INFORMACJE O MONITORINGU

 

Co zrobiliśmy do tej pory?

Przeprowadziliśmy wstępny monitoring kosztów gospodarki odpadami w ponad 300 gminach. Dane zbieraliśmy w oparciu o roczne sprawozdania za rok 2013 oraz bezpośrednie informacje udzielone przez gminy. Zbieraliśmy następujące dane: opłata pobierana od mieszkańców, łączna kwota pobranych opłat 2013, masa zebranych odpadów komunalnych w tym selektywnie, poziomy recyklingu, funkcjonujące PSZOK.

Wyniki

 Opłata pobierana od mieszkańców , w przeliczeniu na osobę za odpady segregowane wahała się od 2 zł do 15 zł , średnio – 11 zł. Za odpady niesegregowane mieszkańcy płacili od 3 zł do 39 zł, średnio -15 zł. Łączna kwota opłat pobranych przez gminę w przeliczeniu na mieszkańca – od 5 zł do 500 zł, średnio – 70 zł. Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminy wahały się od 0 % do 124% . W większości gmin funkcjonują Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Jednak są również gminy które takich punktów nie prowadzą.

Analiza szczegółowa

W wyniku analizy zebranych danych wybraliśmy gminy do monitoringu szczegółowego. 
Będą to: Białystok, Lublin , Warszawa, Paprotnia, Częstochowa, Końskie, Hel, Pszczyna, Dziwnów, Pruszcz Gdański, Brzeg, Wrocław, Skalbmierz, Lesznowola, Kobierzyce, Wilamowice, Libiąż, Skarżysko-Kamienna, Łabowa, Słupsk.

 

Planowane działania

 

Wybór gmin - gminy zostaną wybrane do analizy na podstawie przeglądu wyników kontroli przeprowadzonych przez WIOŚ w każdym z województw, monitoringu prasy. Wybrane zostaną gminy w których w wyniku kontroli zasygnalizowane zostały znaczne naruszania, zawy-żenie cen za odbiór odpadów od mieszkańców. Szczególna uwagę zwrócimy na gminy w któ-rych okolicy realizowane są inwestycje budowy spalarni odpadów z powodu napływających informacji o zaniechaniu lub znaczącym ograniczeniu na ich terenie selektywnej zbiórki odpadów.

W pierwszej kolejności przeprowadzimy przesiewowe badanie 300 gmin polega-jące na zebraniu informacji o wysokości opłat pobieranych od mieszkańców za odbiór odpadów oraz masie odpadów zbieranych ogółem i selektywnie. Zebrane dane posłużą do porów-nania kosztów w poszczególnych gminach, w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Porównane zostaną również ceny za odbiór w odniesieniu do ilości odpadów zbieranych w gminie, w tym odpadów zbieranych selektywnie. Do kolejnego etapu analizy wybranych zostanie 20 gmin w których stwierdzono np: zawyżanie cen, wzrost kosztu odbioru odpadów przy jednoczesnym zmniejszeniu masy zbieranych przez gminę odpadów, rażąco niskie ceny za odbiór odpadów. Monitoring szczegółowy polegać będzie na analizie zgodności systemu gospodarki odpadami z obowiązującym prawem - przegląd uchwał przyjętych przez gminy, analiza ich zgodności przepisami krajowymi, analiza zgodności siwz, warunków przetargów, złożonych ofert i umów zawartych
z przedsiębiorcami odbierającymi odpady z przepisami ustawowymi i zapisami uchwały.

Przeanalizowane zostaną roczne sprawozdania przedkładane przez gminę marszałkowi woj. i WIOŚ w zakresie: terminowości przekazania sprawozdania, masy poszczególnych rodzajów odpadów odebranych i sposobie ich zagospodarowania, liczby właścicieli nieruchomości od których odebrane zostały odpady, osiągniętych poziomów recyklin-gu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku. Przeanalizujemy również sposób informowania mieszkańców o nowym systemie gosp. odpadami w gminach.

Przypadki w których w wyniku analizy stwierdzone zostaną naruszenia przekazane zostaną prawnikowi zatrudnionemu w ramach projektu Wyniki posłużą do sporządzenia raportu.