Towarzystwona rzecz ziemi
Ogólnopolska organizacja działająca na rzecz zachowania,
ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego
Towarzystwona rzecz ziemi
Ogólnopolska organizacja działająca na rzecz zachowania,
ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego
Towarzystwona rzecz ziemi
Ogólnopolska organizacja działająca na rzecz zachowania,
ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego

Wstęp

Celem projektu jest m.in.:

 • popularyzacja wiedzy o pozaprodukcyjnych walorach stawów karpiowychi łowisk wędkarskich - uświadomienie odbiorcom znaczenia tych obszarów dla ochrony, także innych istotnych funkcji środowiskowych jakie pełnią,
 • wzrost porozumienia/zrozumienia między środowiskami ekologów i rybaków/wędkarzy oraz nawiązanie współpracy,
 • upowszechnienie wzorcowego (także w skali międzynarodowej) modeluzrównoważonej gospodarki rybackiej na stawach w Dolinie Karpia, łączącego wysokie walory przyrodnicze z produkcją ryb,promocja i upowszechnianie realizowanego w Dolinie karpia modelu wspólpracy różnych podmiotów (w szczególności organizacji ekologicznych, społecznych, rybakow i władz lokalnych) na rzecz promocji i wykorzysttania pozaprodukcyjnych walorów stawówów rybackich.

W ramach projektu przewidujemy organizację sześciu regionalnych konferencji w województwach Polski Południowej (dolnoślaskim, opolskim, slaskim, małopolskim, podkarpackim i lubelskim), w których znajdują się najwieksze i najbardziej cenne przyrodniczo kompleksy stawów rybnych, a także liczne żwirownie (ze względu na obecność pokładów żwiru naniesionyc przez górskie rzeki). Konferencje skierowane sa dla nauczycieli, przedstawicieli organizacji ekologicznyc/przyrodniczych i rybaków. Celem konferencji jest promocja zrównoważonego modelu gospodarki rybackiej, walorów przyrodniczych stawów i żwirowni.

Piotr Rymarowicz, koordynator

 

Szczegółowy opis projektu

Ziemne stawy typu karpiowego w swej zasadniczej funkcji są wykorzystywane do chowu i hodowli ryb. W Polsce głównym produkowanym w nich gatunkiem jest karp Cyprinus carpio L., choć z roku na rok zwiększa się udział ryb innych gatunków. W odróżnieniu jednak od innych form akwakultury, w których woda jest wykorzystywana głównie jako fizyczne środowisko życia ryb i innych organizmów wodnych, stanowiących obiekt zainteresowania producenta, ziemne stawy typu karpiowego funkcjonują jako swoisty złożony bioreaktor, współreagujący z bliższym i dalszym otoczeniem. Ta właśnie ich cecha w epoce równoważenia działalności ludzkiej wydaje się nabierać coraz większego znaczenia. Istotą rzeczy jest tutaj umiejętność połączenia i wykorzystania wszystkich funkcji stawów.

Stawy karpiowe, oprócz swej zasadniczej roli, jaką jest produkcja ryb, pełnią także funkcje przyrodniczo-społeczne. Technologia produkcji ryb w stawach dostosowana jest do naturalnego, naprzemiennego rytmu pór roku. Gospodarka wodą w stawach karpiowych opiera się na ich cyklicznym wiosennym i jesiennym napełnianiu i opróżnianiu, z zatrzymaniem wody w okresie letnim. Stawy karpiowe przyczyniają się do stabilizacji przepływu w rzekach, gdyż wykorzystują okresowy nadmiar wody, płynącej rzekami w okresie wiosennym, a w okresie jesiennym, gdy występuje czasowy niedobór opadów, odprowadzają wykorzystaną wodę do rzek. Zwiększona wilgotność powietrza i gleby na terenach otaczających stawy powoduje bujny rozwój szaty roślinnej tych terenów i ich zasiedlanie przez liczne gatunki zwierząt, co w konsekwencji wywołuje wzrost różnorodności biologicznej. Skład gatunkowy ichtiofauny stawów karpiowych coraz częściej uzupełniany jest o inne niż karp gatunki ryb, w tym karpiowate gatunki reofilne, stanowiące wysokiej jakości materiał zarybieniowy dla wód powierzchniowych. Woda doprowadzana z rzek do stawów jest bogata w związki biogenne, które włączane są w cykl przemian biochemicznych w stawach, wywołujących wzrost ich żyzności. Efektem tego jest tworzenie bazy pokarmowej dla zasiedlających stawy organizmów, w tym ryb, produkowanych głównie w oparciu o naturalną bazę pokarmową, uzupełnianą jedynie paszami zbożowymi. Finalnym tego skutkiem jest odprowadza?nie ze stawów wód poprodukcyjnych o znacznie zmniejszonej koncentracji związków biogennych, co pozytywnie wpływa na jakość wód rzecznych. Bogactwo przyrodnicze ziemnych stawów rybnych typu karpiowego, głęboko posadowiona w historii tradycja rybacka, twórczy wkład w kształtowanie krajobrazu i walory rekreacyjne stawów, nadają im dodatkowy wymiar w postaci potencjału edukacyjnego. Ponadto, zlokalizowane na terenach wiejskich stawowe gospodarstwa rybackie są często podstawowym miejscem zatrudnienia lokalnej ludności oraz istotnym elementem ekonomicznego funkcjonowania regionu. Połączenie wszystkich wymienionych funkcji tradycyjnych stawów karpiowych pozwala postrzegać gospodarkę stawową jako niemal idealny przykład zrównoważonego rozwoju. Podobną rolę, choć w mniejszym stopniu, pełnią żwirownie i powstałe w wyniku ich funkcjonowania zbiorniki, pełniące funkcje łowisk wędkarskich.

Czynnikiem pobudzającym bioróżnorodność stawów jest zatrzymana w nich woda i to zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio, dzięki zwiększeniu wilgotności otaczającego stawy powietrza. Stawy, a zwłaszcza duża ich koncentracja na danym terenie, sprzyjają wystąpieniu zjawiska utrzymywania wilgotności powietrza bliżej powierzchni ziemi. Generalny schemat cyrkulacji pary wodnej w atmosferze, opierający się na odparowaniu wody w jednym miejscu, uniesieniu pary do wyższych warstw atmosfery, prze?mieszczeniu, kondensacji i precypitacji na innym obszarze, w obrębie stawów ulega pewnemu zaburzeniu. Dzięki istnieniu dużych różnic temperatury między dniem i nocą, para wodna ulega zatrzymaniu na miejscu i nie unosi się wyżej. Zwiększona wilgotność powietrza sprzyja bujnemu rozwojowi roślinności, co z kolei stwarza dogodne warunki siedliskowe dla różnorodnych gatunkowo przedstawicieli fauny. Wyróżnić należy tutaj kilka stref, różniących się bądź to charakterem, bądź składem gatunkowym zasiedlających je przedstawicieli flory i fauny. Jedną z nich jest otoczenie stawów, w obrębie którego bujnie rozwijają się drzewa, krzewy i roślinność zielna. Wśród roślin występuje ogromne bogactwo przedstawicieli świata zwierząt krę?gowych i bezkręgowych. Różnorodność roślinna sprzyja tworzeniu miejsc lęgowych dla ptaków i żerowisk. Unoszące się nad wodą owady tworzą bogate źródło pokarmu dla ptaków owadożernych i nietoperzy. Drugą strefą jest powierzchnia grobli stawowych, często tworzących różnorodne i malownicze formy, zależnie od istniejących warunków naturalnych. Porośnięte roślinnością zielną groble tworzą znakomitą niszę lęgową dla wielu ptaków związanych ze środowiskiem wodnym. Brak zakrzaczeń na groblach, często postrzegany jako wada, stanowi niewątpliwą zaletę dla gniazdujących na groblach ptaków. Daleka i niezakłócona krzewami widoczność stwarza ptakom poczucie bezpieczeństwa, gdyż niewysoka roślinność zielna nie stanowi dostatecznego ukrycia dla drapieżników i szkodników mogących zagrozić lęgom. Trzecią strefę tworzy wypełniona wodą misa stawowa. Tutaj także występuje ogromne bogactwo życia w postaci bezkręgowców wodnych, będących naturalnym źródłem pokarmu dla ryb, licznych przedstawicieli płazów ogonowych i bezogonowych oraz dla ryb produkowanych w stawach lub przedostających się do nich z dopływającą wodą. Skład gatunkowy ichtiofauny obecnej w stawach, choć w dużej mierze będący skutkiem przemyślanej działalności człowieka, jest dostosowany do możliwości produkcyjnej stawu, w którym pokarm naturalny jest najbardziej istotnym elementem technologii chowu. Stąd też, obsadę stawu stanowią zarówno ryby żerujące przy dnie, jak i gatunki związane bardziej z tonią wodną. Skład obsad stawowych uzupełniają drapieżniki, odpowiedzialne za eliminację niepożądanych w stawie gatunków ryb i zwierząt bezkręgowych, jak również osłabionych osobników ryb, stanowiących podstawowy skład obsad.

Stawy rybne dostarczały przez stulecia głównie ryby konsumpcyjnej. W ostatnich latach coraz istotniejszym i coraz bardziej zauważalnym elementem stawowej produkcji rybackiej jest chów materiału zarybieniowego licznych gatunków karpiowatych ryb reofilnych, przeznaczonego do zarybień wód otwartych. Wyprodukowany w stawach materiał zarybieniowy prezentuje wysoką jakość z uwagi na fakt prowadzenia jego chowu w warunkach zbliżonych do tych, jakie występują w wodach zarybianych.

Całkowita liczba gatunków roślin i zwierząt zasiedlających stawy i ich najbliższe oko?lice liczona jest w tysiącach. Dla kompleksu stawów w Gołyszu już w latach 60. XX wieku przeprowadzono analizę składu gatunkowego flory i fauny, której łączny wynik wyniósł 2105 gatunków (Siemińska i Siemińska 1967). W obrębie stawów występuje wiele gatunków chronionych, z których część jest określana jako gatunki zagrożone i ginące (np. kotewka orzech wodny i grzybieńczyk wodny). Gatunki te jednak osiedlają się w obrębie stawów i znakomicie funkcjonują w zgodzie z naturalnym, ustalonym kilkusetletnią tradycją rytmem, wyznaczanym technologią chowu ryb. Także stawy, z których ze względów technologicznych wypuszczono wodę, stają się cennym siedliskiem dla wielu gatunków zwierząt. Należą dla nich zwłaszcza ptaki siewkowate, podczas migracji znajdujące w wilgotnym dnie bogactwo pokarmu. Niestety, bioróżnorodność może być także swoistym utrapieniem. Wiele gatunków zwierząt, przed laty nielicznych lub zupełnie nieobecnych w obrębie stawów, dzisiaj stanowi poważne zagrożenie dla produkcji stawowej i dla innych gatunków zwierząt, wywierając zarówno bezpośrednią presję, jak i stwarzając zagrożenie epizootyczne. Stan taki jest bezpośrednim skutkiem bezkrytycznej ochrony wielu gatunków, które choć nieliczne poza środowiskiem związanym z wodą, w obrębie stawów od lat rozbudowywały swoje populacje.

Powyższe, pozaprodukcyjne funkcje stawów i zbiorników wędkarskich są w większości nieznane ogółowi społeczeństwa, przedstawicielom władz, częstokroć także samym rybakom i wędkarzom, a przez to niedoceniane i niewykorzystywane. Mogą one równocześnie stanowić poważne obciążenie dla prowadzonej na stawach rybnych gospodarki i powinny być rekompensowane przez społeczeństwo w formie programów stawo-środowiskowych (analogicznie jak w przypadku programów rolnośrodowiskowych).

Od ok. 5 lat na terenie Doliny Karpia (6 gmin w rejonie Zatora i Oświęcimia) Towarzystwo na rzecz Ziemi, we współpracy z partnerami społecznymi, realizuje liczne inicjatywy o charakterze promocyjnym i edukacyjnym. Udało się przełamać bariery i uprzedzenia i wypracować model współpracy, który naszym zdaniem zasługuje na upowszechnienie, tym bardziej, że w wielu regionach rybacy i przyrodnicy (ornitolodzy) są środowiskami silnie zantagonizowanymi. Więcej informacji o dotychczasowych działaniach w Dolinie Karpia znajduje się w pkt. 3. wniosku (Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju - ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną) i w załączonym raporcie rocznym za rok 2007.

W Ministerstwie Rolnictwa trwają końcowe prace nad Programem Operacyjnym ?Rybołówstwo i przetwórstwo ryb? w latach 2007-13. W programie tym po raz pierwszy znajdzie się tzw. pakiet środowiskowy - nowy mechanizm finansowy przeznaczony dla rybaków, których stawy pełnią funkcje pozaprodukcyjne. W Programie znajdą się także inne mechanizmy, z których będą mogli korzystać właściciele stawów i łowisk wędkarskich, np. środki na rozwój działalności pozaprodukcyjnej/usługowej. Program ten wymaga promocji wśród rybaków, a jego wdrożenie przyczyni się do utrwalenia zrównoważonej gospodarki rybackiej (uwzględniającej m.in. wymogi ochrony przyrody).

 

Podstawowe zadania projektu

Celem projektu jest popularyzacja wiedzy o pozaprodukcyjnych walorach stawów karpiowych i łowisk wędkarskich, uświadomienie odbiorcom ich znaczenia tych obszarów dla ochrony przyrody, a także innych istotnych funkcji środowiskowych jakie pełnią (np. retencji wody).

Cele szczegółowe:

 1. Wzrost świadomości o przyrodniczych i pozaprodukcyjnych wartości stawów wśród opinii społecznej; kreowanie postaw przyjaznych gospodarce rybackiej i wędkarstwu.
 2. Wzrost porozumienia/zrozumienia między środowiskami ekologów i rybaków/wędkarzy.
 3. Podjęcie próby określenia rozsądnego kompromisu pomiędzy wymogami efektywnej gospodarki rybackiej, a ochroną walorów przyrodniczych.
 4. Upowszechnienie wzorcowego (także w skali międzynarodowej) modelu zrównoważonej gospodarki rybackiej na stawach w Dolinie Karpia, łączącego wysokie walory przyrodnicze z produkcją ryb.
 5. Promocja Programu Operacyjnego ?Rybołówstwo i przetwórstwo ryb? 2007-13, ze szczególnym naciskiem na pakiet środowiskowy - nowy mechanizm finansowy skierowany do rybaków, których stawy pełnią funkcje pozaprodukcyjne (a także inne mechanizmy, z których będą mogli korzystać właściciele stawów i łowisk wędkarskich).
 6. Promocja i upowszechnienie realizowanego w Dolinie Karpia modelu współpracy różnych podmiotów (w szczególności organizacji ekologicznych, społecznych, rybaków i władz lokalnych) na rzecz promocji i wykorzystania pozaprodukcyjnych walorów stawów rybackich.
 7. Zachowanie oraz zwiększenie bioróżnorodności stawów rybnych i żwirowni poprzez kontynuację programu ochrony rybitwy rzecznej. Popularyzacja i kontynuacja programu ochrony rybitw rzecznych w oparciu o stawy i zbiorniki pożwirowe.
 8. Kreowanie pozytywnego wizerunku hodowli ryb w ziemnych stawach typu karpiowego w społeczeństwie.


W ramach projektu przewidujemy:

 1. Opracowanie, wydanie i dystrybucję zestawu 10 plansz edukacyjnych (format B1) w nakładzie 1600 egz. (kompletów) prezentujących przyrodnicze i środowiskowe funkcje stawów, żwirowni i łowisk wędkarskich.
 2. Opracowanie, wydanie i dystrybucję broszury nt. przyrodniczych i środowiskowych funkcji stawów, stanowiącej komentarz i materiał uzupełniający do ww. plansz edukacyjnych, która będzie mogła być wykorzystywana przez nauczycieli podczas zajęć z wykorzystaniem plansz. Broszura zostanie i powielona w nakładzie 2 tys. egz. opublikowana w Internecie. Dystrybucja ww. plansz i broszury będzie prowadzona podczas poniższych konferencji i targów oraz we współpracy z Kuratoriami Oświaty (delegaturami).
 3. Opracowanie, druk i dystrybucję ulotki (format 2xA4, nakład 10 tys. egz.) nt. przyrodniczych walorów stawów i gospodarki rybackiej. Ulotka zostanie przekazana beneficjentom projektu, w szczególności nauczycielom, rybakom i przedstawicielom współpracujących organizacji i instytucji, celem dalszej dystrybucji.
 4. Opracowanie logo projektu.
 5. Wykonanie ekologicznych toreb bawełnianych na zakupy (1600 egz.) z nadrukiem (logo, informacją o sponsorze, realizatorze projektu, partnerach itp.) promujących projekt.
 6. Organizację sześciu regionalnych konferencji dla nauczycieli, przedstawicieli organizacji ekologicznych/przyrodniczych i rybaków, w celu promocji zrównoważonego modelu gospodarki rybackiej, walorów przyrodniczych stawów i żwirowni oraz dystrybucji materiałów edukacyjnych (ww. i z poprzednich projektów realizowanych przez wnioskodawcę i współpracujące organizacje). Podczas konferencji zaprezentujemy w szczególności różnorodne funkcje pełnione przez stawy (i częściowo żwirownie) ? przyrodniczą, turystyczną, edukacyjną, rekreacyjną, środowiskową, łowiecką itp. Wskażemy na przykładach, jak można je wykorzystywać dla uzyskania dodatkowych przychodów z działalności rybackiej i wędkarskiej. W II części konferencji, przeznaczonej głownie dla rybaków i przedstawicieli organizacji, przedstawimy założenia Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb" 2007-13, ze szczególnym naciskiem na pakiet środowiskowy - dopłaty do utrzymania pozaprodukcyjnych funkcji stawów (nowy mechanizm, nieobecny w poprzednim okresie programowania).
 7. Konfrencje zostaną zorganizowane w województwach Polski Południowej (dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim i lubelskim), w których znajdują się największe i najbardziej cenne przyrodniczo kompleksy stawów rybnych, a także liczne żwirownie (ze względu na obecność pokładów żwiru naniesionych przez górskie rzeki). Prezentacje z konferencji zostaną opublikowane w Internecie aby umożliwić zapoznanie się z nimi osób, które nie mogły uczestniczyć w konferencji.
 8. Przygotowanie stoisk i materiałów na Europejską Konferencję Akwakultury Aqua 2008 i Aquaculture Europe 2009, która odbędzie się w Krakowie we wrześniu br. targi Poleko 2008 w Poznaniu w październiku br., w szczególności anglojęzycznej (rozszerzonej) wersji filmu "Skąd się biorą karpie?" (Where do the carps come from?), celem jego prezentacji i przekazania uczestnikom (łącznie z wcześniejszym filmem "Dolina Karpia - ludzie, ryby i ptaki", który posiada już wersję anglojęzyczną). Film zostanie wydany w wersji dwujęzycznej w nakładzie 2000 egz. na płycie DVD łącznie z filmem "Dolina Karpia" (który już ma wersję anglojęzyczną).
 9. Organizację stoisk i udział w ww. Konferencjach i Targach.
 10. Przygotowanie strony internetowej projektu, umieszczenie na niej wersji elektronicznych plansz, a także pozostałych materiałów powstałych w ramach projektu.
 11. Organizacja wyjazdu studyjnego dla uczestników Aqua 2008 na stawy w Dolinie Karpia celem prezentacji modelu zrównoważonej gospodarki rybackiej.
 12. Remont platform dla rybitw rzecznych na zbiornikach pożwirowych (po eksploatacji żwiru) i na stawach rybnych.
 13. Udostępnienie materiałów powstałych w ramach projektu (łącznie z filmem) w Internecie (na stronie internetowej projektu).
 14. Organizację dwudniowej konferencji podsumowującej połączonej ze spotkaniem koalicji na rzecz rybactwa ekologicznego.

 

Utworzenie Muzeum Karpia

W trakcie przeprowadzki Rybackiego Zakładu Doświadczalnego zostały odnalezione unikalne zdjęcia z początku XX wieku. Ich stan jest jednak już mocno nadszarpnięty zębem czasu i konieczne jest ich "odnowienie". Postanowiliśmy nie tylko odnaleźć różne wartościowe zapiski, zdjęcia, czy przedmioty, bo to byłby tylko połowiczny sukces, ale również udostępnić ich oglądanie osobom zainteresowanym. Pomysł zakłada utworzenie Muzeum w centrum kompleksu stawów na Przyrębie obok Zatora, w części budynku dawnej agronomówki. Takie usytuowanie dawałoby możliwość odwiedzającym połączenia informacji teoretycznych z Muzeum, z praktycznymi przekazanymi podczas zwiedzania kompleksu rybackiego. W tym momencie jest to jednak niemożliwe, ze względu na konieczność przeprowadzenia remontu, dlatego eksponaty, które zgromadzimy podczas realizacji projektu, a które w przyszłości staną się wyposażaniem Muzeum, zostaną zgromadzone w siedzibie Towarzystwa Miłośników Ziemi Zatorskiej.

Opracowanie koncepcji Muzeum Karpia - ekomuzeum, które obejmie nie tylko budynek (w tym wypadku agronomówki w centralnym punkcie stawów) i ekspozycję, ale tez obszar (fizyczny i "kulturowy"), który go otacza. Celem tworzenia ekomuzeów jest: ochrona i zachowanie zasobów przyrodniczych i kulturowych, odkrywanie i interpretacja miejscowego dziedzictwa, wzmacnianie lokalnej tożsamości, rozwój zrównoważonej turystyki i promocja lokalnej wytwórczości. W ramach zadania zostanie opracowana koncepcja zagospodarowania poszczególnych pomieszczeń agronomówki.

Więcej o projekcie na stronie "Stawy Przeręb. Eko-muzeum Karpia"

 

Konferencje regionalne

W ramach projektu przewidujemy organizację sześciu regionalnych konferencji w województwach Polski Południowej (dolnoślaskim, opolskim, slaskim, małopolskim, podkarpackim i lubelskim), w których znajdują się najwieksze i najbardziej cenne przyrodniczo kompleksy stawów rybnych, a także liczne żwirownie (ze względu na obecność pokładów żwiru naniesionyc przez górskie rzeki). Konferencje skierowane sa dla nauczycieli, przedstawicieli organizacji ekologicznyc/przyrodniczych i rybaków. Celem konferencji jest promocja zrównoważonego modelu gospodarki rybackiej, walorów przyrodniczych stawów i żwirowni. 

W trakcie konferencji nieodpłatnie dystrybuowane będą materiały edukacyjne w postaci:

 • plansz edukacyjnych (format B1) prezentujących przyrodnicze i środowiskowe funkcje stawów, żwirowni i łowisk wędkarskich,
 • broszur nt. przyrodniczych i środodwiskowych funkcji stawów, stanowiących komentarz i materiał uzupełniający do ww. plansz edukacyjnych, które beda mogły być wykorzystywane przez nauczycieli podczas zajęć z wykorzystaniem plansz,
 • ulotek (format 2xA4) nt. przyrodniczych walorów staww i gospodarki rybackiej,
 • ekologicznych toreb bawełnianych na zakupy.

Podczas konferncji zaprezentujemy w szczególnosci różnorodne funkcje pełnione przez stawy (i częściowo żwirownie) - przyrodniczą, turystyczną, edukacyjną, rekreacyjną, środowiskową, łowiecką itp. Wskażemy na przykładach, jak można je wykorzystywać dla uzyskania dodatkowych przychodów z działalnosci rybackiej i wędkarskiej. W II części konferencji, przeznaczonej głównie dla rybaków i przedstawicieli organizacji, przedstawimy założenia Programu Operacyjnego "Rybołóstwo i przetwórstwo ryb" 2007-13 ze szczególnym naciskiem na pakiet środowiskowy - dopłaty do utrzymania pozaprodukcyjnych funkcji stawów (nowy mechanizm, nieobecny w poprzednim systemie programowania).

Kontakt:
Katarzyna Świątek - koordynator projektu
Towarzystwo na rzecz Ziemi
ul. Leszczyńskiej 7, 32-600 Oświęcim
tel. +48 507 284 528
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do pobrania zaproszenia i informacje o konferencjach:

 

Konferencja i Targi Akwakultury Aqua 2008

W dniach 16-18 września 2008 w centrum wystawienniczym Targi w Krakowie odbyła się Konferencja i Targi Akwakultury Aqua 2008. Komitet Sterujący Aquaculture Europe 2008 zdecydował, że Targi Aqua 2008 poświęcone będą głównie kwestiom związanym z odpowiedzialnym zarządzaniem zasobami środowiskowymi, ludzkimi i materiałowymi dla zrównoważonego rozwoju hodowli ryb. Była to pierwsza konferencja i wystawa Europejskiej Organizacji Awakultury (European Aquaculture Society, EAS) odbywająca się w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Według polskich organizatorów miała ona stworzyć możliwość pokazania uczestnikom z Europy Zachodniej specyfiki naszego rybactwa, gdyż na w Europie Zachodniej nie są znane "stawy" w formie ukształtowanej w Polsce. Szeroko dyskutowany jest tam temat równoważenia gospodarki rybackiej i dopiero konfrontacja z naszą gospodarką rybacką prowadzi do wniosku, że faktycznie to co miałoby być w ich mniemaniu zrównoważoną gospodarka rybacką funkcjonuje w tej części Europy od pokoleń. Dotarcie z tego typu informacjami do uczestników imprezy stwarza szansę na promocję i upowszechnienie polskiego modelu zrównoważonej gospodarki rybackiej, a równocześnie promocję regionu gdzie model ten jest najpełniej wdrażany (Dolina Karpia) oraz Polski jako kraju, gdzie stawy rybne są ostoją przyrody o najwyższych walorach. Jest też ważne dlatego, że niektórzy z nich decydują w Unii Europejskiej o priorytetach w badaniach naukowych, wielkości i kształcie Europejskiego Funduszu Rybackiego, a także zapisach tworzonego prawa.

Zobacz zdjęcia z Targów Akwakultury 2008

 

Materiały i publikacje do pobrania

PLANSZE:

Powiększ / Pobierz:

Tytuł planszy:

BROSZURY:

Stawy Karpiowe. Człowiek i przyroda.>

Wpisane od ponad 700 lat w krajobraz Polski stawy karpiowe, należą do najstarszych w kraju miejsc hodowli ryb. Obok znaczenia gospodarczego, pełnią bardzo ważne funkcje środowiskowe i przyrodnicze. Na terenach pozbawionych naturalnych zbiorników, stanowią dla wielu cennych gatunków roślin i zwierząt substytut środowisk wodno-błotnych zniszczonych przez człowieka. Ponadto odgrywają ogromną rolę w retencjonowaniu wody, oczyszczaniu jej oraz stanowią istoty element krajobrazu. [...] W publikacji tej przedstawiamy: rolę stawów karpiowych w środowisku, ich znaczenie dla zachowania bioróżnorodności, historię i problemy gospodarki stawowej. Mamy nadzieję, że wydawnictwo to przyczyni się do lepszego zrozumienia funkcjonowania oraz roli tego specyficznego ekosystemu.

Po ryby 2007-2013. Zrównoważony rozwój sektora rybołóstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich.

Oś priorytetowa 4 programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój ektora rybołostwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" ma przyczynić się do aktywizacji społeczności obszarów zależnych od rybactwa poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych z określonego obszaru do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw. [...]

Przyrodnicze i środowiskowe walory ziemnych stawów karpiowych.

Historia chowu i hodowli karpia w stawach ziemnych na ziemiach polskich liczy sobie już kilkaset lat tradycji. Już w średniowieczu - w XIII wieku - istniały skupienia ziemnych stawów karpiowych w dorzeczach górnej Wisły i Odry - w rejonach Milicza i Przygodzic w dolinie Baryczy, okolicach Oświęcimia, Zatora i Gołysza koło Cieszyna oraz Łyszkowic koło Łowicza. Gospodarka stawowa rozwinęła się w Polsce w wyniku znacznego zapotrzebowania na ryby podczas rygorystycznie przestrzeganych postów; w minionych wiekach liczba dni postnych sięgała połowy dni w roku![...]

 

FILMY:

Where do Carp come from?

Dolina Karpia - ludzie, ryby i ptaki.

 

PREZENTACJE:

 

OPRACOWANIA/USTAWY:

 

Partnerzy

Fundacja Doliny Baryczy
Stowarzyszenie Dolina Karpia
http://www.dolinakarpia.net
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
http://www.otop.org.pl
Towarzystwo dla Natury i Człowieka
http://www.eko.lublin.pl/tdnicz/
Stowarzyszenie Ekopsychologia
http://www.ekopsychologia.pl
Towarzystwo Obrony Przyrody OSTOJA
http://www.ostoja.za.pl
Stobrawski Park Krajobrazowy
http://www.zopk.pl/stobrawski/index.php
Centrum Edukacji Ekologicznej w Pałacy Młodzieży w Katowicach
http://www.pm.katowice.pl/mci/biologia/
Pan Karp
http://www.pankarp.pl/

 

xxx-ue

 

Life-ok

vistula

 batory


bg logo 1procentnarzeczziemi

 

l2ok.jpg

 

bg logo 100natury

bg logo chronimy wisliska


zxcv.jpg

 

bg logo facebook

 

nsoiiprobaik

logo-ekomuzeum

bg logo naszefilmy

lgr-dsiw-gk

 Untitled-1 copy