Towarzystwona rzecz ziemi
Ogólnopolska organizacja działająca na rzecz zachowania,
ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego
Towarzystwona rzecz ziemi
Ogólnopolska organizacja działająca na rzecz zachowania,
ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego
Towarzystwona rzecz ziemi
Ogólnopolska organizacja działająca na rzecz zachowania,
ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego

Aktualności

Utworzenie obszarów Natura 2000 w Polsce od samego początku wywoływało kontrowersje. Brak rzetelnych informacji o sieci oraz niedostateczny stopień udziału społeczeństwa w procesie wdrażania Natura 2000 po wstąpieniu do UE spowodowały wiele nieporozumień i konfliktów. Pomimo szeregu działań, kampanii informacyjno-promocyjnych w opinii znacznej części społeczeństwa, a także władz samorządowych Natura 2000 nadal postrzegana jest jako bariera na drodze rozwoju gospodarczego. Istotnym problem jest ciągle brak dostępu do informacji. Jest on szczególnie widoczny na niższych szczeblach organizacyjnych takich jak samorządy terytorialne. W wielu urzędach gmin nadal brakuje informacji. Mieszkańcy terenów objętych ochroną spotykają się z niekompetencją i brakiem inicjatywy do wspólnego działania. Natomiast inwestorzy zniechęcają się długotrwałymi i niejasnymi procedurami. Takie podejście utrudnia zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy tych regionów oraz ochronę cennych przyrodniczo obszarów i ich bioróżnorodności. W efekcie w wielu miejscach na terenie kraju wdrażanie programu Natura 2000 nadal napotyka na sprzeciw społeczności lokalnej. W ostatnim czasie dotyczy to w szczególności procesu przygotowywania Planów Zadań Ochronnych dla ostoi Natura 2000.

Z drugiej strony wiele przykładów wskazuje, że możliwa jest zmiana podejścia do sieci Natura 2000. W projekcie "Natura się o(d)płaca" realizowanym przez Towarzystwo na rzecz Ziemi w latach 2010-12 udało się do tego przekonać 13 samorządów lokalnych, które wspólnie z Towarzystwo na rzecz Ziemi podjęło działania w celu wykorzystania potencjału znajdujących się na ich terenie ostoi Natura 2000. 13 samorządów, które pierwotnie twardo sprzeciwiało się utworzeniu obszarów Natura 2000, przekonało się, że istnienie ostoi może przynosić gminie wymierne korzyści. W niniejszym projekcie zamierzamy podjąć podobne działania i tym razem objąć nimi kolejnych 10 gmin. Dotychczas 9 gmin podpisało formalne deklaracje współpracy z TNZ - POE- i zaangażowania się (także finansowego) w realizację projektu. Już to świadczy o istotnej zmianie podejścia do tematu Natura 2000 i generalnie problematyki ochrony przyrody. Liczymy, że realizacja projektu pozwoli zainicjowaną transformację. W ramach wsparcia gmin przewidujemy: realizację i emisję w TVP2 cyklu filmowego składającego się z 10 odcinków po 25 min. , promującego obszary objęte projektem, kompleksowe wsparcie eksperckie (w zależności od potrzeb danej gminy), wydanie map poszczególnych gmin, wizyty studyjne z udziałem mieszkańców poszczególnych gmin do miejsc gdzie wdrażanie sieci Natura 2000 przyniosło wymierne korzyści, udział w targach ogólnopolskich, wydanie płyt DVD z filmami promującymi gminę, umieszczenie filmu na kanale „Natura się o(d)płaca” www.youtube.com/Naturasieodplaca. Oferta skierowana do poszczególnych gmin będzie dopasowana do potrzeb danej społeczności i określona szczegółowo po konsultacjach i przeanalizowaniu lokalnej sytuacji.

Celem projektu jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa na temat bioróżnorodności i promocję racjonalnych sposobów korzystania z jej zasobów na obszarach Natura 2000. Cele szczegółowe to: Edukacja ekologiczna społeczeństwa w zakresie zrównoważonego rozwoju na terenach Natura 2000 poprzez emisję cyklu telewizyjnego, umocnienie pozytywnego wizerunku Natura 2000 w społeczeństwie; Zwiększenie dostępu do informacji na temat sieci wśród społ. lokalnych gmin objętym projektem oraz w społeczeństwie; Wykorzystanie potencjału poszczególnych ostoi Natura 2000 dla lokalnego rozwoju; Zainicjowanie i wypromowanie nowych działań, projektów związanych z wykorzystaniem korzyści jakie niesie obecność Natury 2000 na danym terenie; promocja ekoturystyki.

Grupa docelowa projektu to: lokalne społeczności i władze samorządowe 10 wybranych (odbiorcy bezpośrednich działań promocyjnych i informacyjnych, uczestnicy wizyt studyjnych, otrzymanie narzędzi do promocji swojego regionu ), turyści (dostęp do informacji, map), ogół społeczeństwa (odbiorcy cyklu w TVP2), decydenci różnych szczebli (dowiedzą się jak korzystać z istnienia obszarów Natura 2000, zapoznają się z pozytywnymi doświadczeniami w tym zakresie), Ministerstwa Środowiska, GDOŚ, RDOSie (wsparcie w działaniach służących wdrażaniu Natura 2000).

Po zakończeniu projektu będzie możliwość ponownej emisji cyklu telewizyjnego. Wydane w ramach projektu materiały promocyjno - informacyjne trafią do każdej gminy biorącej udział w projekcie, z możliwością wykorzystania w turystyce, edukacji, promocji. Wszystkie materiały wydane w ramach projektu będą również zamieszczone na stronie internetowej projektu, z możliwością pobrania. Nastąpi realizacja przez gminy nowych projektów, które powstaną dzięki wsparciu ekspertów. Aktywizacja społeczności i władz do podejmowania wspólnych działań, korzystania z pozytywnych przykładów stworzy szansę na zrównoważony rozwój gmin objętych projektem. Wzrośnie atrakcyjność turystyczna gmin biorących udział w projekcie, dzięki wydaniu map i promocji projektu.

Projekt jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014. Więcej: http://www.tnz.most.org.pl/nso2/

W ramach projektu pod powyższym tytułem Towarzystwo na rzecz Ziemi wykonało    i zwodowało 3 duże platformy  dla rybitw rzecznych. Dzięki temu powstało miejsce  lęgowe dla ok. 57 par rybitw rzecznych, które utraciły naturalne miejsca lęgowe,  na okres ok. 10 lat (3 platformy * 16 m2 16 m2 * 1,2 pary/ m2 (średnie zagęszczenie par na platformach) = 57,6 pary).

Wykonane platformy mają następujące parametry:

  • Platforma o wymiarach 4m x 4 m.
  • Pływaki z beczek plastikowych.
  • Wyporność platformy - 5 ton.
  • Konstrukcja szkieletu ze stalowych kątowników, płaskowników i ceowników.
  • Podłoga drewniana, impregnowana, z zamontowanymi schronieniami dla piskląt.
  • Na podłodze rozścielony żwir gruby, niełamany w ilości około 2,5 tony.

Platformy zostały zwodowane w maju 2014 roku na żwirowni Zakole A Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa (położonej na granicy Zatora i Jankowic) i niezwłocznie po zwodowaniu zostały zasiedlone przez ptaki. Wybrany zbiornik jest odpowiednio duży oraz leży w pobliżu kompleksów stawowych oraz doliny Wisły, co zapewnia rybitwom odpowiednią bazę pokarmową. Na wybranym do zwodowania platform zbiorniku nie wolno pływać i uprawiać sportów wodnych, jedynymi osobami upoważnionymi do używania sprzętu pływającego są pracownicy kopalni kruszywa.

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo

Towarzystwo na rzec Ziemi, we współpracy z Fundacją Rozwoju Gmin Polskich rozpoczęło realizację projektu pt: „Segregujmy na serio-monitoring wdrażania przepisów z zakresu gospodarki odpadami”, dofinansowanego w ramach środków Programu Obywatele dla Demokracji Mechanizmu Finansowego EOG.

 

W pierwszym etapie projektu monitorować będziemy wysokość opłat za odbiór odpadów, w tym odpadów zbieranych selektywnie w 300 wybranych gminach. Porównamy również efektywność zbiórki w tych miejscowościach. Następnie przeprowadzimy szczegółowa analizę 20 przypadków gmin „wyróżniających” się zarówno  pozytywnie jak i negatywnie. Monitoring szczegółowy polegać będzie na analizie zgodności systemu gospodarki odpadami z obowiązującym prawem - przegląd uchwał przyjętych przez gminy, analiza ich zgodności przepisami krajowymi, analiza warunków przetargów, złożonych ofert i  umów zawartych z przedsiębiorcami odbierającymi odpady. Ponadto przeanalizowane zostaną  roczne  sprawozdania przedkładane przez gminę marszałkowi woj. i WIOŚ w zakresie: terminowości przekazania sprawozdania, masy poszczególnych rodzajów odpadów odebranych i sposobie ich zagospodarowania, liczby właścicieli nieruchomości od których odebrane zostały odpady, osiągniętych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku. Przeanalizujemy również sposób informowania mieszkańców o nowym systemie gosp. odpadami w gminach.  Przypadki w których w wyniku analizy stwierdzone zostaną naruszenia przekazane zostaną prawnikowi zatrudnionemu w ramach projektu. Przez cały czas trwania projektu funkcjonować będzie Punkt Konsultacyjny, w ramach którego każdy będzie mógł skorzystać z porady prawnej, zgłosić sytuacje problemowe, pytania, prośby o interwencję itp. W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości planujemy skierowanie sprawy do odpowiedniego organu Przygotujemy internetowy poradnik zawierający schemat działań jakie można podjąć w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, wzory pism (skarg, wniosków) itp. Przeprowadzimy również szkolenia   skierowane do urzędników, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz do zainteresowanych mieszkańców.

 

Zapraszamy do korzystania ze wsparcia Punku Konsultacyjnego drogą mailową: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. oraz podczas dyżurów telefonicznych pod nr: 519 789 665 - w poniedziałki od godziny 16.00 do 18.00,  środy od 8.00 do 16 oraz w piątki od 14.30 – 18.00.

Szczegółowych informacji na temat projektu udziela Barbara Gajewska – 787 269 974

 

Już siedem gmin, objętych obszarami Natura 2000, korzysta ze wsparcia w ramach projektu „100 %Natury”. Wśród nich znalazły się: Krośnice, Czaplinek, Górowo Iławieckie, Hrubieszów, Mieroszów, Kołaczyce, Lubowidz. Są to gminy które dostrzegają potencjał w obecności Natura 2000 na swoim terenie i starają się go wykorzystać, podejmują działania edukacyjne, promocyjne, wykorzystują przyjazne środowisku technologie,  rozbudowują infrastrukturę turystyczną. Niektóre zrealizowały już szereg działań, inne są na początku drogi. Jednak wszystkie w projekcie widzą szansę lokalnego rozwoju,  dzięki promocji pod wspólną marką - marką Natura 2000.

W ramach projektu walory przyrodnicze i turystyczne, każdej gminy zostaną zaprezentowane na antenie TVP w cyklu telewizyjnym „100% Natury”. Turyści odwiedzający będą mogli korzystać ze specjalnie przygotowanych przewodników multimedialnych, wykorzystujących aplikacje mobilne do pobrania na smartfony i tablety. Będzie to oferta skierowana do turystów którzy są bardziej wymagający, szukają alternatywy dla turystyki masowej, szukają czystego środowiska, kontaktu z naturą, wysokiej jakości usług, kontaktu z lokalną społecznością. Gminy uczestniczące w projekcie będą miały możliwość prezentacji swojej oferty na Targach POLEKO 2015.

Jeszcze  trzy gminy mają szansę na udział w projekcie „100% Natury”.  Wystarczy wypełnić formularz konkursowy, i wysłać zgłoszenie.  Na naszej stronie internetowej znajdują się również szczegółowe informacje na temat konkursu. Na zgłoszenia czekamy do 23 maja 2014 roku.

 Informacji na temat konkursu udziela Barbara Gajewska -  tel. 787 269 974, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin Konkursu

 

Konkurs skierowany jest do gmin, które w całości lub w części zostały objęte siecią Natura 2000. Dla 10 gmin laureatów zostaną przygotowane filmy prezentujące gminę i jej walory przyrodnicze oraz multimedialne przewodniki, wykorzystujące aplikacje mobilne. Wartość wsparcia przypadającego na gminę wyniesie 180 tys. PLN. Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie konkursowym.

Na zgłoszenia konkursowe czekamy do 10 kwietnia 2014 roku. 

Pliki do pobrania:

http://www.tnz.most.org.pl/100procent/regulamin_konkursu.pdf

http://www.tnz.most.org.pl/100procent/formularz_zgloszeniowy.doc

xxx-ue

 

Life-ok

vistula

 batory


bg logo 1procentnarzeczziemi

 

l2ok.jpg

 

bg logo 100natury

bg logo chronimy wisliska


zxcv.jpg

 

bg logo facebook

 

nsoiiprobaik

logo-ekomuzeum

bg logo naszefilmy

lgr-dsiw-gk

 Untitled-1 copy