Towarzystwona rzecz ziemi
Ogólnopolska organizacja działająca na rzecz zachowania,
ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego
Towarzystwona rzecz ziemi
Ogólnopolska organizacja działająca na rzecz zachowania,
ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego
Towarzystwona rzecz ziemi
Ogólnopolska organizacja działająca na rzecz zachowania,
ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego

Strona projektu: http://www.tnz.most.org.pl/nso2/

Utworzenie obszarów Natura 2000 w Polsce od samego początku wywoływało kontrowersje. Brak rzetelnych informacji o sieci oraz niedostateczny stopień udziału społeczeństwa w procesie wdrażania Natura 2000 po wstąpieniu do UE spowodowały wiele nieporozumień i konfliktów. Dlatego celem projektu jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa na temat bioróżnorodności i promocja racjonalnych sposobów korzystania z jej zasobów na obszarach Natura 2000.

W ramach realizacji projektu Towarzystwo na rzecz Ziemi udzieli wsparcia 10 gminom, w których tworzenie ostoi sieci Natura 2000 napotkało opór ze strony społeczności lokalnych. Będą to gminy: Długosiodło, Kobylnica, Miechów , Oświęcim (gmina wiejska), Przygodzice, Rząśnik, Spytkowice, Turawa, Urszulin i Zarszyn. W szczególności przewidujemy:

  1. Prezentację gminy i jej walorów przyrodniczych w cyklu telewizyjnym pod hasłem „Natura się o(d)płaca”. Program będzie także dokumentował działania podjęte w ramach niniejszego projektu. Dwanaście 25-minutowych odcinków (każdy poświęcony jednej gminie) zostanie pokazanych w programie II TVP, zostaną również umieszczone w kanale internetowym Youtube.

  2. Udzielenia gminie pomocy eksperckiej w zakresie szkoleń, konsultacji i pomocy w przygotowaniu projektów (zarówno promocyjno-edukacyjnych, jak inwestycyjnych) związanych z Naturą 2000 (walorami ostoi) lub sfinansowania dodatkowych działań promocyjnych we wskazanej przez gminę formie.

  3. Organizację wizyty studyjnej mieszkańców gminy (krajowej lub zagranicznej) do podobnego obszaru Natura 2000, gdzie jego funkcjonowanie przebiega bezkonfliktowo i przynosi wymierne korzyści.

  4. Wsparcie promocyjne gminy w formie przygotowania i wydania materiałów promocyjnych i informacyjnych (nakład 10 tys. egz.): mapy gminy i obszaru Natura 2000 promującej walory gminy (przyrodnicze, kulturowe, historyczne itp.), strony internetowej, udziału w targach ochrony środowiska Poleko i turystycznych Tour Salon, przygotowania i wydania na płycie DVD filmu promującego gminę.

Efektem projektu będzie: Edukacja ekologiczna społeczeństwa w zakresie zrównoważonego rozwoju na terenach Natura 2000 poprzez emisję cyklu telewizyjnego, umocnienie pozytywnego wizerunku Natura 2000 w społeczeństwie; Zwiększenie dostępu do informacji na temat sieci wśród społ. lokalnych gmin objętym projektem oraz w społeczeństwie; Wykorzystanie potencjału poszczególnych ostoi Natura 2000 dla lokalnego rozwoju; Zainicjowanie i wypromowanie nowych działań, projektów związanych z wykorzystaniem korzyści jakie niesie obecność Natury 2000 na danym terenie; promocja ekoturystyki.

Wydane w ramach projektu materiały promocyjno - informacyjne trafią do każdej gminy biorącej udział w projekcie, z możliwością wykorzystania w turystyce, edukacji, promocji. Wszystkie materiały wydane w ramach projektu będą również zamieszczone na stronie internetowej projektu, z możliwością pobrania. Nastąpi realizacja przez gminy nowych projektów, które powstaną dzięki wsparciu ekspertów. Aktywizacja społeczności i władz do podejmowania wspólnych działań, korzystania z pozytywnych przykładów, stworzy szansę na zrównoważony rozwój gmin objętych projektem. Wzrośnie atrakcyjność turystyczna gmin biorących udział w projekcie, dzięki wydaniu map, filmów DVD i promocji projektu. Po zakończeniu projektu będzie możliwość ponownej emisji cyklu telewizyjnego.

Grupa docelowa projektu to: lokalne społeczności i władze 10 wybranych (odbiorcy bezpośrednich działań promocyjnych i informacyjnych, uczestnicy wizyt studyjnych, otrzymanie narzędzi do promocji swojego regionu), turyści (dostęp do informacji, map), ogół społeczeństwa (odbiorcy cyklu w TVP2), decydenci różnych szczebli (dowiedzą się jak korzystać z istnienia obszarów Natura 2000,), Ministerstwa Środowiska, GDOŚ, RDOSie (wsparcie w działaniach służących wdrażaniu Natura 2000).

Grupa docelowa projektu to: lokalne społeczności i władze samorządowe 10 wybranych gmin (odbiorcy działań promocyjnych i informacyjnych, uczestnicy wizyt studyjnych), turyści (dostęp do informacji, map), ogół społeczeństwa (odbiorcy cyklu w TVP2), decydenci różnych szczebli (dowiedzą się jak można korzystać z istnienia obszarów Natura 2000, zapoznają się z pozytywnymi doświadczeniami w tym zakresie), Ministerstwo Środowiska, Generalna i Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska (wsparcie w działaniach służących wdrażaniu Natura 2000).

Projekt jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

 

xxx-ue

 

Life-ok

vistula

 batory


bg logo 1procentnarzeczziemi

 

l2ok.jpg

 

bg logo 100natury

bg logo chronimy wisliska


zxcv.jpg

 

bg logo facebook

 

nsoiiprobaik

logo-ekomuzeum

bg logo naszefilmy

lgr-dsiw-gk

 Untitled-1 copy