TNZ 

Towarzystwo na rzecz Ziemi jest ogólnopolską organizacją działającą w sposób ciągły od 1997r. na rzecz zachowania, ochraniania
i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń, tworzenia warunków dla rozwoju demokracji lokalnej i umocnienia pokoju oraz upodmiotowienia społeczeństwa. Dotychczas zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów i kampanii z zakresu czynnej ochrony przyrody, edukacji ekologicznej, proekologicznej gospodarki odpadami, przyjaznej środowisku ochrony przeciwpowodziowej oraz monitoringu działań administracji państwowej
i samorządowej. Wydaliśmy ponad 70 publikacji popularno-naukowych, nakręciliśmy ok. 30 filmów TV.

Projekty obecnie realizowane przez nas:

     logo 100proc1            logo chronimy

 

FRGP

Fundacja Rozwoju Gmin Polskich powstała w sierpniu 2009 r. Ideą założycieli było dotarcie do jak największej części społeczeństwa gmin polskich i umożliwienie jej ciągłego rozwoju poprzez poprawę warunków życia, ochronę środowiska naturalnego, wspieranie edukacji oraz propagowanie i szerzenie kultury.

Fundacja szczególną opieką otacza osoby, które chcą rozwijać swoje zainteresowania i pasje, jednak z różnych powodów nie mają takich możliwości. Działania te będą realizowane przez organizowanie bezpłatnych szkoleń, warsztatów czy konferencji mających na celu ułatwienie dostępu do edukacji oraz przyczynienie się do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa.
Równie ważnym obszarem działań Fundacji jest aktywna pomoc gminom w usprawnieniu ich systemu zarządzania, finansowania oraz sposobu administrowania nimi.

Szczególną uwagę i wsparcie Fundacja chce skierować w stronę polskiego sektora NGO poprzez budowanie partnerstwa i doradzanie organizacjom pozarządowym, promocję i organizację wolontariatu oraz budowę społeczeństwa obywatelskiego.

 

Działania w ramach projektu:

 • Monitoring wstępny w 300 gminach
 • Monitoring szczegółowy w 20 gminach
 • Wydanie podręcznika gospodarki odpadami
 • Szkolenia –Poznań, Warszawa, Lublin, Białystok, Wrocław, Kraków
 • Punkt Konsultacyjny
 • Raport
 • Konferencja podsumowująca

Co chcemy osiągnąć?

 • Wypromować najlepsze przykłady, nagłośnić przypadki stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Znaleźć przyczyny zaistniałych problemów,
 • Spowodować podjęcie przez gminy działań naprawczych,
 • Przygotować rekomendacje,
 • Wzmocnić świadomość na temat przepisów i zasad zagospodarowania odpadów i aktywność społeczną w tym zakresie.