Towarzystwona rzecz ziemi
Ogólnopolska organizacja działająca na rzecz zachowania,
ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego
Towarzystwona rzecz ziemi
Ogólnopolska organizacja działająca na rzecz zachowania,
ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego
Towarzystwona rzecz ziemi
Ogólnopolska organizacja działająca na rzecz zachowania,
ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego

Aktualności

tyt22606

Tytuł szkolenia: „Prawo głupcze” - Jak skutecznie podejmować interwencje w obronie przyrody i rzek.

Szkolenia w ramach projektu „Strażnicy dobrego stanu wód - monitoring regulacji środowiskowych”współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Nr projektu: POWR.02.16.00-00-0070

MERYTORYCZNY PROGRAM SZKOLENIA

I DZIEŃ

- Prawne uprawnienia oraz metody interwencji w przypadku łamania prawa – (Prawnik z Franka Bolda praktyk, przedstawiciel Koalicji Ratukmy Rzeki)

- Skuteczna komunikacja o przypadkach łamania prawa – warsztaty - (dziennikarz)

II DZIEŃ

- Narządzia do interwencji w przypadku łamania prawa - praktyczny instruktaż użytkowania portalu praworzeki.eko-unia.org.pl – (przedstawiciel Stowarzyszenia EKO-UNIA)

- Łamanie prawa w naturze. Najczęstrze przypadki oraz praktyczne metody interwencji w terenie – MOKRADŁA– (wykład) - dr.hab Wiktor Kotowski CMOK, KRR)

- Łamanie prawa w naturze. Najczęstrze przypadki oraz praktyczne metody interwencji w terenie – RZEKA– (wykład) - Mateuszem Grygorukiem )

GODZINOWY PROGRAM SZKOLENIA

9.00 -11.00 - ZAJĘCIA

11.00 - 11.15 - przerwa

11.15 – 13.15 - ZAJĘCIA

13.15 – 13.45 - lunch

13.45 – 15.45 - ZAJĘCIA

16.00 – 18.00 - ZAJĘCIA

Terminy i miejsca szkoleń

Lp

Data

Wydarzenie

Miejsce

1

26-27.01.2019

Szkolenie

Warszawa

2

16-17.02.2019

Szkolenie

Wrocław

3

16-17.03.2019

Szkolenie

Kraków

UWAGI ORGANIZACYJNE

Beneficjenci projektu powinni uczestniczyć w jednym z trzech szkoleń, w zaproponowanych powyżej terminach. Program wszystkich szkoleń jest taki sam. Osoby które ukończą szkolenie uzyskają certyfikat „Certyfikowany obrońca rzek KRR”. Na jedno szkolenie przewidujemy 16 osób

Prowadzimy zapisy na szkolenia do wyczerpanie miejsc w danym teminie, zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Zgłoszenia prosze wysyłać na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

W razie pytań czy wątpliwości możliwy jest też kontakt telefoniczny pod numerem 605 638 989.

Zapraszamy!

 

tyt22606

 

 

I SPOTKANIE MONITORINGOWE

Program

DATA: 22-23 września 2018

MIEJSCE: Wrocław, EkoCentrum


SZCZEGÓLOWY ROGRAM SPOTKANIA

22.09.2018 – godzin: 17:30 - 22:00 - Spotkanie monitoringowe cz. I

Zebranie organizacyjne w Ekocentrum,  przejście/przejazd do Hydropolis - wejście o 18:30 [ul. Na Grobli 17], Powrót do Ekocentrum (kolacja i rozmowy tematyczne) [ul. Świętego Wincentego 25AC]

23.09.2018 – godzina: 10:00 – 16:00 - Spotkanie monitoringowe cz. II  w EkoCentrum

10:00 – 12:00 Przegląd działań w Koalicji - krótkie omówienie poszczególnych działań

12:00 - 12:30 Ocena dotychczasowych działań KRR, wyzwania na przyszłość, rekomendacje dla Koalicji Ratujmy Rzeki

12:30 - 13:15 Przerwa obiadowa

13:15 - 13:45 Komunikacja

13:45 - 14:15 Sprawy bieżące: konsultacje polityki ekologicznej, sprawa programu retencji, Ramowa Dyrektywa Wodna - kampania,

14:15 - 14:45 Aktywizacja członków Koalicji - dyskusja

14:45 - 15:00 Przerwa kawowa

15:00 - 15:30 Wypracowanie planów i harmonogramu

15:30 - 16:00 Podsumowanie

Spotkanie jest realizowane w ramach projekt „Strażnicy dobrego stanu wód-monitoring regulacji środowiskowych” realizowany przez Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA z siedzibą we Wrocławiu w partnerstwie z Towarzystwem na rzecz Ziemi z siedzibą w Oświęcimiu.

Projekt jest realizowany w terminie od 01.05.2018-31.12.2018r. Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, numer umowy POWR.02.16.00-00-0070/17-00.

tyt22606

 

Szanowni Państwo,

Nasz Partner projektu Stowarzyszenie Ekologiczne "EKO-UNIA" rozpoczął rekrutację do projektu " Strażnicy dobrego stanu wód – monitoring regulacji środowiskowych" dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Uczestnicy projektu będą mogli brać udział w organizowanych przez nas spotkaniach monitoringowych oraz szkoleniach.

Szczegóły dotyczące rekrutacji, jak i dokumenty rekrutacyjne znajdą Państwo pod  linkiem
Zapraszamy do składania zgłoszeń, termin ich nadsyłania to 31.07.2018.

Projekt " Strażnicy dobrego stanu wód – monitoring regulacji środowiskowych" dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 

 

tyt22606

 

Stowarzyszenie Ekologiczne "EKO-UNIA" oraz Towarzystwo na rzecz Ziemi realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. :

"Strażnicy dobrego stanu wód - monitoring regulacji środowiskowych"

Projekt „Strażnicy dobrego stanu wód-monitoring regulacji środowiskowych” jest realizowany przez Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Białoskórnicza 26, zwane dalej Realizatorem Projektu w partnerstwie z Towarzystwem na rzecz Ziemi z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. S. Leszczyńskiej 7.

 

1. Projekt jest realizowany w terminie od 01.05.2018-31.12.2019r.

 

2. Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, numer umowy POWR.02.16.00-00-0070/17-00. Dofinansowanie projektu z  programu PO WER UE wynosi 697 872,50 zł.

 

3. Celem głównym projektu jest podniesienie przygotowania minimum 10 organizacji strażniczych zajmujących się ochroną środowiska należących lub kandydujących do Koalicji Ratujmy Rzeki do skutecznego monitorowania prawa ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony wód w okresie 20 miesięcy poprzez rozwój i wykorzystania następujących narzędzi:

 

a) utworzenie i cykliczne działania sekretariatu Koalicji wypracowującego wspólne stanowiska i rekomendacje dot. procesu legislacyjnego (50 ekspertyz prawno-środowiskowych, 6 spotkań Koalicji, w tym o charakterze konsultacyjnym i z udziałem 3 ekspertów zagranicznych oraz reprezentantów administracji, raport dot. procesu stanowienia i wdrażania prawa z rekomendacjami dot. systemu legislacyjnego);

b) utworzenie, popularyzacja oraz utrzymanie przez minimum 3 lata po zakończeniu projektu narzędzi informatycznych służących rozwojowi funkcji monitorującej proces legislacyjny organizacji strażniczych;

c) przeprowadzenie badań społecznych wśród 2000 mieszkańców dorzeczy stanowiących dla NGO strażniczych punkt wyjścia do "uspołecznienia procesu legislacyjnego" i lepszego reprezentowania racji obywateli(raport z głównymi wnioskami wynikającymi z diagnozy z rekomendacjami dla organizacji strażniczych w oparciu o wyniki badań socjologicznych);

d) podniesienie kompetencji minimum 48 działaczy i działaczek z minimum 10 NGO strażniczych w ramach 3 interaktywnych szkoleń zakończonych certyfikacją.

 

5. Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

6. Projekt realizowany jest w oparciu o zasadę równych szans.


Dofinansowanie projektu z UE:
697 872,50 zł.

 

 

Rządowe plany rozwoju śródlądowych dróg wodnych ostro krytykują organizacje pozarządowe skupione w Koalicji Ratujmy Rzeki. Nie chodzi tylko o ochronę przyrody, ale także o aspekt gospodarczy i społeczny całej sprawy, w tym o ochronę przed powodzią i konkurencję dla kolei.

Koalicja Ratujmy Rzeki (KRR)* w swym stanowisku ogłoszonym podczas 5 Kongresu Morskiego w Szczecinie wykazuje, że rządowy projekt rozwoju wielkogabarytowej żeglugi rzecznej trwale obciąży budżet państwa wysokimi kosztami utrzymania, a tymczasem jak dotąd nie przedstawiono żadnych analiz potwierdzających jego efektywność. Eksperci z Koalicji bez ogródek piszą, że 300 mld PLN zysku, o którym mówił Prezydent Duda, jest przysłowiową kwotą z kapelusza, a koszty realizacji programu kanalizowania oszacowane na 90 mld wzrosną do 200 mld, oraz kilkuset milionów rocznie wydanych na utrzymanie ze środków publicznych. Przywołują przy tym przykłady takich inwestycji jak Malczyce czy Świnna Poręba, których koszt wzrósł kilkukrotnie.

Argumentują także, że tego typu plany nawet bez szczegółowych analiz ekonomicznych z założenia są błędne, ponieważ przystosowywanie rzek do transportu towarowego, które można było uznać za słuszne w XIX i XX wieku w odniesieniu do zasobnych w wodę takich rzek jak Ren, Dunaj, czy Missisipi, jest zupełnie nieracjonalne ekonomicznie w XXI wieku w odniesieniu do rzek Polski o całkowicie odmiennych warunkach.

Znaczne kontrowersje wzbudza u koalicjantów także plan przenoszenia transportu kolejowego na barki, co odbierają jako próbę stworzenia konkurencji i zagrożenie dla rodzimej kolei. Przytaczają dodatkowe argumenty przeciwko takiemu rozwiązaniu wykazując, że transport kolejowy jest szybszy, dużo bardziej dostępny z uwagi na istniejącą rozwiniętą sieć połączeń, w minimalnym stopniu uzależniony od czynników zewnętrznych, podczas gdy żegluga wymaga znacznych ingerencji w środowisko rzek, obarczona jest zagrożeniem nieciągłości z uwagi na pokrywę lodową, niedobory wody i wezbrania powodujące przerwy w transporcie. Ryzyko to będzie dodatkowo zwiększać się wraz ze zmianami klimatu i większą częstotliwością zjawisk ekstremalnych.

Obalają też mit o niskiej emisyjności żeglugi, powielany w dokumentach rządowych, przywołując najnowsze dane Europejskiej Agencji Środowiska, wg których w transporcie towarowym kolej emituje trzykrotnie mniej CO2 od żeglugi, a w transporcie pasażerskim, różnica ta jest ośmiokrotna.

Wiele przytoczonych w stanowisku Koalicji danych dotyczy ekonomii, jednak najpoważniejsze zagrożenie dla ludzi, związane z rozwojem dróg wodnych widzą oni we wzroście zagrożenia powodziowego. Bowiem odcięcie koryt od terenów zalewowych, skrócenie długości rzek poprzez prostowanie łuków oraz utrzymywanie wymaganego przez żeglugę wysokiego poziomu wód w korytach szlaków żeglownych to bezpośrednie przyczyny zwiększenia częstotliwości i zasięgu niszczących powodzi. Dowody potwierdzające tę tezę odnajdują w licznych publikacjach dotyczących np. Renu, gdzie na skutek wyprostowania koryta i utraty 85% terenów zalewowych, powodzie o prawdopodobieństwie wystąpienia 1% („raz na sto lat”) w ostatnim stuleciu wystąpiły pięciokrotnie.

Na tym jednak nie koniec kontrowersji i zagrożeń, zwłaszcza gdy KRR omawia problemy na linii hydrotechnika a ochrona środowiska: techniczne przekształcanie rzek w drogi wodne według „Założeń do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030 r.” wiąże się z negatywnym wpływem na wszystkie korytowe i dolinowe typy siedlisk przyrodniczych chronione prawem polskim i UE, dewastacją ponad 1000 km dolin rzecznych, stanowi realne zagrożenie dla 2 parków narodowych, 14 parków krajobrazowych, kilkudziesięciu Specjalnych Obszarów Ochrony Siedliski i Obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 i kilkudziesięciu rezerwatów przyrody. Ponadto zwiększone ładunki zanieczyszczeń wnoszone przez skaskadyzowane i uregulowane koryta do morza pogłębią zasięg martwych stref beztlenowych i zakwitów sinicowych, wywołując zagrożenie i dla środowiska i dla atrakcyjności obszarów nadmorskich. Tego typu strat w ekosystemach wodnych nie da się zminimalizować ani zrekompensować uważają naukowcy skupieni w Koalicji, i zagrozi to realizacji celów środowiskowych określonych w Ramowej Dyrektywie Wodnej UE. Jednocześnie naturalne zespoły siedlisk rzecznych i dolinowych świadczą usługi ekosystemowe o znacznej wartości, których nieuchronna w razie kanalizacji rzek utrata jest całkowicie pomijana w rządowych analizach.

Kończąc swój dokument Koalicja przedstawia listę postulatów i apeluje, aby odstąpić od wielkoskalowych projektów regulacji rzek, noszących znamiona „gigantomanii” rodem z minionej epoki gospodarki centralnie sterowanej, podporządkowanych jednej branży - żegludze towarowej. Proponuje, by zamiast niszczyć polskie rzeki, wdrożyć zintegrowane podejście do gospodarowania wodami, koncentrując wysiłki na poprawie bezpieczeństwa powodziowego i jakości wód poprzez przyjazne środowisku metody ochrony, czyli działania harmonijnie łączących interes człowieka z zachowaniem i poprawą stanu środowiska, stanowiącego nasze narodowe dobro.

Kontakt z przedstawicielami Koalicji Ratujmy Rzeki :
Jacek Engel, Fundacja Greenmind, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 691 384 242
dr Przemysław Nawrocki, WWF Polska, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 608 384 242
dr hab. Wiktor Kotowski, Centrum Ochrony Mokradeł, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , 517 751 379
dr inż. Marta Wiśniewska, Fundacja Greenmind, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 602 888 143
Ewa Leś, Koordynator Koalicji, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 503 414 715

Załącznik:
Stanowisko Koalicji Ratujmy Rzeki w sprawie kanalizacji rzek na potrzeby rozwoju żeglugi towarowej do pobrania tutaj.

Do pobrania: Deklaracja Koalicji Ratujmy Rzeki

 

*Koalicja Ratujmy Rzeki działa na rzecz systemowej ochrony walorów przyrodniczych i naturalnej retencji, szerokiej skali renaturyzacji cieków, ochrony i przywracania ciągłości ekologicznej, dostosowania planów rozwoju żeglugi do rzek oraz planów rozwoju sektorów gospodarki do rzek. W skład Koalicji wchodzą organizacje pozarządowe, osoby indywidualne i przedstawiciele nauki (wykaz - patrz Deklaracja Koalicji).

xxx-ue

 

Life-ok

vistula

 batory


bg logo 1procentnarzeczziemi

 

l2ok.jpg

 

bg logo 100natury

bg logo chronimy wisliska


zxcv.jpg

 

bg logo facebook

 

nsoiiprobaik

logo-ekomuzeum

bg logo naszefilmy

lgr-dsiw-gk

 Untitled-1 copy