Zapraszamy do zapoznania się z wynikami monitoringu przeprowadzonego w ramach naszego projektu.

RAPORT

Serdecznie zachęcamy do obejrzenia materiału filmowego, jaki powstał podczas naszej konferecnji  "Nasze zasoby sa policzone" i "Segregujmy na serio" w październiku 2015 w Poznanu.

http://makeresourcescount.eu/straight-out-of-poznan-a-new-manifesto-for-a-circular-economy/

Komisja Europejska własnie przedstawiła nowy pakiet gospodarki o obiegu zamkniętym.
Tutaj <http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6203_pl.htmznajdują się wszystkie oficjalne dokumenty.

Uczestnicy konferencji "Nasze zasoby są policzone" oraz"Segregujmy na serio", wspólnie z zaproszonymi ekspertami zgłaszali postulaty, które prezentujemy poniżej: 

 • Europejskie prawo odpadowe ulega stałemu doskonaleniu, dlatego już w chwili obecnej musimy myśleć o gospodarce o obiegu zamkniętym (circular economy) i wspierającej jej metodologii Zero Odpadów (Zero Waste) – celu do którego powinniśmy dążyć.
 • Głównym celem gospodarki odpadami jest ograniczanie ich ilości. Proponujemy zatem wypromowanie i zalegalizowanie na poziomie UE jako kluczowych wskaźników opartych na ilości odpadów per capita, jakie nie zostały poddane recyklingowi lub ponownemu użyciu i tym samym stanowią środowiskowy balast. Rozwiązanie takie weryfikuje zaawansowanie osiągania celów ekologicznych społeczeństw o wysokiej konsumpcji oraz promuje te, które wytwarzają małą ilość odpadów w przeliczeniu na mieszkańca i już „na wstępie" zdecydowanie mniej obciążają środowisko.
 • Prawo krajowe, dokumenty strategiczne (KPGO, WPGO) i programy (POIiŚ, RPO) muszą być przeformułowane tak, aby wspierały wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym – w pierwszej kolejności działania zmierzające do redukcji odpadów u źródeł, powtórnego wykorzystania produktów, selektywnej zbiórki i recyklingu surowców.
 • Zapobieganie powstawaniu odpadów stoi najwyżej w hierarchii, a jest najsłabiej opracowane pod względem zarządzania, ewaluacji i integracji z innymi sposobami postępowania z odpadami.
 • Konieczne są zmiany w prawie krajowym i unijnym, dzięki którym naprawianie stałoby się łatwiejsze, tańsze, a trwałość produktów uległaby istotnemu wydłużeniu. Większe możliwości naprawy, to więcej miejsc pracy, również dla osób wykluczonych zatrudnianych w przedsiębiorstwach socjalnych.
 • Niezbędne są także zmiany w prawie, prowadzące do zwiększenia poziomu selektywnej zbiórki odpadów u źródła. Selektywna zbiórka, w tym przede wszystkim oddzielnie odpadów organicznych, to klucz do lepszej jakości surowców, zwiększenia poziomu recyklingu i zmniejszania ilości odpadów resztkowych. To także duża liczba nowych miejsc pracy i zmniejszenie energochłonności gospodarki.
 • Sprzeciwiamy się wydawaniu środków publicznych na finansowanie budowy spalarni odpadów. Przykłady samorządów, które realizują projekty Zero Odpadów udowadniają, że możliwe jest zmniejszenie ilości odpadów, zwiększenie zatrudnienia i obniżenie kosztów funkcjonowania systemu bez konieczności budowy spalarni.
 • W tworzenie komplementarnego systemu muszą być zaangażowani wszyscy interesariusze. Mieszkańcy muszą być włączani w procesy decyzyjne i projektowanie systemu – to od nich zależy, czy będą osiągane cele w zakresie ograniczania odpadów i recyklingu. Administracja krajowa i samorządowa powinna być otwarta na konsultacje, stale usprawniać tworzony system i informować o jego efektach.
 • Samorząd powinien być katalizatorem dobrych zmian: zachęcać, wspierać, demonstrować, angażować. Nie zawsze trzeba czekać na działanie organów krajowych, czy europejskich. Inicjatywy oddolne są kluczem do sukcesu i cechują się większą efektywnością - np. poprzez lepsze zaangażowanie obywatelskie; skracanie cykli obiegu produktów i odpadów.

The manifesto

 • The European environmental law is being continuously refined, which is why we already have to think about our objectives – the Circular Economy and the complementary Zero Waste methodology.
 • The main goal of waste management is to reduce the amount of waste. We therefore propose that the key indicators to be propagated and inscribed into law on the EU level be those based on per capita volumes of non-recycled and non-reused waste posing a burden to the environment. This way, it would be possible to verify the progress made by high-consumption societies in achieving environmental goals and also to promote countries, where waste production per capita is low, which makes their "initial" negative impact on the environment much smaller.
 • National law, strategy documents (national and regional waste management plans), and programs (Operational Programme 'Infrastructure and Environment' and Regional Operational Programmes) need to be readjusted in order to provide support for the shift toward the Circular Economy entailing, first of all, waste reduction at the source, reuse of products, and separate collection and recycling of raw materials.
 • Although waste prevention has been given the highest priority, it still is the least developed in terms of management, evaluation, and integration with other waste management steps in the hierarchy.
 • It is necessary to introduce changes to the national and EU laws that would facilitate easier and cheaper repairs, while significantly increasing longevity of products. Better repairability means more jobs, also in the social business sector offering employment to people affected by social exclusion.
 • Likewise, there is a need for legal changes aimed at improving the rates of separate waste collection at source. Separate collection of especially organic waste holds the key to a better quality of raw materials, higher recycling rates, and reduced amounts of residual waste. Furthermore, it translates into a substantial rise in the number of new jobs and helps maintain a less energy-intensive economy.
 • We are against spending public money on the construction of waste incinerators. As demonstrated by the examples of communities carrying out the Zero Waste projects, it is possible to reduce the amount of waste, boost employment and lower the operating cost of the system, all without having to build any incineration plants.
 • All stakeholders must take part in the creation of the complementary system. The residents ought to be included in the decision-making and system design processes, since the attainment of waste reduction and recycling goals is dependent on them. Local administration should remain open to consultations, take care of streamlining the system in a continuous manner and report on its effects.
 • Local governments should act as the catalysts for positive change: Encourage, enable, exemplify, engage. Sometimes it is better to make the first move instead of waiting for the national or EU institutions to take action. Bottom-up initiatives are the key to success and are much more effective because of e.g. higher citizen participation or the ability to shorten both the product and waste loops.

W dniach 27-28 października zorganizowaliśmy wspólnie z European Environmental Bureau seminaria "Nasze zasoby są policzone" oraz "Segregujmy na serio"

Podczas seminariów, w których udział wzięło ponad 150 osób, omówiliśmy najnowsze trendy w gospodarce odpadami. Czołowi eksperci z Wielkiej Brytanii, Polski, Brukseli oraz gmin, które wprowadziły w życie nowoczesne systemy w gospodarce odpadami przybliżyli ideę „circular economy" oraz „zero waste".

Przedstawiliśmy wyniki monitoringu przeprowadzonego w ramach naszego projektu. Mówiliśmy też o szansach rozwoju dla samorządów i przemysłu w związku z możliwościami, jakie niesie zmiana w dotychczasowych systemach i wzmocnienie hierarchii postępowania z odpadami. Staraliśmy się podkreślić rolę organizacji pozarządowych w budowaniu nowego ładu.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami wygłoszonymi podczas konferencji.
Prezentacje dostępne sa w zakładce - Do pobrania.

Dziękujemy wszystkim osobom za udział w wydarzeniu.

 

IMG 3358    IMG 3359   

IMG 3375    IMG 3386

 

Serdecznie zapraszamy na Międzynarodowe seminarium – „Nasze zasoby są policzone" oraz Seminarium podsumowujące projekt – „Segregujmy na Serio" monitoring wdrażania przepisów z zakresu gospodarki odpadami", dofinansowanego w ramach środków Programu Obywatele dla Demokracji Mechanizmu Finansowego EOG.

GDZIE – POZNAŃ; Międzynarodowe Targi Poznańskie

KIEDY – 27-28 X

KTO – European Environmental Bureau i Towarzystwo na Rzecz Ziemi wraz z partnerami

REJESTRACJA: https://systemcoffee.pl/?lang=pl&go2rej=1&kid=474

PROGRAM 

Podczas seminariów będziemy prezentować najnowsze trendy w gospodarce odpadami. Czołowi eksperci z Wielkiej Brytanii, Polski, Brukseli oraz gmin, które wprowadziły w życie nowoczesne systemy w gospodarce odpadami przybliżą ideę „circular economy" oraz „zero waste".

Będziemy mówić o szansach rozwoju dla samorządów i przemysłu w związku z możliwościami, jakie niesie zmiana w dotychczasowych systemach i wzmocnienie hierarchii postępowania z odpadami. Wskażemy rolę organizacji pozarządowych w budowaniu nowego ładu.

Szczegółowe informacje na stronie ENVICON oraz targów POL-ECO-SYSTEM

Dla osób reprezentujących organizacje pozarządowe przewidujemy możliwość zwrotu kosztów podróży; maksymalnie do 200 zł. Dysponujemy również ograniczoną liczbą miejsc noclegowych w hostelu.

Dodatkowe informacje: Hanna Marlière, tel. - +48 608 08 71 27, e-mail -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Minister Środowiska zaprasza do udziału w prestiżowym konkursie ECO DESIGN 2015.

Jest to już druga edycja konkursu skierowanego do producentów, dystrybutorów i usługodawców, których produkty lub usługi wpisują się w nurt ekologicznego projektowania.

Słowem, produkt eko to ten, którego wyprodukowanie i stosowanie przez użytkownika odbywa się z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Zrównoważony, świadomy i odpowiedzialny design dotyczy każdej branży i dziedziny gospodarki, począwszy od tworzenia w duchu recyklingu i upcyklingu, po produkcję ekologicznych samochodów, maszyn o niskim zużyciu energii oraz budownictwo pasywne.

Produkty ECO DESIGN należy zgłaszać do konkursu w terminie do 18 września.
Więcej informacji na stronie www.polecosystem.pl oraz www.mos.gov.pl

Produkty/projekty finalistów zostaną zaprezentowane na unikalnej wystawie podczas Międzynarodowych Targów Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych POL-ECO-SYSTEM.

27 października 2015 r. spośród finałowych produktów jury wyłoni laureatów, którzy otrzymają statuetki i dyplomy z rąk Ministra Środowiska podczas gali otwarcia POL-ECO- SYSTEM.

Udział w konkursie jest bezpłatny.
Biuro konkursu:
Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
ul. Głogowska 14
60-734 Poznań

Koordynator: Małgorzata Ożóg
Tel. +48/ 61 869 21 16, 691 027 107
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Już dziś zapraszamy do udziału w wydarzeniach w dniach 26- 28 października br. w Poznaniu dotyczących wyzwań gospodarki odpadami w Polsce i Europie. Podsumujemy działania naszego projktu. Postaramy się przybliżyć Państwu ideę „circular economy" oraz „zero waste"sprowadzając czołowych ekspertów z Wielkiej Brytanii, z Brukseli oraz z gmin, które z sukcesem wprowadzają te koncepty
w życie, wnosząc przy tym korzyści dla lokalnego budżetu samorządowego oraz domowego budżetu mieszkańców. Będziemy rozmawiać o hierarchii gospodarki odpadami, o szansach rozwoju dla gmin oraz przemysłu, a także o roli organizacji pozarządowych.

Wszelkie informacje dotyczące szczegółowego progamu oraz link do rejestracji będą się znajdować na stronie ENVICON w terminie późniejszym. Poniżej  ogólny zarys programu:

26 październik (poniedziałek) – Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON poruszający tematy implementacji prawa unijnego w Polsce, w tym dotyczące gospodarki odpadami. ENVICON jest organizowany przez największe wydawnictwo środowiskowe w Polsce –ABRYS. Ten dzień konferencji jest płatny.

27 październik (wtorek) – „Nasze zasoby są policzone"- Międzynarodowe seminarium organizowane całkowicie przez organizacje pozarządowe w ramach projektu Make Resources Count oraz Segregujmy na Serio. To całodzienne wydarzenie będzie się koncentrować na przedstawieniu założeń gospodarki o obiegu zamkniętym, idei Zero Odpadów oraz selektywnej zbiórki u źródła. Będziecie mieli Państwo okazję podyskutować z przedstawicielami organizacji Zero Waste Europe, Fundacji Ellen MacArthur, Ministerstwa Środowiska
i Ministerstwa Gospodarki, firm zarządzajacych odpadami w gminach Zero Waste w Europie; lokalnymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi oraz biznesowymi.
Wstęp na to seminarium jest bezpłatny.

28 października (środa) - „Segregujmy na Serio" – Seminarium podsumowujące działania projektu prowadzonego przez Towarzystwo na Rzecz Ziemi. Przedstawimy aktualną sytuację gospodarki odpadami w Polsce, prezentując studium przypadku wybranych gmin i zastanowimy się jakie mamy możliwości poprawy sytuacji. Omówimy szczegółowo aktualizacje Wojewódzkich Planów Gospodarki Odpadami skupiając się na możliwości udziału społeczeństwa i organizacji pozarządowych w ich tworzeniu. Wstęp na to seminarium jest bezpłatny.

 

 

Co zrobiliśy do tej pory? 

Przeprowadziliśmy wstępny monitoring kosztów gospodarki odpadami w ponad 300 gminach. Dane zbieraliśmy w oparciu o roczne sprawozdania za rok 2013 oraz bezpośrednie informacje udzielone przez gminy. Zbieraliśmy następujące dane: opłata pobierana od mieszkańców, łączna kwota pobranych opłat 2013, masa zebranych odpadów komunalnych w tym selektywnie, poziomy recyklingu, funkcjonujące PSZOK.

Wyniki 

Opłata pobierana od mieszkańców , w przeliczeniu na osobę za odpady segregowane wahała się od 2 zł do 15 zł , średnio – 11 zł. Za odpady niesegregowane mieszkańcy płacili od 3 zł do 39 zł, średnio -15 zł. Łączna kwota opłat pobranych przez gminę w przeliczeniu na mieszkańca – od 5 zł do 500 zł, średnio – 70 zł. Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminy wahały się od 0 % do 124% . W większości gmin funkcjonują Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Jednak są również gminy które takich punktów nie prowadzą.

Co dalej?

W wyniku analizy zebranych danych wybraliśmy gminy do monitoringu szczegółowego.
Będą to: Białystok, Lublin , Warszawa, Paprotnia, Częstochowa, Końskie, Hel, Pszczyna, Dziwnów, Pruszcz Gdański, Brzeg, Wrocław, Skalbmierz, Lesznowola, Kobierzyce, Wilamowice, Libiąż, Skarżysko-Kamienna, Łabowa, Słupsk.

Szkoleniem w Krakowie w dniach 10-12 lutego, zakończył się cykl dwudniowych spotkań poświęconych gospodarce odpadami w naszym kraju, realizowanych przez Towarzystwo na rzecz Ziemi we współpracy z Fundacją Rozwoju Gmin Polskich oraz Europejskim Biurem Ochrony Środowiska. W szkoleniach wzięli udział urzędnicy odpowiedzialni za gospodarkę odpadami w gminach, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz zainteresowani tematem mieszkańcy. Łącznie w szkoleniach udział wzięło blisko 160 osób, tj. więcej niż początkowo planowaliśmy. Szkolenia odbyły się w Poznaniu, Wrocławiu, Białymstoku, Warszawie, Krakowie, Lublinie. Poruszane na szkoleniach tematy staraliśmy się modyfikować w zależności od potrzeb zgłaszanych przez uczestników.

Podczas szkoleń omówiliśmy aktualne krajowe przepisy dotyczące gospodarki odpadami od czasu kiedy gminy przejęły obowiązek gospodarowania odpadami. oraz planowane w nich zmiany. Szczególnie duże zainteresowanie uczestników wzbudziły właśnie planowane nowelizacje w „prawie odpadowym"; pojawiło się sporo wątpliwości i pytań w tym zakresie. Omówiliśmy tez prawo unijne, próbując znaleźć odpowiedź na pytania – „Jak gospodarować odpadami w Polsce znając aktualną i prognozowaną politykę odpadową Unii Europejskiej, oraz jak efektywnie zbudować system i nim zarządzać?". Cały czas podkreślaliśmy jak powinna wyglądać prawidłowa, zgodna z wytycznymi unijnymi hierarchia postępowania z odpadami tj. w pierwszej kolejności zapobieganie, przygotowywanie do ponownego użycia, recykling, inne metody odzysku (np. odzysk energii), w ostateczności - unieszkodliwianie.
Przedstawiliśmy sposoby gospodarowania odpadami w Niemczech oraz Austrii, proponując kilka rozwiązań, m.in.system kaucjowy, technologie zagospodarowania odpadów resztkowych. Próbowaliśmy przedstawić Polskę na tle innych krajów UE, pokazując przykłady dobrze funkcjonujących systemów gospodarki w krajach w których rozwój gospodarczy rozpoczął się w przybliżonym czasie co w Polsce – np. w Słowenii. Zaprezentowaliśmy tez dobre przykłady z polskich gmin – np. funkcjonowanie Systemu EkoAB.
Sprowokowaliśmy dyskusję na temat zalet i wad budowy spalarni w Polsce. Szczegółowo omówiliśmy ten temat na przykładzie planowanej spalarni w Białymstoku.

Przedstawiliśmy koncepcję Zero Waste Europe na przykładzie Lubljany, która jako pierwsza stolica w Europie zadeklarowała wdrażanie zasad polityki przenoszącej ciężar z gospodarki odpadami na gospodarkę bezodpadową. Zwróciliśmy również uwagę na konieczność ponownego wykorzystywania produktów, w tym w szczególności użycia sprzętu elektrycznego i elektronicznego, nawet w przypadku gdy wymaga on naprawy. Podkreśliliśmy rolę ekodesingnu w tym zakresie. Postawiliśmy tezę, że zmiany systemu gospodarki odpadami powinny rozpoczynać się u źródła, tj. m.in. na etapie producentów opakowań. Skupiliśmy się również na socjalnym aspekcie gospodarki odpadami, omawiając m.in. możliwość udziału społeczeństwa w planowaniu systemu gospodarowania, sposoby kontroli władz samorządowych w zakresie wywiązywania się obowiązków ustawowych, przykładowe inicjatywy lokalnych społeczności oraz możliwość znalezienia zatrudnienia w tym sektorze.

Szkolenia stały się okazją do omówienia potencjalnych wspólnych działania Sieci Odpadowych Aktywistów, formowania koalicji z interesariuszami. Uczestnicy szkoleń nawiązali kontakty i wymienili doświadczenia, poglądy i wiedzę z doświadczonymi ekspertami krajowymi i zagranicznymi. Liczymy na to że przekazana wiedza i nawiązane kontakty przyczynią się do wprowadzania korzystnych zmian zarówno w prawie jak i w wykorzystywanych w naszych gminach technologiach. Z pewnością dadzą możliwość podjęcia dyskusji na temat przyszłości gospodarki odpadami w naszym kraju.


Zdajemy sobie sprawę, że nie sposób poruszyć wszystkich tematów odpowiednio szczegółowo, dlatego też zostawiamy do dyspozycji wszystkich zainteresowanych tematem możliwość korzystania z Punktu Konsultacyjnego. W ramach którego każdy może skorzystać z bezpłatnej porady prawnej. Zgłaszać można sytuacje problemowe i pytania związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami. W przypadku zgłoszonych nieprawidłowości podejmujemy interwencje – przygotowujemy pisma, wnioski, kierujemy sprawy do odpowiednich organów.