzu: KRS-W20 – Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) [2] wraz z załącznikami. Formularz wniosku i załączników można otrzymać w Wydziale KRS (adresy umieszczono poniżej) lub pobrać ze strony internetowej http://www.ms.gov.pl/krs/formularze_krs.html lub http://free.ngo.pl/tnz/uprawnienia. Przed rozpoczęciem wypełniania radzimy skopiować dokumenty, bo jeśli nie wszystkie dane zmieszczą się na jednym egzemplarzu, będzie potrzebny kolejny (a czasem nawet kilka).

Razem z formularzem W20 złożyć należy następujące formularze uzupełniające:

 1. KRS-WA – Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne (w przypadku gdy organizacja posiada odziały lub jednostki terenowe).
 2. KRS-WF – Założyciele stowarzyszenia (członkowie Komitetu Założycielskiego).
 3. KRS-WK – Organy podmiotu. Należy złożyć dwa formularze: na jednym umieścić członków organu uprawnionego do reprezentacji (z reguły zarządu), na drugim członków organu nadzoru wewnętrznego (z reguły komisji rewizyjnej).

Do wniosku dołączyć należy następujące dokumenty:

Ostatnie dwie uchwały te mogą być także załącznikami do protokołu. Tabela 1. Adresy wydziałów Krajowego Rejestru Sądowego.

WydziałMIASTOSIEDZIBA KRSTELEFON (sekretariat)
XII Wydział KRS15-017 Białystokul. Łąkowa 3(0-85) 740 89 80
VIII Wydział KRS43-300 Bielsko-Białaul. Bogusławskiego 24(0-33) 816 37 60 wew. 14
XIII Wydział KRS85-023 Bydgoszczul. Toruńska 64a(0-52) 326 27 36
XII Wydział KRS
XVI Wydział KRS
81-364 Gdyniaul. 10 Lutego 24(0-58) 627 80 01 tymczasowy, 627 80 02
X Wydział KRS44-100 Gliwiceul. Kościuszki 15(0-32) 338 01 90, 338 02 33
VIII Wydział KRS40-040 Katowiceul. Lompy 14(0-32) 731 34 70
X Wydział KRS26-312 Kielceul. Warszawska 44(0-41) 344 10 56 (do 58) wew. 103
IX Wydział KRS75-626 Koszalinul. Gen. Wł. Andersa 34(0-94) 342 82 60
XI Wydział KRS
XII Wydział KRS
31-922 KrakówOs. Stalowe 16(0-12) 644 72 62 wew. 1101
(0-12) 644 72 62 wew. 1100
XII Wydział KRS20-340 Lublinul. Garbarska 20(0-81) 710 11 10
XX Wydział KRS90-928 Łódźul. Pomorska 37(0-42) 630 52 00 wew. 203
VIII Wydział KRS10-523 Olsztynul. Partyzantów 70(0-89) 535 40 99 wew. 147
VIII Wydział KRS45-057 Opoleul. Ozimska 19(0-77) 454 52 21 (do 28) wew. 302
XXI Wydział KRS
XXII Wydział KRS
61-752 Poznańul. Grochowe Łąki 6(0-61) 855 45 19
(0-61) 855 46 49
XII Wydział KRS35-324 Rzeszówul. Trembeckiego 11a(0-17) 862 81 13
XVII Wydział KRS70-485 Szczecinul. Królowej Korony Polskiej 31(0-91) 422 49 90, 422 50 81 wew. 34
VII Wydział KRS87-100 Toruńul. Młodzieżowa 31(0-56) 610 58 64 (65)
XIX Wydział KRS
XX Wydział KRS
XXI Wydział KRS
02-316 Warszawaul. Barska 28/30(0-22) 570 51 12
(0-22) 570 51 18
(0-22) 570 51 15
VI Wydział KRS
IX Wydział KRS
53-234 Wrocławul. Grabiszyńska 269(0-71) 334 82 10 (20)
(0-71) 334 82 21 (01)
VIII Wydział KRS65-364 Zielona Góraul. Kożuchowska 8(0-68) 322 02 60

1. WZÓR STATUTU STOWARZYSZENIA BEZ ODDZIAŁÓW TERENOWYCH

STATUT STOWARZYSZENIA (nazwa stowarzyszenia)

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę (...) [3] w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla realizacji i propagowania (...), upowszechniania idei (...), przyczyniania się do (...), a także wspierania osób i organizacji podejmujących takie działania.

 3. Siedzibą stowarzyszenia jest (...). Terenem działania jest (...).

 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

 5. Stowarzyszenia ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

 7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków.

Rozdział II
Cele i środki działania

 1. Celami Stowarzyszenia są:

  1. działanie na rzecz (...),
  2. zapobieganie (...)
  3. wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie działalności (...),
  4. promocja i popieranie (...),
  5. pobudzanie świadomości (...) społeczeństwa,
  6. ochrona (...).

 2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

  1. organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez.
  2. utworzenie ośrodka informacji (...),
  3. prowadzenie działalności wydawniczej,
  4. współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania,
  5. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów w sprawach (...),
  6. opiniowanie projektów dotyczących (...),
  7. inne działania realizujące cele statutowe.

 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, jednak dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczony na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

Rozdział III
Członkowie - prawa i obowiązki

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 2. Stowarzyszenie posiada członków:

  1. zwyczajnych,
  2. wspierających,
  3. honorowych.

 3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która posiada obywatelstwo polskie (a także cudzoziemiec pod warunkiem zaakceptowania celów Stowarzyszenia), która:

  1. złoży deklarację członkowską,
  2. przedstawi opinię (...) członków Stowarzyszenia,
  3. (...)

 4. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

 5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

 6. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu.

 7. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

 8. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek (...) członków Stowarzyszenia.

 9. Członkowie zwyczajni mają prawo:

  1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
  5. (...)

 10. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
  2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  3. regularnego opłacania składek,
  4. (...)

 11. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

 12. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

 13. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

 14. Utrata członkostwa następuje na skutek:

  1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
  2. wykluczenia przez Zarząd:

   • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
   • z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,
   • z powodu niepłacenia składek za okres (...),
   • na pisemny wniosek (...) członków Stowarzyszenia, z ww. powodów,
   • utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

  3. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

 15. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do walnego zgromadzenia członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

  1. Walne Zgromadzenie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna,
  4. Sąd Koleżeński. [4]

 2. Ponadto organem doradczym Stowarzyszenia jest Rada (...) działająca na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd.

  1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa (...) lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym / jawnym [5] (...) bezwzględną większością głosów.
  2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez (...) kadencji.

 3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

  1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

   1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
   2. z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

  2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 4. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na (...) lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

 5. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 6. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie jest tajne / jawne (...).

 7. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

  1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
  2. uchwalania zmian statutu,
  3. wybór Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
  4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  6. uchwalanie regulaminu Zarządu,
  7. uchwalanie budżetu,
  8. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
  9. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
  10. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
  11. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
  12. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
  13. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  14. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady,
  15. (...)

 8. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

 9. Zarząd składa się z Prezesa, dwóch zastępców, skarbnika, sekretarza i (...) członków.

 10. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż (...).

 11. Do kompetencji Zarządu należy:

  1. realizacja celów Stowarzyszenia,
  2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
  3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
  4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
  6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
  8. organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej,
  9. przyjmowanie i skreślanie członków,
  10. (...)

 12. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku.

 13. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, zastępcy, sekretarza oraz (...) członków.

 14. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

  1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
  2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
  3. prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
  4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
  5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,
  6. (...)

 15. Sąd Koleżeński składa się z przewodniczącego, zastępcy, sekretarza oraz (...) członków.

 16. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.

 17. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają w pełnym składzie.

 18. Kompetencje Sądu Koleżeńskiego:

  1. rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem statutu przez członków Stowarzyszenia,
  2. rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami Stowarzyszenia,
  3. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,
  4. (...)

 19. Sąd Koleżeński zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc. Postępowanie zamyka wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków.

 20. Stroną sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do Walnego Zgromadzenia Członków.

 21. Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary:

  1. upomnienia,
  2. nagany,
  3. zawieszenia w prawach członkowskich na okres od (...) do (...),
  4. wykluczenia ze Stowarzyszenia.

 22. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V
Majątek i Fundusze

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

  1. ze składek członkowskich,
  2. darowizn, spadków, zapisów,
  3. dochodów z własnej działalności statutowej,
  4. dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem Stowarzyszenia;
  5. dotacji i ofiarności publicznej.

 2. Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch upoważnionych przez Zarząd jego członków.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów - (dwóch trzecich),przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

 

2. PRZYKŁAD LISTY CZŁONKÓW ZAŁOŻYCIELI STOWARZYSZENIA

LISTA CZŁONKÓW ZAŁOŻYCIELI STOWARZYSZENIA (nazwa) z siedzibą w (...), obecnych na zebraniu w dniu (...)[6]

lp. nazwisko i imię data i miejsce urodzenia miejsce zamieszkania dow. osobisty (seria i nr) własnoręczny podpis
1.     
(...)     
15.     
(...)     

 

3. PRZYKŁAD OŚWIADCZENIA

OŚWIADCZENIE [7]

Oświadczam, że jestem obywatelem polskim, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i przysługuje mi pełnia praw obywatelskich.

lp. nazwisko i imięmiejscowość i datapodpis
1.   
(...)   
15.   
(...)   

 

4. PRZYKŁAD PROTOKOŁU Z ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO

PROTOKÓŁ ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO [8] STOWARZYSZENIA (nazwa) odbytego w dniu (...) w (...) w lokalu (...).

Zebranie otworzył(a) (...), który(a) przedstawił(a) zebranym powody założenia Stowarzyszenia (...), którego głównym celem byłaby (...).

Stowarzyszenie to działałoby w szczególności poprzez (...)

Wszyscy zebrani przyjęli przedstawiony projekt. Na przewodniczącego zebrania wybrano (...), na sekretarza (...).

Następnie jednogłośnie przyjęto następujący porządek obrad:

 1. Podjęcie uchwały o powołaniu Stowarzyszenia.
 2. Uchwalenie statutu Stowarzyszenia.
 3. Wybór komitetu założycielskiego.
 4. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej [9].

Po dyskusji uchwalono statut Stowarzyszenia. Zebrani w głosowaniu jawnym wybrali Komitet Założycielski w następującym składzie:

 1. (imię, nazwisko, adres)
 2. (...)
 3. (...)

PRZYKŁADY UCHWAŁ PODEJMOWANYCH NA ZEBRANIU ZAŁOŻYCIELSKIM STOWARZYSZENIA [10]

Uchwała nr 1

Zebrani w dniu (...) w (...) postanawiają założyć Stowarzyszenie pod nazwą (...) z siedzibą w (...)

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała nr 2

Zebrani postanawiają uchwalić statut Stowarzyszenia pod nazwą (...), z siedzibą w (...)

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Następnie przewodniczący obrad zaproponował wybór 3-osobowego Komitetu Założycielskiego. Zgłoszono następujące kandydatury:

 1. (...),
 2. (...),
 3. (...),
 4. (...).

W głosowaniu jawnym kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów:

 1. ...……
 2. ...……
 3. ..…….
 4. ..…….

Zgodnie z liczbą uzyskanych głosów, w skład Komitetu Założycielskiego weszły następujące osoby:

 1. (...),
 2. (...),
 3. (...).

Uchwała nr 3

Zgodnie z wynikami głosowania zebrani postanawiają powołać Komitet Założycielski w składzie:

 1. (...),
 2. (...),
 3. (...).

Uchwała nr 4

Założyciele Stowarzyszenia (nazwa) (...) z siedzibą (...) upoważniają członków Komitetu Założycielskiego do zarejestrowania Stowarzyszenia oraz do dokonywania ewentualnych zmian statutu w związku z uwagami sądu rejestrowego. Komitet Założycielski został również zobowiązany do przygotowania i zwołania pierwszego Walnego Zebrania Członków na zasadach określonych w statucie.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

W kolejnym punkcie porządku obrad przystąpiono do wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej. (...) (wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje się wg takiej samej procedury jak członków Komitetu Założycielskiego, podejmuje się też analogiczne uchwały)

Na tym obrady zakończono.

Sekretarz zebrania: (imię i nazwisko, podpis) Przewodniczący zebrania: (imię i nazwisko, podpis)

W zabraniu wzięli udział członkowie założyciele według załączonej listy.

 

5. PRZYKŁAD WNIOSKU O ZWOLNIENIE STOWARZYSZENIA OD KOSZTÓW SĄDOWYCH

…………, dnia ….............…

Uczestnik postępowania:
Stowarzyszenie ………
(adres) ……………
Sąd Rejonowy w …………
Wydział Gospodarczy
(Sąd Rejestrowy)
Krajowy Rejestr Sądowy

Wniosek o zwolnienie uczestnika postępowania od kosztów sądowych

Na podstawie art. 113§2 k.p.c. i art. 12. Konstytucji RP wnosimy o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu rejestrowym.

Uzasadnienie

Dnia ……… na zebraniu założycielskim ……… powołane zostało Stowarzyszenie …………

Nasze stowarzyszenie w chwili obecnej nie posiada żadnego majątku.

Składki członkowskie wynoszą …………………………

Nasze stowarzyszenie nie jest organizacją nastawioną na zysk. Wszystkie środki, które znajdą się w przyszłości w dyspozycji naszego stowarzyszenia będą na bieżąco przeznaczane na realizację celów statutowych tj. ..............

Zważywszy na to, że nasza organizacja nie posiada wystarczających środków aby opłacić koszty postępowania rejestrowego, prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku. Odmowa prowadziłaby do ograniczenia konstytucyjnej wolności tworzenia stowarzyszeń.

Komitet Założycielski Stowarzyszenia ....................

(podpisy członków Komitetu Założycielskiego)

 

6. PRZYKŁAD DEKLARACJI CZŁONKOWSKIEJ

DEKLARACJA

Ja, niżej podpisany(a) (...) proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia (...)

Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Stowarzyszenia. Jednocześnie zobowiązuję się do ich przestrzegania, aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i sumiennego wypełniania uchwał władz, a nadto strzec godności członka Stowarzyszenia (...)

Kozia Wólka, dnia: .................... własnoręczny podpis: .......................

Poniżej przedstawiam dane osobowe [11]:

 1. Nazwisko i imiona:
 2. Imiona rodziców:
 3. Data i miejsce urodzenia:
 4. Obywatelstwo:
 5. Miejsce zamieszkania:
 6. Dowód osobisty: seria ..................... nr .................. wydany przez .............................
 7. Numer telefonu:

UCHWAŁA ZARZĄDU

Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia nr .......................... z dnia .......................... Pan/Pani ............................. został(a) przyjęty(a) w poczet członków Stowarzyszenia (...)

Kozia Wólka, dnia: .........................

(podpisy dwóch członków zarządu)

 

WZORY DOKUMENTÓW STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

ZAKŁADANIE STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH

Problematykę związaną ze stowarzyszeniami zwykłymi (podobnie jak to ma miejsce w przypadku stowarzyszeń zarejestrowanych) reguluje ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r., Nr 20, poz.104 ze zmianami).

Stowarzyszenie zwykłe jest uproszczoną formą stowarzyszenia. Nie posiada ono osobowości prawnej i w związku z tym nie podlega rejestracji w sądzie.

Stowarzyszenie zwykłe ma ograniczone możliwości działania:

Aby założyć stowarzyszenie zwykłe należy:

Wola założycieli stowarzyszenia i uchwalenie regulaminu powodują już powstanie stowarzyszenia - nie może ono jednak podjąć działalności od razu, do tego konieczne jest jeszcze:

Stowarzyszenie zwykłe może rozpocząć swą działalność jeżeli w ciągu 30 dni od zgłoszenia jego powstania nie zakazano tej działalności (postanowienie zakazujące działalności może wydać jedynie sąd - nie organ nadzorujący!).

 

WZÓR REGULAMINU STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę .....; w dalszych postanowieniach statutu zwane jest Stowarzyszeniem.

  1. Terenem działania Stowarzyszenia jest ....... (można wpisać - jak przy stowarzyszeniu zarejestrowanym - "obszar Polski", jednak ze względu na ograniczone możliwości działania stowarzyszenia zwykłego bardziej celowe będzie ograniczenie jego zasięgu terytorialnego do np. obszaru województwa).

  2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto ..............

 2. Przedstawicielem Stowarzyszenia jest (podać dane osobowe łącznie z dokładnym adresem i numerem dowodu osobistego). Przedstawiciel reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

 3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach.

  1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej jej członków.

  2. Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich.

 4. Celem Stowarzyszenia jest:

  1. działanie na rzecz ..................................

  2. popularyzowanie wiedzy z dziedziny ..................... wśród społeczeństwa.

  3. promocja i popieranie .......................................

  4. tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi

  5. ..............

 5. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  1. organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez,

  2. prowadzenie działalności wydawniczej w formie niedochodowej,

  3. współpracę z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania.

  4. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji w przypadku.........,

  5. wspieranie działań zmierzających do ...................,

  6. ................

  7. inne działania realizujące cele statutowe.

WZÓR ZGŁOSZENIA ORGANOWI NADZORUJĄCEMU POWSTANIA STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

miejscowość, data

Starosta Powiatu........

Stosownie do postanowień art. 40 ust. 2 i 3 ustawy z 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach informujemy, o powołaniu do życia stowarzyszenia zwykłego, którego pełna nazwa brzmi ............... (nazwa, dokładny adres, ew. nr telefonu)

Dnia ........... w ....... odbyło się zebranie członków założycieli, na którym zebrani postanowili powołać do życia stowarzyszenie zwykłe pod nazwą ......., z siedzibą w ..... (dokładny adres). Lista założycieli w załączeniu.

Członkowie założyciele uchwalili regulamin stowarzyszenia określający jego nazwę, cel, teren i środki działania, siedzibę oraz przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie (w załączeniu).

Przedstawicielem Stowarzyszenia jest ..... (podać dane osobowe łącznie z dokładnym adresem i numerem dowodu osobistego).

Załączniki:

 1. Lista założycieli
 2. Regulamin stowarzyszenia

podpisy:

 1. ........................
 2. ........................
 3. ........................

 

WZÓR LISTY ZAŁOŻYCIELI STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

Lista założycieli

My niżej podpisani założyciele stowarzyszenia zwykłego o nazwie... (pełna nazwa) z siedzibą w ...... (dokładny adres) obecni na zebraniu w dniu .........., świadomi odpowiedzialności prawnej - oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach:

L.p.imię i nazwiskodata i miejsce urodzeniamiejsce zamieszkaniawłasnoręczny podpis
1.    
2.    
(...)    

 

ZAKAZ PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ STOWARZYSZENIE ZWYKŁE

Stowarzyszenie zwykłe może rozpocząć działalność, jeśli w ciągu 30 dni od poinformowania organu nadzorującego (starosty właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia) o powołaniu stowarzyszenia do życia, jego działalność nie zostanie zakazana (na temat zgłoszenia staroście powołania do życia stowarzyszenia zwykłego - patrz rozdział poprzedni).

Powstaje pytanie jakie mogą być powody takiego zakazu, jaki tryb postępowania obowiązuje w tym wypadku i jak stowarzyszenie może bronić swoich praw.

Starosta po otrzymaniu informacji wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami bada - podobnie jak czyni to sąd w postępowaniu rejestrowym - czy przedstawiony regulamin jest zgodny z przepisami prawa oraz czy założyciele spełniają wymagania określone ustawą. Nieprawidłowości w regulaminie mogą polegać np. na tym, że łamie on któryś z przewidzianych w art. 42 ust. 1 zakazów (na ten temat: patrz rozdział poprzedni) albo zawiera postanowienia sprzeczne z prawem (np. w zakresie celów lub form działania). Niespełnianie przez wymagań przez założycieli ma miejsce np. wtedy gdy ich liczba jest zbyt mała, są niepełnoletni itp.

Przed zbadaniem dokumentów pod względem merytorycznym starosta zwróci w razie potrzeby uwagę na braki formalne, np. jeśli w regulaminie albo piśmie informującym o założeniu stowarzyszenia nie określono pełnych danych przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie, dokładnego adresu siedziby stowarzyszenia itp.

W przypadku jakichś zastrzeżeń starosta najprawdopodobniej wezwie założycieli do uzupełnienia uchybień formalnych, ewentualnie wyjaśnienia niejasności regulaminu (chociaż ustawa nie reguluje tego wyraźnie). Założyciele powinni uzupełnić te braki i w przypadku gdy w ciągu 30 dni od tego czasu działalność stowarzyszenia nie zostanie zakazana, może ono rozpocząć działalność. Natomiast w przypadku zarzutów merytorycznych (np. stwierdzenia, że cele przedstawione w regulaminie są niezgodne z ustawą Prawo o stowarzyszeniach albo z innymi przepisami prawa), które nie zostaną wyjaśnione między organem nadzorującym a założycielami stowarzyszenia (np. z tego powodu, że zdaniem założycieli nie zachodzą tu żadne nieprawidłowości) ma on prawo złożyć do sądu wniosek o zakazanie działalności stowarzyszenia zwykłego (art. 41 ust. 1 prawa o stowarzyszeniach). Bardzo ważny jest fakt, że organ nadzorujący nie ma prawa sam zakazać działalności stowarzyszenia - może jedynie wszcząć w tym celu postępowanie sądowe. Artykuł 41 ust. 2 prawa o stowarzyszeniach mówi wyraźnie, iż stowarzyszenie zwykłe może rozpocząć działalność jeżeli w ciągu 30 dni od dnia uzyskania informacji o jego założeniu nie zakazano jego działalności - a taki zakaz może wydać jedynie sąd po przeprowadzeniu rozprawy w postępowaniu nieprocesowym. Uczestnikami tego postępowania są również założyciele stowarzyszenia, jako, że wynik postępowania dotyczy ich praw (art. 510 kpc) - muszą być zatem zawiadomieni o terminie rozprawy. (W przypadku ich niezawiadomienia postępowanie sądu będzie dotknięte nieważnością, co powoduje, że wydane postanowienie winno być uchylone w postępowaniu odwoławczym przez sąd II instancji; na ten temat patrz rozdział I.1.c.). Założyciele powinni oczywiście wziąć w takiej rozprawie udział przedstawiając swoje racje i argumenty.

Należy przyjąć, że samo złożenie przez starostę wniosku o zakazanie działalności stowarzyszenia oraz doręczenie jego odpisu założycielom uniemożliwia podjęcie działalności - do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd. Nie mają natomiast takiej mocy wspomniane wyżej pisma starosty zawierające zastrzeżenia co do regulaminu czy założycieli, choć oczywiście założyciele w miarę możliwości powinni na nie odpowiedzieć, złożyć odpowiednie wyjaśnienia i uzupełnienia. Bierna postawa może bowiem sprowokować organ nadzorujący do złożenia wniosku o zakazanie działalności (zakaz może zostać wydany także już po podjęciu działalności przez stowarzyszenie), a wtedy brak współdziałania ze strony założycieli i zastrzeżenia starosty mogą stać się argumentem przeciwko stowarzyszeniu. (Pamiętać jednak należy, że sąd w swym postępowaniu będzie badał obiektywne przyczyny powodujące niezgodność działalności stowarzyszenia z prawem; opinia organu nadzorującego nie jest dla niego wiążąca).

W przypadku gdy sąd wyda jednak postanowienie zakazujące działalności stowarzyszenia zwykłego, założyciele mogą złożyć od niego apelację. Tryb i sposób wnoszenia apelacji omówiono w rozdziale I.1.c. - przedstawione tam uwagi oraz wzór apelacji są aktualne również w przypadku omawianym w tym rozdziale.

 


1 Dot. stowarzyszenia nieprowadzącego działalności gospodarczej.

2 Obszerne informacje nt. KRS znajdują się na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska pod adresem http://www.ms.gov.pl/krs/krs.html, komentarze ekspertów organizacji pozarządowych na stronie "Uprawnień" pod adresem http://free.ngo.pl/uprawnienia.

3 W miejsce kropek należy wstawić dane dotyczące konkretnego stowarzyszenia.

4 Stowarzyszenie nie musi powoływać tych wszystkich organów. Dla działalności Stowarzyszenia najważniejszymi organami są; Zarząd, Walne Zgromadzenie Członków i "organ kontroli wewnętrznej" (którym niekoniecznie musi być Komisja Rewizyjna). Walne Zgromadzenie Członków - czyli zebranie wszystkich członków Stowarzyszenia, jest najwyższą władzą naszego Stowarzyszenia, na jego zebraniach mogą być rozpatrywane wszystkie sprawy dotyczące Stowarzyszenia, przede wszystkim Walne Zgromadzenie Członków powołuje i odwołuje wszystkie władze, określa główne cele i kierunki działania Stowarzyszenia (pozostałe kompetencje w projekcie statutu). Zarząd jest organem reprezentującym Stowarzyszenie na zewnątrz. realizuje wszystkie jego cele, jest organem wykonawczym, ma również prawo podejmować własne uchwały (szerzej kompetencje w projekcie statutu) Ważnym organem jest również Komisja Rewizyjna, ponieważ jest to organ nadzorczy i kontrolny w stosunku do wszystkich władz Stowarzyszenia.

5 Do wyboru.

6 Listę sporządzamy w dwóch egzemplarzach (oryginałach) i oba składamy do Sądu.

7 W jednym egzemplarzu.

8 W dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

9 Do 31 grudnia 2000r. Zarząd i Komisję Rewizyjną wybierało się na kolejnym (Walnym) Zebraniu Stowarzyszenia. Dnia 1 stycznia 2001 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 769 ze zmianami), z której wynika, że wyboru władz dokonuje się już na Zebraniu Założycielskim.

10 Uchwały podpisują przewodniczący i sekretarz zebrania.

11 Deklaracja może zawierać również inne dane dotyczące np. wykształcenia, wykonywanego zawodu itd. Może też wymagać dołączenia innych dokumentów, np. życiorysu i rekomendacji.