Towarzystwona rzecz ziemi
Ogólnopolska organizacja działająca na rzecz zachowania,
ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego
Towarzystwona rzecz ziemi
Ogólnopolska organizacja działająca na rzecz zachowania,
ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego
Towarzystwona rzecz ziemi
Ogólnopolska organizacja działająca na rzecz zachowania,
ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego

Aktualności

Dostosowanie się do warunków będących efektem katastrofy klimatycznej to wyzwanie na najbliższe lata. Szczególnie ważne jest zapewnienie wody dla ludzi i gospodarki, a także sprawne ograniczanie negatywnych skutków coraz częstszych i dotkliwszych ekstremalnych zjawisk pogodowych – długotrwałych i głębokich suszy oraz gwałtownych, nawalnych deszczy.

Przyjęte prawie dekadę temu: unijna strategia adaptacji do zmian klimatu i polski „Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020, z perspektywą do roku 2030” wskazywały na nieskuteczność wielu tradycyjnych rozwiązań infrastrukturalnych, jak np. zbiorniki wodne i regulacje rzek, a także na źródła zagrożeń dla stabilności zasobów wodnych, w tym wodochłonność energetyki węglowej. Oba dokumenty, apelując o zmiany w tym zakresie, zwracały jednocześnie uwagę efektywność rozwiązań opartych o potencjał przyrody (potencjał ekosystemów i usługi ekosystemowe). Niestety, kierunki przez nie wyznaczone nie znalazły dotąd odzwierciedlenia na poziomie krajowym. Wręcz przeciwnie, działania podejmowane przez resort właściwy do spraw gospodarki wodnej nie tylko nie mają nic wspólnego z właściwą adaptacją do zmian klimatu, ale – ignorując scenariusze zmian klimatu i ich następstwa, poprzez archaiczność i oderwanie od współczesnej wiedzy – spowodują, że w niedalekiej przyszłości skutki zmian klimatu będą bardziej dotkliwe.

Projekt „Obywatele dla Wody” wychodzi poza apele o oszczędzanie wody w gospodarstwach domowych oraz o pilne i niepozorowane działania adaptacyjne, zmiany systemowe w gospodarowaniu wodą w kraju, konieczne do wdrożenia w sektorach energetyki, rolnictwa i leśnictwa, w planowaniu przestrzennym i projektowaniu inwestycji, mając na celu przede wszystkim zaangażowanie obywateli w budowanie presji na wdrożenie rzeczywistych zmian. Będziemy w nim informować jak powinna wyglądać właściwa adaptacja do zmian klimatu, jakie rozwiązania działają, a jakie są kompletnie nietrafione i szkodzą. Powiemy jak ważne dla łagodzenia skutków katastrofy klimatycznej jest odtwarzanie i ochrona naturalnej retencji, zwiększanie ilości wody magazynowanej w krajobrazie, przywracanie prawidłowego funkcjonowania rzek i ich dolin. Pokażemy, dlaczego i jak bardzo, transformacja sektora energetyki jest istotna dla zachowania zasobów wodnych. Prześwietlimy dokumenty strategiczne kluczowe dla ochrony wód w Polsce i skutecznej adaptacji do zmian klimatu w nadchodzących latach, i będziemy namawiać do zabrania głosu podczas konsultacji społecznych ich dotyczących. To wszystko z aktywnymi obywatelami, także podczas (nad)rzecznych happeningów.

Projekt „Obywatele dla Wody” realizowany jest wspólnie z kolektywem Siostry Rzeki i Towarzystwem na rzecz Ziemi dzięki dotacji programu Aktywni Obywatele –Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

 

tyt22606

Tytuł szkolenia: „Prawo głupcze” - Jak skutecznie podejmować interwencje w obronie przyrody i rzek.

Szkolenia w ramach projektu „Strażnicy dobrego stanu wód - monitoring regulacji środowiskowych”współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Nr projektu: POWR.02.16.00-00-0070

MERYTORYCZNY PROGRAM SZKOLENIA

I DZIEŃ

- Prawne uprawnienia oraz metody interwencji w przypadku łamania prawa – (Prawnik z Franka Bolda praktyk, przedstawiciel Koalicji Ratukmy Rzeki)

- Skuteczna komunikacja o przypadkach łamania prawa – warsztaty - (dziennikarz)

II DZIEŃ

- Narządzia do interwencji w przypadku łamania prawa - praktyczny instruktaż użytkowania portalu praworzeki.eko-unia.org.pl – (przedstawiciel Stowarzyszenia EKO-UNIA)

- Łamanie prawa w naturze. Najczęstrze przypadki oraz praktyczne metody interwencji w terenie – MOKRADŁA– (wykład) - dr.hab Wiktor Kotowski CMOK, KRR)

- Łamanie prawa w naturze. Najczęstrze przypadki oraz praktyczne metody interwencji w terenie – RZEKA– (wykład) - Mateuszem Grygorukiem )

GODZINOWY PROGRAM SZKOLENIA

9.00 -11.00 - ZAJĘCIA

11.00 - 11.15 - przerwa

11.15 – 13.15 - ZAJĘCIA

13.15 – 13.45 - lunch

13.45 – 15.45 - ZAJĘCIA

16.00 – 18.00 - ZAJĘCIA

Terminy i miejsca szkoleń

Lp

Data

Wydarzenie

Miejsce

1

26-27.01.2019

Szkolenie

Warszawa

2

16-17.02.2019

Szkolenie

Wrocław

3

16-17.03.2019

Szkolenie

Kraków

UWAGI ORGANIZACYJNE

Beneficjenci projektu powinni uczestniczyć w jednym z trzech szkoleń, w zaproponowanych powyżej terminach. Program wszystkich szkoleń jest taki sam. Osoby które ukończą szkolenie uzyskają certyfikat „Certyfikowany obrońca rzek KRR”. Na jedno szkolenie przewidujemy 16 osób

Prowadzimy zapisy na szkolenia do wyczerpanie miejsc w danym teminie, zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Zgłoszenia prosze wysyłać na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

W razie pytań czy wątpliwości możliwy jest też kontakt telefoniczny pod numerem 605 638 989.

Zapraszamy!

 

tyt22606

 

 

I SPOTKANIE MONITORINGOWE

Program

DATA: 22-23 września 2018

MIEJSCE: Wrocław, EkoCentrum


SZCZEGÓLOWY ROGRAM SPOTKANIA

22.09.2018 – godzin: 17:30 - 22:00 - Spotkanie monitoringowe cz. I

Zebranie organizacyjne w Ekocentrum,  przejście/przejazd do Hydropolis - wejście o 18:30 [ul. Na Grobli 17], Powrót do Ekocentrum (kolacja i rozmowy tematyczne) [ul. Świętego Wincentego 25AC]

23.09.2018 – godzina: 10:00 – 16:00 - Spotkanie monitoringowe cz. II  w EkoCentrum

10:00 – 12:00 Przegląd działań w Koalicji - krótkie omówienie poszczególnych działań

12:00 - 12:30 Ocena dotychczasowych działań KRR, wyzwania na przyszłość, rekomendacje dla Koalicji Ratujmy Rzeki

12:30 - 13:15 Przerwa obiadowa

13:15 - 13:45 Komunikacja

13:45 - 14:15 Sprawy bieżące: konsultacje polityki ekologicznej, sprawa programu retencji, Ramowa Dyrektywa Wodna - kampania,

14:15 - 14:45 Aktywizacja członków Koalicji - dyskusja

14:45 - 15:00 Przerwa kawowa

15:00 - 15:30 Wypracowanie planów i harmonogramu

15:30 - 16:00 Podsumowanie

Spotkanie jest realizowane w ramach projekt „Strażnicy dobrego stanu wód-monitoring regulacji środowiskowych” realizowany przez Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA z siedzibą we Wrocławiu w partnerstwie z Towarzystwem na rzecz Ziemi z siedzibą w Oświęcimiu.

Projekt jest realizowany w terminie od 01.05.2018-31.12.2018r. Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, numer umowy POWR.02.16.00-00-0070/17-00.

tyt22606

 

Szanowni Państwo,

Nasz Partner projektu Stowarzyszenie Ekologiczne "EKO-UNIA" rozpoczął rekrutację do projektu " Strażnicy dobrego stanu wód – monitoring regulacji środowiskowych" dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Uczestnicy projektu będą mogli brać udział w organizowanych przez nas spotkaniach monitoringowych oraz szkoleniach.

Szczegóły dotyczące rekrutacji, jak i dokumenty rekrutacyjne znajdą Państwo pod  linkiem
Zapraszamy do składania zgłoszeń, termin ich nadsyłania to 31.07.2018.

Projekt " Strażnicy dobrego stanu wód – monitoring regulacji środowiskowych" dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 

 

tyt22606

 

Stowarzyszenie Ekologiczne "EKO-UNIA" oraz Towarzystwo na rzecz Ziemi realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. :

"Strażnicy dobrego stanu wód - monitoring regulacji środowiskowych"

Projekt „Strażnicy dobrego stanu wód-monitoring regulacji środowiskowych” jest realizowany przez Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Białoskórnicza 26, zwane dalej Realizatorem Projektu w partnerstwie z Towarzystwem na rzecz Ziemi z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. S. Leszczyńskiej 7.

 

1. Projekt jest realizowany w terminie od 01.05.2018-31.12.2019r.

 

2. Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, numer umowy POWR.02.16.00-00-0070/17-00. Dofinansowanie projektu z  programu PO WER UE wynosi 697 872,50 zł.

 

3. Celem głównym projektu jest podniesienie przygotowania minimum 10 organizacji strażniczych zajmujących się ochroną środowiska należących lub kandydujących do Koalicji Ratujmy Rzeki do skutecznego monitorowania prawa ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony wód w okresie 20 miesięcy poprzez rozwój i wykorzystania następujących narzędzi:

 

a) utworzenie i cykliczne działania sekretariatu Koalicji wypracowującego wspólne stanowiska i rekomendacje dot. procesu legislacyjnego (50 ekspertyz prawno-środowiskowych, 6 spotkań Koalicji, w tym o charakterze konsultacyjnym i z udziałem 3 ekspertów zagranicznych oraz reprezentantów administracji, raport dot. procesu stanowienia i wdrażania prawa z rekomendacjami dot. systemu legislacyjnego);

b) utworzenie, popularyzacja oraz utrzymanie przez minimum 3 lata po zakończeniu projektu narzędzi informatycznych służących rozwojowi funkcji monitorującej proces legislacyjny organizacji strażniczych;

c) przeprowadzenie badań społecznych wśród 2000 mieszkańców dorzeczy stanowiących dla NGO strażniczych punkt wyjścia do "uspołecznienia procesu legislacyjnego" i lepszego reprezentowania racji obywateli(raport z głównymi wnioskami wynikającymi z diagnozy z rekomendacjami dla organizacji strażniczych w oparciu o wyniki badań socjologicznych);

d) podniesienie kompetencji minimum 48 działaczy i działaczek z minimum 10 NGO strażniczych w ramach 3 interaktywnych szkoleń zakończonych certyfikacją.

 

5. Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

6. Projekt realizowany jest w oparciu o zasadę równych szans.


Dofinansowanie projektu z UE:
697 872,50 zł.

 

 

xxx-ue

 

Life-ok

vistula

 batory


bg logo 1procentnarzeczziemi

 

l2ok.jpg

 

bg logo 100natury

bg logo chronimy wisliska


zxcv.jpg

 

bg logo facebook

 

nsoiiprobaik

logo-ekomuzeum

bg logo naszefilmy

lgr-dsiw-gk

 Untitled-1 copy