Towarzystwona rzecz ziemi
Ogólnopolska organizacja działająca na rzecz zachowania,
ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego
Towarzystwona rzecz ziemi
Ogólnopolska organizacja działająca na rzecz zachowania,
ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego
Towarzystwona rzecz ziemi
Ogólnopolska organizacja działająca na rzecz zachowania,
ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego

Aktualności

Towarzystwo na rzecz Ziemi po otrzymaniu szeregu niepokojących informacji od mieszkańców gminy Andrychów postanowiło przyjrzeć się bliżej sprawie istniejących i planowanych inwestycji narciarskich w obrębie Parku Krajobrazowego Beskidu Małego.

Warto zaznaczyć, iż Gmina na moderowanej przez siebie stronie BIP nie poinformowała społeczeństwa o przystąpieniu do zmiany studium. I co najważniejsze próba zmiany studium wdrażana jest przez Gminę pomimo jasnego i uzasadnionego sprzeciwu mieszkańców.

7 Stycznia 2013 r. Towarzystwo wystąpiło do Urzędu Miejskiego w Andrychowie z wnioskiem o udostepnienie materiałów związanych z uzgadnianym projektem „zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Andrychów”. Mimo, iż materiały te stanowią informację publiczną, a na ich wykonanie przeznaczono środki publiczne, Gmina Andrychów 13 stycznia 2013 r, czyli już po otrzymaniu negatywnej opinii z RDOŚ w Krakowie odmówiła ich udostepnienia.

Nie tylko czas załatwienia ale również forma przesłanej z Urzędu Gminy Andrychów odpowiedzi, pozostaje kwestią dyskusyjną, gdyż o stanowisku Urzędu poinformowano Towarzystwo w lakonicznym piśmie pomijając zapisy i wymagania ustawy udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. Pomimo, iż Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie odmówiła uzgodnienia projektu zmiany Studium, Towarzystwo wezwało Gminę do usunięcia nieprawidłowości oraz udostepnienia żądanych dokumentów.

Wystąpiliśmy również z wnioskiem o udostepnienie szeregu innych opracowań powoływanych w dokumentacji zmiany studium. Dokumentacje te dla autorów projektu zmiany studium stanowiły trzon uzasadnienia przyjętych rozwiązań a jednak z ich treścią również nie mieliśmy dotąd możliwości się zapoznać.

Towarzystwo na rzecz Ziemi bierze udział w międzynarodowym projekcie „Improving waste prevention in V4 countries”, finansowanym przez Fundusz Wyszehradzki.
Projekt zakłada wymianę doświadczeń związanych z promowaniem ekologicznych rozwiązań w gospodarce odpadami między organizacjami pozarządowymi z Czech, Słowacji, Węgier i Polski. Celem projektu jest upowszechnienie wiedzy na temat gospodarki odpadami wśród polityków, przedsiębiorców, władz lokalnych oraz w społeczeństwie,
w kontekście obowiązujących Dyrektyw UE. 

Więcej informacji o projekcie na stronie Hnuti Duha. 

W marcu br. TVP rozpoczęła emisję cyklu filmowego „Milion ton śmieci” przygotowanego na zlecenie Towarzystwa na rzecz Ziemi. W pilotowym odcinku widzowie dowiedzieli się o zagrożeniach dla środowiska ze strony dzikich wysypisk , a także jak z problemem śmieci radzą sobie nasi sąsiedzi. Ponadto mogli zapoznać się ze zobowiązaniami w zakresie gospodarowania odpadami, które Polska przyjęła w momencie wejścia do Unii Europejskiej oraz z założeniami nowej ustawy śmieciowej, która ma obowiązywać w naszym kraju od lipca 2013 roku.

W drugim odcinku, który zostanie wyemitowany 7 kwietnia o godz. 7.45 na kanale TVP 2 pokazany zostanie Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach koło Ełku. Dzięki nowoczesnej, mechanicznej linii do segregacji i kompostowaniu odpadów organicznych, a także działaniom edukacyjnym na składowisko trafia blisko trzy razy mniej odpadów niż dotychczas. Równolegle zakład zapewnia pracę ponad 50 osobom co ma bardzo istotne znaczenie dla regionu dotkniętego wysoką stopą bezrobocia.

Osoby które nie zdążyły zobaczyć pierwszego odcinka zapraszamy na YouTube, gdzie sukcesywnie będą również zamieszczane kolejne odcinki: http://www.youtube.com/playlist?list=PLY9KjXZch1zwsYbzRL9AbIpcFp3ReH2qN

Oświęcim, 04.04.2013

Towarzystwo na rzecz Ziemi rozpoczęło realizację projektu „Najlepsze krajowe i zagraniczne przykłady rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i poużytkowymi”. Celem projektu, współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jest przede wszystkim zwiększenie akceptacji społecznej dla selektywnej zbiórki, odzysku i recyklingu odpadów oraz wparcie władz gminnych w zakresie wdrażania znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz nowych wojewódzkich planów gospodarki odpadami.

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Począwszy od tego dnia gminy mają 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na przejęciu przez nie odpowiedzialności za odpady oraz ustaleniu stawek opłat dla mieszkańców za odbiór odpadów i ich zagospodarowanie. Gminy stanęły więc przed trudnym zadaniem, bo do wyboru jest coraz więcej technologii i urządzeń, a firmy je oferujące w różnym stopniu starają się promować swoje rozwiązania jako najlepsze. Wybór odpowiedniego sposobu postępowania z odpadami powinien być dostosowany do lokalnej specyfiki i potrzeb danej społeczności. Istotne jest, by planowane instalacje spełniały kryteria BAT, a stosowane technologie były sprawdzone poprzez wieloletnie i liczne doświadczenia. Są to często trudne decyzje, a ich skutki będą sięgać nawet kilkudziesięciu lat. Na władzach samorządowych ciąży więc ogromna odpowiedzialność.

Poprzez realizację projektu będziemy chcieli zaprezentować władzom wszystkich gmin w Polsce różne możliwości i przekonać je, że dostępne rozwiązania organizacyjne i technologiczne pozwalają na przetworzenie i wykorzystanie prawie 100% powstających odpadów – mówi Piotr Rymarowicz, prezes TnZ. Podstawowym działaniem projektu będzie realizacja 10 odcinków cyklu telewizyjnego pt. „Milion ton śmieci”, promującego dobre przykłady gospodarowania odpadami w Polsce i za granicą. Będziemy promować dobre praktyki, także w zakresie zarządzania, sprawdzone we wdrażaniu zrównoważonej gospodarki odpadami, dostosowane do warunków lokalnych. Będą to przykłady praktycznych rozwiązań konkretnych problemów, które przyniosły określone, pozytywne rezultaty. Niezwykle ważna jest możliwość przeniesienia zastosowanych rozwiązań do innych regionów. Zaprezentujemy również sprawdzone modele postępowania z określonymi grupami odpadów, głównie poużytkowych, takimi jak złom elektryczny i elektroniczny, wraki pojazdów, baterie i odpady budowlane.
W dniu 25 lipca br., w ślad za postanowieniem Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, Burmistrz Starego Sącza odmówił wydania decyzji środowiskowej dla MEW na rzece Poprad w miejscowości Myślec. Projektowana w około trzecim kilometrze powyżej ujścia Popradu do Dunajca MEW mogła zagrozić dwóm obszarom Natura 2000 oraz walorom Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Jeszcze na początku czerwca br. RDOŚ w Krakowie odmówił uzgodnienia przedmiotowej inwestycji. W swoim postanowieniu stwierdził m.in., że realizacja MEW ograniczy możliwości migracyjne ryb oraz wymianę puli genowej pomiędzy poszczególnymi gatunkami w tym brzanki i głowacza białopłetwego będących przedmiotami ochrony obszarów Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH 120088 oraz Ostoja Popradzka PLH 120019. Ponadto zwrócono uwagę, że w projekcie Małopolskiego Programu Rozwoju Rybactwa Śródlądowego na lata 2007 – 2021 odcinek Popradu od ujścia do Dunajca do granicy Państwa zaliczono do II-rzędowych szlaków migracji ryb dwuśrodowiskowych, którymi migruje – zarówno w górę jak i w dół rzeki – więcej niż 5% populacji ryb dwuśrodowiskowych z danego dorzecza. Dlatego Poprad nie powinien być przegradzany nowymi budowlami piętrzącymi o wysokości powyżej 1 m. Na drugorzędowych szlakach migracji ryb dwuśrodowiskowych nie powinny być również lokalizowane hydroelektrownie przepływowe, ze względu na niekorzystne oddziaływanie turbin na spływające do morza osobniki. RDOŚ zwrócił również uwagę, że realizacja MEW pozostawałaby w sprzeczności m.in. z zapisem obowiązującym na terenie OCHK mówiącym o zakazie zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk.

W związku z powyższym Burmistrz Starego Sącza odmówił wydania decyzji środowiskowej dla planowanej MEW na Popradzie. Swoją decyzję oparł na wnioskach zawartych w przywołanym postanowieniu Dyrektora RDOŚ. Stanowisko obu organów było zbieżne z oczekiwaniami Zarządu Okręgu PZW Nowy Sącz oraz Towarzystwa na rzecz Ziemi. Organizacje od samego początku uczestniczyły w procesie oceny oddziaływania na środowisko i przedkładały opinie swoich ekspertów dot. negatywnego wpływu inwestycji na przyrodę.

Robert Wawręty

xxx-ue

 

Life-ok

vistula

 batory


bg logo 1procentnarzeczziemi

 

l2ok.jpg

 

bg logo 100natury

bg logo chronimy wisliska


zxcv.jpg

 

bg logo facebook

 

nsoiiprobaik

logo-ekomuzeum

bg logo naszefilmy

lgr-dsiw-gk

 Untitled-1 copy