Towarzystwona rzecz ziemi
Ogólnopolska organizacja działająca na rzecz zachowania,
ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego
Towarzystwona rzecz ziemi
Ogólnopolska organizacja działająca na rzecz zachowania,
ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego
Towarzystwona rzecz ziemi
Ogólnopolska organizacja działająca na rzecz zachowania,
ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego

Aktualności

W dniu dzisiejszym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uznał, iż w interesie społecznym jest dopuszczenie Towarzystwa na rzecz Ziemi do udziału w postępowaniu administracyjnym dot. ustalenia warunków zabudowy stopni wodnych na Dunajcu.

6 kwietnia br. wysłaliśmy do WSA w Krakowie skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie, które utrzymało w mocy stanowisko wójta gminy Wierzchosławice, odmawiające nam udziału na prawach strony w postępowaniu dot. lokalizacji stopni wodnych na Dunajcu. Zdaniem SKO i wójta Wierzchosławic, Towarzystwo nie wykazało interesu społecznego przemawiającego za dopuszczeniem organizacji do udziału w powyższej sprawie.

Tymczasem WSA przychyliło się do naszych argumentów i dzięki temu możemy w końcu formalnie mieć wpływ na kształt decyzji związanej z wykonaniem kontrowersyjnych stopni wodnych. Planowane obiekty wodne doprowadzą do znaczących zmian ekosystemu rzecznego Dunajca na długości ok. 21 km. Stopnie skutecznie uniemożliwią migrację cennym gatunkom ichtiofauny. Ponadto ich budowa może poważnie zaszkodzić rządowemu programowi restytucji ryb wędrownych (w tym m.in. łososia), gdyż zlewnia Dunajca to jedno ze strategicznych miejsc dla ich zachowania.


Robert Wawręty

TNZ wystąpiło do Urzędu Gminy Zagnańsk z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w toczącym się postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej dla planowanej budowy zbiornika na rzece Krasna. W 13 punktach przedstawiliśmy wybrane uchybienia prawne jakich dopuścili się autorzy raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko tej inwestycji. Wśród uwag do raportu znalazł się m.in. brak sporządzenia pełnej inwentaryzacji przyrodniczej całego obszaru przeznaczonego do zalania, jak i znajdującego się w zasięgu jego potencjalnego wpływu - przede wszystkim poniżej zasięgu planowanego zbiornika. Ponadto pominięto wpływ przedsięwzięcia na obszary chronione w ramach sieci Natura 2000: PLH 260010 "Lasy Suchedniowskie" oraz PLH 260001 "Dolina Krasnej". Oprócz wielu formalnych braków stwierdziliśmy również liczne niezgodne z prawdą twierdzenia, jak m.in. takie, że zbiornik "nie spowoduje (...) szkód w funkcjonowaniu lokalnego ekosystemu, natomiast sam fakt istnienia zbiornika wodnego będzie miał pozytywny wpływ na egzystencję fauny".


Robert Wawręty

29 sierpnia 2007 r. Towarzystwo na rzecz Ziemi zwróciło się do Małopolskiego Konserwatora Przyrody w wnioskiem o podjęcie działań w związku z towarzyszącą wydobyciu żwiru regulacją zakola rzeki Skawy prowadzoną na prawym brzegu, poniżej mostu drogowego w miejscowości Witanowice. Zgodnie z wykonaną inwentaryzacją przyrodniczą w miejscu tym, w 2006 roku znajdowała się kolonia 230. par jaskółek brzegówek. W wyniku zasypania, a następnie zarośnięcia skarpy, dotychczasowe miejsce bytowania ptaków stało się dostępne dla ludzi oraz drapieżników, przez co obecnie jest bezużyteczne dla brzegówek. Przedmiotowe prace wykonywane są na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego z dn. 08.07.2007 r.

O ile umocnienie brzegu w sąsiedztwie mostu można na tym obszarze uznać za uzasadnione, ze względu na konieczność ochrony ujęcia wody, to podsypanie brzegu na kilkusetmetrowym odcinku doprowadziło do zniszczenia siedliska chronionego gatunku. Naszym zdaniem zachodzą tu więc okoliczności określone w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, a zatem zniszczenie siedliska oraz miejsca rozrodu gatunku chronionego. W związku z powyższym wnioskujemy u Małopolskiego Konserwatora Przyrody o podjęcie działań przewidzianych ustawą, w szczególności zobowiązanie odpowiedzialnego podmiotu do podjęcia działań naprawczych i zapobiegawczych.


Robert Wawręty

Kolejna inwestycja Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych może zniszczyć jedno z ważniejszych stanowisk skójki - gatunku zagrożonego w skali globalnej.

Aktualnie w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie toczy się postępowanie w sprawie wydania warunków prowadzenia robót hydrotechnicznych na potoku Cedron w rejonie Kalwarii Zebrzydowskiej. W częściach potoku, które zachowały jeszcze swoje naturalne koryto, naukowcy z PAN w Krakowie obok raka szlachetnego, odnotowali także występowanie skójki gruboskorupowej - wymienianej w Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce jako gatunek szczególnie zagrożony wyginięciem. Skójka gruboskorupowa jest gatunkiem małży zagrożonym nie tylko w Polsce, ale także w skali globalnej.

Małże te nie występują równomiernie w całym korycie Cedronu, ale zasiedlają głównie gliniaste skarpy brzegowe, w których swoje norki mają również raki szlachetne.

W Polsce stanowiska skójki gruboskorupowej znajdują się na terenach objętych różnymi formami ochrony np. w parkach narodowych czy krajobrazowych. Część stanowisk tego mięczaka uznana została jako reprezentatywna dla polskiej populacji i zaproponowana do ekologicznej sieci obszarów chronionych o randze europejskiej Natura 2000. Obok takich miejsc jak m.in. Bieszczady, Dolina Krąpieli, Dolina Jasiołki, Jar, Rzeki Raduni znalazł się również potok Cedron.

Za skandaliczny należy uznać fakt, iż całość inwestycji MZMiUW zamierza wykonać bez przeprowadzenia raportu oddziaływania na środowisko. Towarzystwo będzie wnioskowało o odstąpienie od prowadzenia robót.


Robert Wawręty

W dniach 29 - 30 maja br. w Wiśle, Towarzystwo na rzecz Ziemi oraz Polska Zielona Sieć dzięki wsparciu finansowemu UE oraz krakowskiego WFOŚiGW organizują warsztaty "Jak skutecznie chronić przyrodę dolin rzecznych?". W spotkaniu wezmą udział 33 osoby reprezentujące głównie ekologiczne organizacje pozarządowe. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do prowadzenia skutecznego monitoringu inwestycji hydrotechnicznych oraz działań na rzecz ochrony przyrody dolin rzecznych. Warsztaty zostały przygotowane w ramach projektu "Monitoring inwestycji hydrotechnicznych współfinansowanych z Unii Europejskiej", który jest propozycją odpowiedzi na planowane w Polsce na szeroką skalę inwestycje hydrotechniczne, budzące poważne zaniepokojenie społeczne.


Robert Wawręty

xxx-ue

 

Life-ok

vistula

 batory


bg logo 1procentnarzeczziemi

 

l2ok.jpg

 

bg logo 100natury

bg logo chronimy wisliska


zxcv.jpg

 

bg logo facebook

 

nsoiiprobaik

logo-ekomuzeum

bg logo naszefilmy

lgr-dsiw-gk

 Untitled-1 copy