Inicjatywy obywatelskie na 20-lecie Towarzystwa na rzecz Ziemi
Inicjatywy obywatelskie na 20-lecie Towarzystwa na rzecz Ziemi
Inicjatywy obywatelskie na 20-lecie Towarzystwa na rzecz Ziemi
Inicjatywy obywatelskie na 20-lecie Towarzystwa na rzecz Ziemi

Marcin Krzyżański

Oczyszczenie terenu, wraz z przeprowadzeniem pomiarów geodezyjnych, które pozwolą wyznaczyć brzegi stawów.
Wykonanie szkicu terenowego i naniesienie zarysu stawków w terenie.
Prace ziemne przy użyciu mini koparki (formowanie misy stawków, formowanie przybrzeżnych wypłyceń umożliwiających sadzenie roślin wodnych, rozplantowanie usuniętej ziemi w miejscu zaplanowanej łąki kwietnej.)
Ostateczne wyprofilowanie terenu i przygotowanie terenu pod zasiew wielogatunkowej łąki kwietnej.
Wykonanie bystrotoku stanowiącego przelew w przypadku nawalnych opadów, którym woda będzie mogła odpływać do pobliskiego strumyka.
Zakup sadzonek roślin wodnych i nasion łąki kwietnej.
Obsadzanie brzegów stawu i wysiew łąki kwietnej.
Posadzenie żywokołów wierzbowych wzdłuż drogi przy stawkach w celu późniejszego uformowania szpaleru wierzb głowiastych.
Przeprowadzenie spotkania z mieszkańcami wsi Bęczyn nad stawkami.
Zajęcia terenowe z dziećmi z Gimnazjum w Brzeźnicy i Szkoły Podstawowej w Paszkówce.
Propagowanie projektu i tematyki związanej z ochroną śródpolnych oczek wodnych w lokalnej prasie.
Prowadzenie monitoringu stanu zanieczyszczenia wody dopływającej do stawków poprzez obserwację kondycji wrażliwych organizmów wodnych.

Odtworzenie cennego, zanikającego środowiska przyrodniczego.
Zwiększenie lokalnej bioróżnorodności.
Stworzenie/poprawa warunków do życia dla 5 gatunków z II Załącznika Dyrektywy Siedliskowej UE.
Odtworzenie/poprawa jakości stanowisk atrakcyjnych roślin wodnych: krwawnica pospolita, kosaciec żółty, kosaciec syberyjski, pełnik europejski, łączeń baldaszkowy, grążel żółty, babka wodna.
Łąka kwietna da dodatkowe pożytki dla owadów, a w szczególności dla pszczół z położonych w pobliżu pasiek. Zmniejszenie ryzyka lokalnych podtopień.
Ochrona środowiska przyrodniczego przed czynnikami biotycznymi i abiotycznymi - stawki zasilane z przydrożnego rowu i bagienna roślinność na ich brzegach będą pochłaniać duże ilości substancji biogennych, przyczyniając się tym samym do oczyszczania wody. To ważne, bo rowem dopływają również zanieczyszczenia nielegalnie "zrzucane" z szamb w niektórych gospodarstwach.
Odtworzenie stawków można również traktować jako usuwanie mechanicznego zniszczenia i dewastacji siedlisk przyrodniczych (usunięcie zalegających odpadów) i renaturyzację obszarów zdegradowanych.
Obserwacja życia wrażliwych organizmów wodnych pozwoli na lokalny monitoring środowiska, który zamierzamy prowadzić w konsultacji z Towarzystwem na Rzecz Ziemi.
Powstanie miejsca umożliwiającego prowadzenie ciekawych zajęć z dziedziny edukacji ekologicznej.
Podniesienie świadomości przyrodniczej i wrażliwości na lokalne środowisko wśród uczestników zaplanowanych zajęć i warsztatów.
Integracja lokalnej społeczności.
Nawiązanie współpracy z Gminą Brzeźnica i Towarzystwem na Rzecz Ziemi w zakresie lokalnej ochrony przyrody.
Podniesienie walorów krajobrazowych okolicy.

Zakup materiałów i sprzetu potrzebnego do realizacji projektu w tym min: zakup ok. 900 sadzonek roslin wodnych i nasion łaki kwietnej. Wykonanie szkicu terenowego i naniesienie stawków w terenie, pomiary geodezyjne, usunięcie odpadów, wykonanie bystrotoku.

-

 {myjoom_map}

AUTOR/REALIZATOR PROJEKTU


Marcin Krzyżański
Bęczyn 116,
34–113 Paszkówka

email: krzymar@hot.pl
tel. 602 269 430,
(33) 876 85 94

 

INFORMACJE O PROJEKCIE