Towarzystwona rzecz ziemi
Ogólnopolska organizacja działająca na rzecz zachowania,
ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego
Towarzystwona rzecz ziemi
Ogólnopolska organizacja działająca na rzecz zachowania,
ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego
Towarzystwona rzecz ziemi
Ogólnopolska organizacja działająca na rzecz zachowania,
ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego

Aktualności

Towarzystwo na rzecz Ziemi serdecznie zaprasza na konferencje podsumowujące realizację projektów "Chronimy Wiśliska" oraz "Natura znów się o(d)płaca", które odbędą się w dniach 18-20 października 2016 r. w Zatorze (Zatorska Agencja Rozwoju, ul. Juliusza Słowackiego 15, 32-640 Zator). Udział w konferencjach jest bezpłatny (również z zapewnieniem noclegów w Zatorze). Zgłoszenie na konferencje wymaga wypełnienia formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie:
https://goo.gl/forms/KxfGYGPskZDoNn783

Tematyka pierwszej konferencji (Co dalej z ochroną i zagospodarowaniem Wisły?) nawiązuje z jednej strony do prowadzonych działań na rzecz turystycznego i rekreacyjnego wykorzystania doliny Wisły, a z drugiej do rządowych planów poprawy żeglowności Wisły i budowy Kanału Śląskiego.

Druga konferencja poświęcona będzie tematowi budzącemu kontrowersje w wielu gminach - eksploatacji surowców mineralnych. Doświadczenia Zatora pokazują, że działalność inwestycyjną w tym zakresie można pogodzić z oczekiwaniami mieszkańców i wymogami ochrony srodowiska, a tereny poeksploatacyjne mogą stać się atrakcyjnymi miejscami rekreacji i bytowania rzadkich gatunków, dla których tworzy się ostoje sieci Natura 2000. Z drugiej strony niewłaściwy sposób eksploatacji i rekultywacji kreuje czarny obraz tej gałęzi gospodarki.

Podczas trzeciego dnia odbędzie się wizyta studyjna po Dolinie Karpia:
- wycieczka z ornitologiem po kompleksach stawów karpiowych,
- spływ galarem po Wiśle połączony z degustacją produktów lokalnych Doliny Karpia.

Szczegółowa agenda konferencji znajduje się tutaj.

Serdecznie zapraszamy!

 

Masz pytanie lub wątpliwość i nie wiesz do kogo się zwrócić w sprawach dotyczących praw i zasad obowiązujących na terenach objętych siecią Natura 2000? Zgłoś się do Centrum Informacji Natura 2000 utworzonego w ramach projektu „Misja Natura” realizowanego przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowanego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Z usług Centrum mogą korzystać zarówno osoby prywatne, władze lokalne, instytucje, jak i przedsiębiorcy. Eksperci bezpłatnie udzielają informacji na temat obszarów wchodzących w skład sieci Natura 2000, informują o możliwościach lokowania inwestycji. Pomagają też w rozwiązywaniu trudnych spraw, sporządzaniu raportów środowiskowych i przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko. Zespół specjalistów dzieli się również wiedzą pomocną przy sporządzaniu planów zadań ochronnych.

Porad udzielają: przyrodnicy, prawnik, planista, specjalista ds. ekoturystyki i ekoenergetyki oraz doradca rolnośrodowiskowy. W grupie doradców są również fundraiserzy informujący o środkach krajowych i unijnych wspomagających różne formy działalności na obszarach Natura 2000.

Pytania związane z funkcjonowaniem sieci Natura 2000 można zgłaszać osobiście w siedzibie Centrum Informacji Natura 2000 w Krakowie przy ul. Czystej 17/4, poza tym telefonicznie 12 631 57 31, jak i za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej projektu:

www.misjanatura.fwie.pl.

Zapraszamy do kontaktu!

rrr

Projekt obejmuje realizację 18 inicjatyw, których celem są działania na rzecz zrównoważonego rozwoju z zaangażowaniem społeczności lokalnej, służące trwałej ochronie środowiska naturalnego o zróżnicowanej tematyce i sposobach realizacji:


1. Ochrona czynna i monitoring rybitwy czarnej w Dolinie Dolnej Odry PLB320003 – kluczowym obszarze
Natura 2000 dla gatunku
2. Ogród Edukacyjny Permakulturowy w Zagórowie
3. Otwarcie Centrum Pomocy Dla Dzikich Zwierząt w Krakowie
4. Pielęgnacja i odtwarzanie starego sadu tradycyjnych odmian drzew owocowych
na terenie gminy Brzeźnica
5. Utworzenie dużej remizy śródpolnej w miejscowości Bęczyn
6. Odtworzenie dwóch oczek wodnych w miejscowości Bęczyn
7. Odtworzenie zadrzewień śródpolnych w postaci nasadzenia „Wierzbowej Alei”
8. Wioska przyrodniczo – edukacyjna w miejscowości Targowisko
9. Założenie Pokazowego Sadu ze starych odmian drzew sadowniczych występujących na terenie Parku
Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich w gminie Stryków” - „Sad na Dworze”
101. Założenie Edukacyjnego Ogrodu Warzywno-Owocowego prowadzonego metodami permakulturowymi w
Niesułków-Kolonia
11. Rewitalizacja zabytkowego założenia parkowego w Krynkach w ramach działań lokalnej społeczności
12. Ochrona czynna i monitoring rybitwy rzecznej w Dolinie Dolnej Soły PLB120004– kluczowym obszarze
Natura 2000 dla gatunku
13. Czynna ochrona ptaków i nietoperzy w Krzeszowicach
14. Czynna ochrona bogatej w storczyki łąki modraszkowej znajdującej się na północny wschód od stacji
kolejowej Libiąż
15. Usuwanie roślinności inwazyjnej z wybranych miejsc będących we wstępnej fazie inwazji na terenie gminy
Krzeszowice
16. Leczenie dzikich zwierząt
17. Jerzmanowice - Przeginia gościnna dla ptaków
18. Czynna ochrona płazów w gminie Krzeszowice.

 

Projekt sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

logotyp-13

 

W ramach realizacji projektu Towarzystwo na rzecz Ziemi udzieli wsparcia 10 gminom, w których tworzenie ostoi sieci Natura 2000 napotkało opór ze strony społeczności lokalnych. Będą to gminy: Długosiodło, Kobylnica, Miechów , Oświęcim (gmina wiejska), Przygodzice, Rząśnik, Spytkowice, Turawa, Urszulin i Zarszyn. W szczególności przewidujemy:

  1. Prezentację gminy i jej walorów przyrodniczych w cyklu telewizyjnym pod hasłem „Natura się o(d)płaca”. Program będzie także dokumentował działania podjęte w ramach niniejszego projektu. Dwanaście 25-minutowych odcinków (każdy poświęcony jednej gminie) zostanie pokazanych w programie II TVP, zostaną również umieszczone w kanale internetowym Youtube.
  2. Udzielenia gminie pomocy eksperckiej w zakresie szkoleń, konsultacji i pomocy w przygotowaniu projektów (zarówno promocyjno-edukacyjnych, jak inwestycyjnych) związanych z Naturą 2000 (walorami ostoi) lub sfinansowania dodatkowych działań promocyjnych we wskazanej przez gminę formie.
  3. Organizację wizyty studyjnej mieszkańców gminy (krajowej lub zagranicznej) do podobnego obszaru Natura 2000, gdzie jego funkcjonowanie przebiega bezkonfliktowo i przynosi wymierne korzyści.
  4. Wsparcie promocyjne gminy w formie przygotowania i wydania materiałów promocyjnych i informacyjnych (nakład 10 tys. egz.): mapy gminy i obszaru Natura 2000 promującej walory gminy (przyrodnicze, kulturowe, historyczne itp.), strony internetowej, udziału w targach ochrony środowiska Poleko i turystycznych Tour Salon, przygotowania i wydania na płycie DVD filmu promującego gminę.

Efektem projektu będzie: Edukacja ekologiczna społeczeństwa w zakresie zrównoważonego rozwoju na terenach Natura 2000 poprzez emisję cyklu telewizyjnego, umocnienie pozytywnego wizerunku Natura 2000 w społeczeństwie; Zwiększenie dostępu do informacji na temat sieci wśród społ. lokalnych gmin objętym projektem oraz w społeczeństwie; Wykorzystanie potencjału poszczególnych ostoi Natura 2000 dla lokalnego rozwoju; Zainicjowanie i wypromowanie nowych działań, projektów związanych z wykorzystaniem korzyści jakie niesie obecność Natury 2000 na danym terenie; promocja ekoturystyki.

Wydane w ramach projektu materiały promocyjno - informacyjne trafią do każdej gminy biorącej udział w projekcie, z możliwością wykorzystania w turystyce, edukacji, promocji. Wszystkie materiały wydane w ramach projektu będą również zamieszczone na stronie internetowej projektu, z możliwością pobrania. Nastąpi realizacja przez gminy nowych projektów, które powstaną dzięki wsparciu ekspertów. Aktywizacja społeczności i władz do podejmowania wspólnych działań, korzystania z pozytywnych przykładów, stworzy szansę na zrównoważony rozwój gmin objętych projektem. Wzrośnie atrakcyjność turystyczna gmin biorących udział w projekcie, dzięki wydaniu map, filmów DVD i promocji projektu. Po zakończeniu projektu będzie możliwość ponownej emisji cyklu telewizyjnego.

Grupa docelowa projektu to: lokalne społeczności i władze samorządowe 10 wybranych (odbiorcy bezpośrednich działań promocyjnych i informacyjnych, uczestnicy wizyt studyjnych, otrzymanie narzędzi do promocji swojego regionu ), turyści (dostęp do informacji, map), ogół społeczeństwa (odbiorcy cyklu w TVP2), decydenci różnych szczebli (dowiedzą się jak korzystać z istnienia obszarów Natura 2000, zapoznają się z pozytywnymi doświadczeniami w tym zakresie), Ministerstwa Środowiska, GDOŚ, RDOSie (wsparcie w działaniach służących wdrażaniu Natura 2000).

Projekt jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

Utworzenie obszarów Natura 2000 w Polsce od samego początku wywoływało kontrowersje. Brak rzetelnych informacji o sieci oraz niedostateczny stopień udziału społeczeństwa w procesie wdrażania Natura 2000 po wstąpieniu do UE spowodowały wiele nieporozumień i konfliktów. Pomimo szeregu działań, kampanii informacyjno-promocyjnych w opinii znacznej części społeczeństwa, a także władz samorządowych Natura 2000 nadal postrzegana jest jako bariera na drodze rozwoju gospodarczego. Istotnym problem jest ciągle brak dostępu do informacji. Jest on szczególnie widoczny na niższych szczeblach organizacyjnych takich jak samorządy terytorialne. W wielu urzędach gmin nadal brakuje informacji. Mieszkańcy terenów objętych ochroną spotykają się z niekompetencją i brakiem inicjatywy do wspólnego działania. Natomiast inwestorzy zniechęcają się długotrwałymi i niejasnymi procedurami. Takie podejście utrudnia zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy tych regionów oraz ochronę cennych przyrodniczo obszarów i ich bioróżnorodności. W efekcie w wielu miejscach na terenie kraju wdrażanie programu Natura 2000 nadal napotyka na sprzeciw społeczności lokalnej. W ostatnim czasie dotyczy to w szczególności procesu przygotowywania Planów Zadań Ochronnych dla ostoi Natura 2000.

Z drugiej strony wiele przykładów wskazuje, że możliwa jest zmiana podejścia do sieci Natura 2000. W projekcie "Natura się o(d)płaca" realizowanym przez Towarzystwo na rzecz Ziemi w latach 2010-12 udało się do tego przekonać 13 samorządów lokalnych, które wspólnie z Towarzystwo na rzecz Ziemi podjęło działania w celu wykorzystania potencjału znajdujących się na ich terenie ostoi Natura 2000. 13 samorządów, które pierwotnie twardo sprzeciwiało się utworzeniu obszarów Natura 2000, przekonało się, że istnienie ostoi może przynosić gminie wymierne korzyści. W niniejszym projekcie zamierzamy podjąć podobne działania i tym razem objąć nimi kolejnych 10 gmin. Dotychczas 9 gmin podpisało formalne deklaracje współpracy z TNZ - POE- i zaangażowania się (także finansowego) w realizację projektu. Już to świadczy o istotnej zmianie podejścia do tematu Natura 2000 i generalnie problematyki ochrony przyrody. Liczymy, że realizacja projektu pozwoli zainicjowaną transformację. W ramach wsparcia gmin przewidujemy: realizację i emisję w TVP2 cyklu filmowego składającego się z 10 odcinków po 25 min. , promującego obszary objęte projektem, kompleksowe wsparcie eksperckie (w zależności od potrzeb danej gminy), wydanie map poszczególnych gmin, wizyty studyjne z udziałem mieszkańców poszczególnych gmin do miejsc gdzie wdrażanie sieci Natura 2000 przyniosło wymierne korzyści, udział w targach ogólnopolskich, wydanie płyt DVD z filmami promującymi gminę, umieszczenie filmu na kanale „Natura się o(d)płaca” www.youtube.com/Naturasieodplaca. Oferta skierowana do poszczególnych gmin będzie dopasowana do potrzeb danej społeczności i określona szczegółowo po konsultacjach i przeanalizowaniu lokalnej sytuacji.

Celem projektu jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa na temat bioróżnorodności i promocję racjonalnych sposobów korzystania z jej zasobów na obszarach Natura 2000. Cele szczegółowe to: Edukacja ekologiczna społeczeństwa w zakresie zrównoważonego rozwoju na terenach Natura 2000 poprzez emisję cyklu telewizyjnego, umocnienie pozytywnego wizerunku Natura 2000 w społeczeństwie; Zwiększenie dostępu do informacji na temat sieci wśród społ. lokalnych gmin objętym projektem oraz w społeczeństwie; Wykorzystanie potencjału poszczególnych ostoi Natura 2000 dla lokalnego rozwoju; Zainicjowanie i wypromowanie nowych działań, projektów związanych z wykorzystaniem korzyści jakie niesie obecność Natury 2000 na danym terenie; promocja ekoturystyki.

Grupa docelowa projektu to: lokalne społeczności i władze samorządowe 10 wybranych (odbiorcy bezpośrednich działań promocyjnych i informacyjnych, uczestnicy wizyt studyjnych, otrzymanie narzędzi do promocji swojego regionu ), turyści (dostęp do informacji, map), ogół społeczeństwa (odbiorcy cyklu w TVP2), decydenci różnych szczebli (dowiedzą się jak korzystać z istnienia obszarów Natura 2000, zapoznają się z pozytywnymi doświadczeniami w tym zakresie), Ministerstwa Środowiska, GDOŚ, RDOSie (wsparcie w działaniach służących wdrażaniu Natura 2000).

Po zakończeniu projektu będzie możliwość ponownej emisji cyklu telewizyjnego. Wydane w ramach projektu materiały promocyjno - informacyjne trafią do każdej gminy biorącej udział w projekcie, z możliwością wykorzystania w turystyce, edukacji, promocji. Wszystkie materiały wydane w ramach projektu będą również zamieszczone na stronie internetowej projektu, z możliwością pobrania. Nastąpi realizacja przez gminy nowych projektów, które powstaną dzięki wsparciu ekspertów. Aktywizacja społeczności i władz do podejmowania wspólnych działań, korzystania z pozytywnych przykładów stworzy szansę na zrównoważony rozwój gmin objętych projektem. Wzrośnie atrakcyjność turystyczna gmin biorących udział w projekcie, dzięki wydaniu map i promocji projektu.

Projekt jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014. Więcej: http://www.tnz.most.org.pl/nso2/

xxx-ue

 

Life-ok

vistula

 batory


bg logo 1procentnarzeczziemi

 

l2ok.jpg

 

bg logo 100natury

bg logo chronimy wisliska


zxcv.jpg

 

bg logo facebook

 

nsoiiprobaik

logo-ekomuzeum

bg logo naszefilmy

lgr-dsiw-gk

 Untitled-1 copy