Towarzystwona rzecz ziemi
Ogólnopolska organizacja działająca na rzecz zachowania,
ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego
Towarzystwona rzecz ziemi
Ogólnopolska organizacja działająca na rzecz zachowania,
ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego
Towarzystwona rzecz ziemi
Ogólnopolska organizacja działająca na rzecz zachowania,
ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego

Aktualności

Kolejna inwestycja Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych może zniszczyć jedno z ważniejszych stanowisk skójki - gatunku zagrożonego w skali globalnej.

Aktualnie w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie toczy się postępowanie w sprawie wydania warunków prowadzenia robót hydrotechnicznych na potoku Cedron w rejonie Kalwarii Zebrzydowskiej. W częściach potoku, które zachowały jeszcze swoje naturalne koryto, naukowcy z PAN w Krakowie obok raka szlachetnego, odnotowali także występowanie skójki gruboskorupowej - wymienianej w Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce jako gatunek szczególnie zagrożony wyginięciem. Skójka gruboskorupowa jest gatunkiem małży zagrożonym nie tylko w Polsce, ale także w skali globalnej.

Małże te nie występują równomiernie w całym korycie Cedronu, ale zasiedlają głównie gliniaste skarpy brzegowe, w których swoje norki mają również raki szlachetne.

W Polsce stanowiska skójki gruboskorupowej znajdują się na terenach objętych różnymi formami ochrony np. w parkach narodowych czy krajobrazowych. Część stanowisk tego mięczaka uznana została jako reprezentatywna dla polskiej populacji i zaproponowana do ekologicznej sieci obszarów chronionych o randze europejskiej Natura 2000. Obok takich miejsc jak m.in. Bieszczady, Dolina Krąpieli, Dolina Jasiołki, Jar, Rzeki Raduni znalazł się również potok Cedron.

Za skandaliczny należy uznać fakt, iż całość inwestycji MZMiUW zamierza wykonać bez przeprowadzenia raportu oddziaływania na środowisko. Towarzystwo będzie wnioskowało o odstąpienie od prowadzenia robót.


Robert Wawręty

W dniach 29 - 30 maja br. w Wiśle, Towarzystwo na rzecz Ziemi oraz Polska Zielona Sieć dzięki wsparciu finansowemu UE oraz krakowskiego WFOŚiGW organizują warsztaty "Jak skutecznie chronić przyrodę dolin rzecznych?". W spotkaniu wezmą udział 33 osoby reprezentujące głównie ekologiczne organizacje pozarządowe. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do prowadzenia skutecznego monitoringu inwestycji hydrotechnicznych oraz działań na rzecz ochrony przyrody dolin rzecznych. Warsztaty zostały przygotowane w ramach projektu "Monitoring inwestycji hydrotechnicznych współfinansowanych z Unii Europejskiej", który jest propozycją odpowiedzi na planowane w Polsce na szeroką skalę inwestycje hydrotechniczne, budzące poważne zaniepokojenie społeczne.


Robert Wawręty

W dniu 30 kwietnia br. w Oświęcimiu doszło do spotkania Towarzystwa na rzecz Ziemi z przedstawicielami Małopolskiego Zarządu Melioracji Wodnych. Spotkanie było konsekwencją naszej interwencji związanej ze stwierdzeniem naruszenia zapisów decyzji środowiskowej oraz znacznego przekroczenia zakresu planowanych robót w trakcie trwających prac przy przebudowie prawego obwałowania rzeki Wisły w gminie Oświęcim. Zgodnie z decyzją środowiskową inwestor został zobowiązany do stosowania na wysokości starorzecza Chropań materiału ziemnego. Tymczasem w trakcie wizji terenowej, w tygodniu poprzedzającym spotkanie, okazało się, że do przebudowy wału użyto skały płonnej. Równocześnie, na odcinku kilkudziesięciu metrów na wysokości tzw. Starego Wiśliska trwały prace, na które inwestor nie uzyskał zezwolenia. W efekcie spotkania strony ustaliły, iż do 30 maja br. wykonawca robót na Starym Wiślisku przywróci teren do pierwotnego stanu, natomiast prace na wysokości starorzecza Chropań wykona na nowo zgodnie z zaleceniami decyzji środowiskowej.


Robert Wawręty

1,2 miliarda euro Ministerstwo Rozwoju Regionalnego planuje przeznaczyć na budowę i modernizację zapór i stopni wodnych w Polsce. Wczoraj, przesłaliśmy do MRR uwagi do listy indykatywnej Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" z których wynika, iż większość planowanych inwestycji hydrotechnicznych będzie kolidowała z obszarami Natura 2000. Wśród najbardziej kontrowersyjnych znalazły się m.in. takie jak: budowa zbiornika Racibórz na Odrze, modernizacja zbiornika wodnego Nysa, budowa zbiornika wodnego Kąty-Myscowa na Wisłoce, budowa stopnia wodnego Nieszawa na Wiśle, realizacja zbiornika Rudawka Rymanowska na Wisłoku, zbiornika Młynne na Łososinie oraz budowa stopnia wodnego Niepołomice na rzece Wiśle. W piśmie podkreślono nie tylko negatywny wpływ tych zadań na "obszary naturowe", ale również zwrócono uwagę na brak uzasadnienia ekonomicznego dla ich realizacji za wyjątkiem zbiornika Racibórz. W celu uniknięcia kolejnej afery w UE Towarzystwo wniosło o wykreślenie z listy większości planowanych przedsięwzięć.


Robert Wawręty

W dniu dzisiejszym (poniedziałek) o godz. 17.00 w Domu Ludowym Brzeszcze Bor/Strażnica OSP odbędzie się spotkanie robocze Towarzystwa na rzecz Ziemi z mieszkańcami zagrożonymi realizacją drogi S-1. Celem spotkania jest poinformowanie o toczącym się postępowaniu administracyjnym, przysługujących mieszkańcom prawach oraz ustalenie wstępnej strategii działań uniemożliwiającej realizację drogi w zaproponowanym wariancie (IV).

Z zebranych przez nas informacji wynika, iż mieszkańcy Małopolski nic nie wiedzą o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania tzw. decyzji środowiskowej dla ww. przedsięwzięcia. Oznacza to, iż już na samym początku procesu administracyjnego władze wojewódzkie i lokalne robią wszystko, aby uniemożliwić społecznościom obronę swoich interesów. Dziwi to bardzo zważywszy na fakt, iż droga ma być sfinansowana z funduszy europejskich. Żeby je uzyskać należy udokumentować przeprowadzenie prawidłowego procesu konsultacji społecznych. Realizacja drogi S-1 będzie wiązała się nie tylko
z ingerencją w dwa obszary Natura 2000 (zagrożona jest m.in. jedna z największych w Polsce kolonii ślepowrona na stawie Lekacz, gdzie w 2007 roku gniazdowało 27% populacji tego gatunku w kraju), ale również z przymusowym wysiedleniem ok. 800 osób (tylko na odcinku od Mysłowic do Bielska-Białej) oraz potencjalnym zagrożeniem dla ujęcia wód pitnych "Zasole" zaopatrującego kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców miasta i gminy Oświęcim.

Jeszcze w tym tygodniu do Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie skierujemy kilkadziesiąt pierwszych uwag do raportu oddziaływania na środowisko, który ma stanowić podstawę do wydania wspomnianej decyzji środowiskowej. Swoje zastrzeżenia przekażą jeszcze co najmniej Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków oraz Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. W piśmie wykażemy nierzetelność przeprowadzonej oceny wpływu inwestycji na środowisko i społeczeństwo oraz manipulowanie faktami mające na celu wykazanie nieszkodliwości przedsięwzięcia dla obszarów Natura 2000 ("Stawy w Brzeszczach" oraz "Dolina dolnej Soły").


Robert Wawręty

xxx-ue

 

Life-ok

vistula

 batory


bg logo 1procentnarzeczziemi

 

l2ok.jpg

 

bg logo 100natury

bg logo chronimy wisliska


zxcv.jpg

 

bg logo facebook

 

nsoiiprobaik

logo-ekomuzeum

bg logo naszefilmy

lgr-dsiw-gk

 Untitled-1 copy