O projekcie


Ogólnym celem projektu jest:

  1. Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz różnorodności biologicznej na terenie Krainy Karpia i Ślepoworona, tj. w gminach Kotliny Oświęcimskiej na obszarze których znajdują się najstarsze stawy rybne, a w szczególności gminach Zator, Oświęcim, Przeciszów i Spytkowice.
  2. Stworzenie podstaw do utworzenia Muzeum Karpia (otwartego ekomuzeum w oparciu o budynek dawnej agronomówki i kompleks stawów Przeręb prezentującego tematy przyrodnicze, kulturowe, historyczne i gospodarcze).
  3. Opracowanie dokumentacji technicznej remontu "agronomówki", w której ma się znajdować Muzeum Karpia, jako podstawy ubiegania się o środki Funduszu Norweskiego i/lub Unii Europejskiej (Regionalny Program Operacyjny) i koncepcji stałej wystawy obejmującej w szczególności historię stawów w rejonie Zatora na tle historii regionu i historię hodowli karpia, historię śródlądowej gospodarki rybackiej.

Cele szczegółowe to:

  • stworzenie infrastruktury i ram organizacyjnych dla prowadzenia edukacji ekologicznej w oparciu o otwarte Muzeum Karpia na stawach rybnych w rejonie Zatora (Przeręb),
  • promocja regionu poprzez ukazanie jego unikalnych walorów przyrodniczych, w szczególności rzadkich ptaków, a także “przy okazji” stawów i związków ludzi ze stawami i przyrodą (gospodarka rybacka, obserwacje ptaków, stawy jako miejsce wypoczynku),
  • aktywizacja mieszkańców poprzez wskazanie możliwości rozwoju społecznego i gospodarczego dzięki wykorzystaniu walorów przyrodniczych i kulturowych (agroturystyka, wikliniarstwo, karp zatorski, spalanie biomasy),
  • pobudzenie i aktywizacja kulturalnych inicjatyw lokalnych.

Utworzenie Muzeum Karpia

W trakcie przeprowadzki Rybackiego Zakładu Doświadczalnego zostały odnalezione unikalne zdjęcia z początku XX wieku. Ich stan jest jednak już mocno nadszarpnięty zębem czasu i konieczne jest ich „odnowienie”. Postanowiliśmy nie tylko odnaleźć różne wartościowe zapiski, zdjęcia, czy przedmioty, bo to byłby tylko połowiczny sukces, ale również udostępnić ich oglądanie osobom zainteresowanym. Pomysł zakłada utworzenie Muzeum w centrum kompleksu stawów na Przyrębie obok Zatora, w części budynku dawnej agronomówki. Takie usytuowanie dawałoby możliwość odwiedzającym połączenia informacji teoretycznych z Muzeum, z praktycznymi przekazanymi podczas zwiedzania kompleksu rybackiego. W tym momencie jest to jednak niemożliwe, ze względu na konieczność przeprowadzenia remontu, dlatego eksponaty, które zgromadzimy podczas realizacji projektu, a które w przyszłości staną się wyposażaniem Muzeum, zostaną zgromadzone w siedzibie Towarzystwa Miłośników Ziemi Zatorskiej.

Opracowanie koncepcji Muzeum Karpia - ekomuzeum, które obejmie nie tylko budynek (w tym wypadku agronomówki w centralnym punkcie stawów) i ekspozycję, ale tez obszar (fizyczny i „kulturowy”), który go otacza. Celem tworzenia ekomuzeów jest: ochrona i zachowanie zasobów przyrodniczych i kulturowych, odkrywanie i interpretacja miejscowego dziedzictwa, wzmacnianie lokalnej tożsamości, rozwój zrównoważonej turystyki i promocja lokalnej wytwórczości. W ramach zadania zostanie opracowana koncepcja zagospodarowania poszczególnych pomieszczeń agronomówki.

FWIE_logo
FIO-logo
GEF-logo