Gospodarka odpadami, cele klimatyczne, a planowane spalarnie odpadów w Warszawie


Stan gospodarki odpadami komunalnymi w Warszawie

Ustawowe obowiązki miasta

Możliwości realizacji celów ustawowych przez Warszawę

Planowana spalarnia odpadów komunalnych w Warszawie (ZUSOK)

Współspalarnia EC Siekierki

Wymagania dotyczące recyklingu, a wydajność planowanych spalarni
Wykres 1. Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych oraz ilość jaka musi zostać przekazana do recyklingu w poszczególnych latach przez Warszawę [ton/rok]. Przy założeniu ok. 10% wzrostu ilości odpadów do 2035 r. Proporcje ilości bioodpadów i odpadów surowców są przedstawione poglądowo i w praktyce mogą być inne.

Emisje CO2 ze spalania odpadów

Emisje CO2 przy innym przetwarzaniu odpadów

Spalarnia ZUSOK w systemie gospodarki odpadami Warszawy

Finansowanie spalarni ZUSOK z środków publicznych

Przykładowe porównanie spalarni z innym rozwiązaniem

Spalarnia

miniPSZOK

Koszty inwestycyjne

2 051 717 412 zł

109 430 529 zł

Przychody w stosunku do nakładów w ciągu 25 lat *

-1 226 836 787 zł

- 934 643 943 zł

Zatrudnienie

55 **

1 563

Efekt

31,4% odpadów do składowania
1% recykling {metale} **

30% odpadów do składowania
70% recykling

* Bez kosztów spłat kredytu; remontów, amortyzacji; transportu odpadów. Dla spalarni przyjęto spodziewane zyski z tytułu sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej, oraz że opłata na bramie wynosi 0 zł gdyż jest to instalacja miejska. Dla miniPSZOK nie wzięto po uwagę comiesięcznej opłaty wnoszonej przez mieszkańca, tak samo jak dla spalarni.
** Według raportu ooś 2012.


Podsumowanie

Planowane przez Urząd Miasta oraz EC Siekierki spalarnie odpadów komunalnych nie pozwolą osiągnąć Warszawie celów klimatycznych i bezemisyjności w 2050 r. Zagrażają realizacji ustawowych celów Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ), poprzez ich nadmierną wydajność oraz utrwalanie odpadotwórczego modelu konsumpcji i postępowania z odpadami. Pochłoną ogromne nakłady finansowe, które powinny być w pierwszej kolejności i jak najszybciej przeznaczone na poprawę poziomu i jakości selektywnej zbiórki odpadów oraz budowę niezbędnych instalacji do przetwarzania bioodpadów. Zaledwie w ciągu 4 lat, Warszawa będzie musiała zwiększyć obecny 16% poziom recyklingu do 55%, a docelowo do 65% w 2035 r.

Urząd Miasta nie przedstawił żadnych analiz w jaki sposób zostaną zrealizowane cele wyżej stojące w hierarchii zasad postępowania z odpadami oraz jaki wpływ będą miały planowane spalarnie na koszty gospodarowania odpadami i opłaty ponoszone przez mieszkańców. Z załączonej prostej analizy i doświadczeń innych samorządów wynika, że spalarnie negatywnie wpływają na koszty gospodarowania odpadami - także te, które wytwarzają energię. Wzywamy zatem Urząd Miasta do przedstawienia szczegółowej analizy wariantowej realizacji celów GOZ i klimatycznych w sferze gospodarki odpadami komunalnymi.