Towarzystwo na rzec Ziemi, we współpracy z Fundacją Rozwoju Gmin Polskich rozpoczęło realizację projektu pt: „Segregujmy na serio-monitoring wdrażania przepisów z zakresu gospodarki odpadami", dofinansowanego w ramach środków Programu Obywatele dla Demokracji Mechanizmu Finansowego EOG.

W pierwszym etapie projektu monitorować będziemy wysokość opłat za odbiór odpadów, w tym odpadów zbieranych selektywnie
w 300 wybranych gminach. Porównamy również efektywność zbiórki w tych miejscowościach. Następnie przeprowadzimy szczegółowa analizę 20 przypadków gmin „wyróżniających" się zarówno pozytywnie jak i negatywnie. Monitoring szczegółowy polegać będzie na analizie zgodności systemu gospodarki odpadami z obowiązującym prawem - przegląd uchwał przyjętych przez gminy, analiza ich zgodności przepisami krajowymi, analiza warunków przetargów, złożonych ofert i umów zawartych
z przedsiębiorcami odbierającymi odpady. Ponadto przeanalizowane zostaną roczne sprawozdania przedkładane przez gminę marszałkowi woj. i WIOŚ w zakresie: terminowości przekazania sprawozdania, masy poszczególnych rodzajów odpadów odebranych i sposobie ich zagospodarowania, liczby właścicieli nieruchomości od których odebrane zostały odpady, osiągniętych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku. Przeanalizujemy również sposób informowania mieszkańców o nowym systemie gosp. odpadami w gminach. Przypadki w których w wyniku analizy stwierdzone zostaną naruszenia przekazane zostaną prawnikowi zatrudnionemu w ramach projektu. Przez cały czas trwania projektu funkcjonować będzie Punkt Konsultacyjny, w ramach którego każdy będzie mógł skorzystać z porady prawnej, zgłosić sytuacje problemowe, pytania, prośby o interwencję itp.

W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości planujemy skierowanie sprawy do odpowiedniego organu Przygotujemy internetowy poradnik zawierający schemat działań jakie można podjąć w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, wzory pism (skarg, wniosków) itp. Przeprowadzimy również szkolenia skierowane do urzędników, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz do zainteresowanych mieszkańców.